Aktualności
Dodatkowe dni pracy urzędu
18 lutego 2020 wtorek
grafika

Ze względu na obowiązek składania nowych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Urząd Dzielnicy Ursus będzie otwarty dodatkowo w dwie soboty: 21.03.2020 r. oraz 4.04.2020 r. Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców będą przyjmowali dokumenty w godz. 8.00 – 14.00. Przypominamy, że nowe deklaracje należy złożyć w terminie od dnia 1.03.2020 r. do 10.04.2020 r.

Podatki i opłaty lokalne w 2020 roku
13 stycznia 2020 poniedziałek

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie kompetencje wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej ze wszystkich dzielnic przejmuje Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57.

Dla ułatwienia załatwiania tych spraw bliżej miejsca zamieszkania ewentualne deklaracje na podatek od nieruchomości „DN-1” i informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych – druki „IN-1” można również składać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy.

Szczegółowa karta usługi związana z ustaleniem/określeniem/korektą zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod adresem: www.um.warszawa.pl w zakładce załatw sprawę w urzędzie, podatki i opłaty lokalne.

W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020r. obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych przez Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57 wpłaty z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych tak od osób fizycznych jak i prawnych należy dokonywać na nr konta 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.

Podstawa prawna:
Centrum Obsługi Podatnika zostało powołane na podstawie Zarządzenia nr 906/2019 zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (§ 1 ust.1).
W § 1 ust. 2 pkt 3 ww. zarządzenia wskazane zostały zadania nowotworzonej komórki organizacyjnej m.st. Warszawy.

Kontakt:
Centrum Obsługi Podatnika – ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Tel: 22 443 09 00, 22 443 09 01, 22 443 09 02

Złóż w terminie wniosek o opłatę jednorazową
17 grudnia 2019 wtorek
grafika

Mieszkańcy, którzy dostali już zaświadczenia o przekształceniu i chcą skorzystać z pełnej, wysokiej bonifikaty powinni pamiętać o terminach zgłoszenia i wniesienia opłaty jednorazowej.

Przypominamy. Warszawiacy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed końcem listopada 2019 r. powinni najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta). Urząd ma 14 dni na poinformowanie o wysokości należności. A następnie wnieść opłatę jednorazową do 29 lutego 2020 r.

Natomiast mieszkańcy, którzy otrzymali dokument po 30 listopada 2019 r. mają 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu) oraz kolejne 2 miesiące na wniesienie opłaty, po otrzymaniu informacji o wysokości należności.

Po wpłacie wszyscy dostaną dokument potwierdzający spłatę należności. Następnym krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej, do którego należy załączyć otrzymane potwierdzenie spłaty.

Osoby, które przed otrzymaniem dokumentu wpłaciły opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r., dostaną zwrot nadpłaty na konto lub w kasie urzędu dzielnicy.

Mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, mogą sprawdzić, które nieruchomości zostały przekształcone w wyszukiwarce: warszawa19115.pl/przeksztalcenia

Jeśli nieruchomość jest na liście, nie muszą wnosić opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w 2020 r., a z przysługującej bonifikaty skorzystają po otrzymaniu dokumentu. Dane w wyszukiwarce są stale aktualizowane. Jeśli adresu nie ma jeszcze na liście, warto sprawdzić ponownie.

1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się ich właścicielami. Warszawianki i warszawiacy otrzymali 98- i 99-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej, która dotyczy zarówno gruntów m.st. Warszawy jak i Skarbu Państwa. Warszawa ma 448 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Do mieszkańców trafiło obecnie ponad 180 tys. zaświadczeń, dotyczących 76 proc. nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności.

Zima w mieście
20 lutego 2020 czwartek
grafika

Dobiega końca program „Zima w mieście 2020” realizowany przez siedem placówek szkolnych Ursusa. Burmistrz Bogdan Olesiński wraz zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem wizytowali dziś Szkołę Podstawową nr 360 podczas zajęć kabaddi.
Jest to stosunkowo mało znana w Polsce dyscyplina sportu o indyjskich korzeniach, wymagająca zręczności i szybkiego refleksu. W uproszczeniu można ja porównać do naszego berka. Uprawiana rekreacyjnie stanowi świetną zabawę, o czym świadczy jej popularność wśród dzieci biorących udział w zajęciach.
Zapraszamy do galerii - Zima w mieście

Bezpieczni zimą w Ursusie
19 lutego 2020 środa
grafika

W dniu 18 lutego br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 biorący udział w akcji "Zima w mieście" gościli na zajęciach funkcjonariuszkę policji oraz przedstawicielkę Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus.
Podczas spotkania przypomniano sposób dokonywania zgłoszenia na numer alarmowy 112. Wyjaśniono również, jak niebezpieczne jest wchodzenie na lód pokrywający zbiorniki wodne oraz zapoznano uczniów z Dekalogiem Narciarza. Ponadto policjantka zaprosiła uczniów do udziału w Konkursie plastyczno-filmowym pod hasłem "Stok nie jest dla bałwanów". Pod koniec spotkania przedstawicielka DBBiZK wręczyła dzieciom książeczkę pt. „Kapitan Wyderka" oraz puzzle.
Zapraszamy do galerii - Bezpieczni zimą w Ursusie

Bal karnawałowy seniorów
18 lutego 2020 wtorek
grafika

Nic tak nie sprzyja dobrej zabawie jak bal karnawałowy w walentynki. Tego dnia hala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 382 przeobraziła się w przestronną salę balową, gdzie seniorzy Ursusa świętowali ostatnie dni tegorocznego karnawału.
Udanej zabawy życzyli seniorom dyr. Szkoły Agnieszka Jasitczak-Wolska, burmistrz Bogdan Olesiński wraz z zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem, a także Przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Ursus Krzysztof Szczerba oraz dyrektor O.K. Arsus Bogusław Łopuszyński.
Zapraszamy do galerii - Bal karnawałowy seniorów

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa
14 lutego 2020 piątek
grafika

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że decyzją Rady m.st. Warszawy od dnia 1 marca br. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.Obowiązuje system ryczałtowy, zgodnie z którym mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł / mies. od gospodarstwa, a zamieszkujący domy jednorodzinne 94 zł / mies. Osoby w trudnej sytuacji finansowej otrzymają wsparcie.

Zmiany w stawkach – informacje szczegółowe
W związku z wejściem we wrześniu 2019 w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579), wprowadzono obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny oraz nowe zasady segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju. Samorządy mają rok na wprowadzenie zmian, w m.st. Warszawa będą one obowiązywały od 1 marca 2020.

Uchwałą Rady m.st. Warszawy ustalone zostały następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych (kwoty zależnie od rodzaju nieruchomości):

 • nieruchomości wielolokalowe, w całości zamieszkane albo zamieszkane w części– 65 zł za miesiąc,
 • nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym– 94 zł za miesiąc,
Stawka jest liczona od gospodarstwa domowego, bez względu na liczbę osób tworzących jedno gospodarstwo domowe
 • nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe będą objęte stałą, ryczałtową opłatą roczną – 169,3 zł,
 • w przypadku prowadzenia działalności na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, opłatę stanowi suma opłaty za gospodarstwo domowe (94 zł) oraz iloczynu powierzchni użytkowej części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność i stawki opłaty 1,35 zł/m2,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, który w części jest zamieszkany, a w części niezamieszkany - a powstają odpady komunalne, opłatę stanowi suma opłaty za zamieszkaną część nieruchomości (przy stawce 65 zł za gospodarstwo domowe) oraz iloczynu powierzchni użytkowej części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność i stawki opłaty 1,35 zł/m2,
 • dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za pojemnik o pojemności:
  120 litrów - 5,90 zł,
  240 litrów - 11,81 zł,
  660 litrów - 32,50 zł,
  770 litrów - 37,91 zł,
  1100 litrów - 54,17 zł,
  2500 litrów – 123,11 zł,
  3500 litrów – 172,35 zł,
  4000 litrów – 196,98 zł,
  5000 litrów – 246,22 zł,
  7000 litrów – 344,71 zł,
  10000 litrów – 492,45 zł,
  12000 litrów – 590,94 zł,
  14000 litrów – 689,43 zł,
  16000 litrów – 787,92 zł,
  20000 litrów – 984,90 zł,
  36000 litrów – 1 772,83 zł.
Opłaty
Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca. Każda osoba składająca deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy otrzymuje swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który wnosi opłaty. Płatności można uregulować przelewem, gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych. Pierwsza opłata zgodna z nowo obowiązującymi stawkami powinna zostać dokonana do 28 marca 2020 roku.

Deklaracje
W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów, powstała konieczność złożenia nowych deklaracji. Deklaracje są składane przez właścicieli nieruchomości (np. osoby fizyczne – w przypadku budynków jednorodzinnych), osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w przypadku budynków wielolokalowych (np. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie muszą osobiście składać deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć w Wydziałach Obsługi Mieszkańców odpowiednich Urzędów Dzielnic lub przesłać listem poleconym do Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy maksymalnie do 10 kwietnia 2020 roku. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Składany drogą elektroniczną dokument należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana będzie po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Zgodnie z nowelizacją przepisów, m.st. Warszawa wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Skutkiem niewypełniania tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej (dopuszczalna w ustawie maksymalna stawka to czterokrotność opłaty podstawowej). Zapraszamy do galerii - Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!