Aktualności
Komunikat
27 marca 2020 piątek
grafika

W związku ze zmianami w sposobie realizacji usług przez Pocztę Polską (listonosze nie doręczają listów poleconych, trzeba je odbierać w placówkach) oraz wprowadzonymi ograniczeniami w poruszaniu się osób, chcąc ograniczyć konieczność odbierania przez mieszkańców Warszawy przesyłek pocztowych, Prezydent m.st. Warszawy podjął decyzję o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości za 2020 r.
Generowanie i wysyłka decyzji podatkowych zostaną wznowione po ustaniu lub ograniczeniu zagrożenia epidemicznego.
Oznacza to, że mieszkańcy nie będą musieli odbierać decyzji na poczcie, ale także, że nie będą musieli na razie uiszczać podatku, ponieważ, zgodnie z obowiązującym prawem, pierwszą ratę podatku (1/4 całej kwoty) należy opłacić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
Do części mieszkańców zostały już wysłane decyzje. Aby uniknąć konieczności dokonywania przez nich wpłat za podatek w obecnej sytuacji, Prezydent zwrócił się do ministra finansów o wydanie rozporządzenia pozwalającego przesunąć o trzy miesiące termin płatności pierwszej i drugiej raty podatku osobom, które decyzję podatkową już otrzymały.
W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, proszę o kontakt z Centrum Obsługi Podatnika, które odpowiada za wymiar podatku od nieruchomości i generowanie decyzji podatkowych.

1 kwietnia 2020 środa

Laptopy dla szkół
7 kwietnia 2020 wtorek
grafika

Ursuskie szkoły szybko przystosowują się do zmienionych warunków nauczania spowodowanych pandemią koronawirusa. W tym czasie komputer staje się niezbędnym elementem szkolnego wyposażenia. Zarząd dzielnicy, na prośbę dyrektorów dzielnicowych szkół, przekazał środki na zakup niezbędnego do wdrożenia nauki online sprzętu komputerowego.
Większość gospodarstwa domowych w Ursusie, w których żyje ok. 7 tysięcy uczniów, ma dostęp do internetu i komputera. Trudność pojawia się m.in. wówczas, gdy z domowego sprzętu komputerowego musi jednocześnie korzystać kilku członków rodziny. Brak dostępu do komputera ogranicza uczniom możliwości swobodnego korzystania z zalecanych przez MEN platform edukacyjnych oraz materiałów wskazywanych przez nauczycieli, a nauczycielom uniemożliwia ocenianie postępów ucznia. Dlatego w oparciu o obowiązujące przepisy, zarząd dzielnicy podjął decyzję o przekazaniu środków finansowych na zakup laptopów dla placówek, które zgłosiły problemy z organizacją nauki zdalnej. Łącznie do szkół kupiono 158 laptopów, zgodnie ze zgłoszonym przez dyrektorów zapotrzebowaniem. Zakupiony sprzęt komputerowy zostanie wypożyczony uczniom na czas realizowania nauki zdalnej, a po przywróceniu normalnego trybu pracy placówek oświatowych będzie wykorzystywany w szkolnych pracowniach komputerowych.

Tarcza antykryzysowa - jakie wsparcie można otrzymać w ZUS
6 kwietnia 2020 poniedziałek

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

  • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
  • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
  • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
  • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na naszej stronie lub na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy przedsiębiorców o kontakt telefoniczny:

  1. ogólna infolinia ZUS: 22 290 87 02; 22 290 87 03; 22 290 87 04;
  2. bezpośredni kontakt z I Oddziałem ZUS w Warszawie:

I Oddział w Warszawa 22 538 25 91

Inspektorat Warszawa-Żoliborz 22 569 35 19

Inspektorat Warszawa-Wola 22 533 38 36

Inspektorat Warszawa-Ochota 22 508 31 84


Do pobrania - Tarcza_antykryzysowa.zip

Złóż zdalnie deklarację dot. gospodarowania odpadami
2 kwietnia 2020 czwartek
grafika

W związku ze zmianą w systemie opłat za gospodarowanie odpadami, właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy mają obowiązek złożyć do 10 kwietnia 2020 r. nową deklarację. Mogą to zrobić elektronicznie z pomocą kreatora. Obowiązek złożenia nowej deklaracji mają np. właściciele budynków jednorodzinnych, a w przypadku budynków wielolokalowych - wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy bloków (budynków wielolokalowych) nie składają deklaracji samodzielnie.

KREATOR DEKLARACJI

Mieszkańcy Warszawy mogą w łatwy sposób złożyć dokumenty bez wychodzenia z domu. Na stronie deklaracje2020.um.warszawa.pl/odpady-komunalne/ dostępny jest elektroniczny kreator deklaracji. Platforma ułatwia wypełnianie formularzy i bezpieczne przekazywanie danych przez platformę ePUAP, z użyciem podpisu elektronicznego.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PRZEZ PLATFORMĘ EPUAP2?

1. Prześlij wypełniony formularz deklaracji na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2.
2. W temacie wpisz „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami” oraz dodaj informację o rodzaju deklaracji: DM lub DJ, DZW, DN, DH, DL”.
3. Deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Wskazówki założenia profilu zaufanego dostępne są na stronie www.gov.pl oraz w filmie.

W przypadku braku podpisu elektronicznego, mieszkańcy po wypełnieniu danych mogą wydrukować deklarację, a następnie wysłać ją pocztą do właściwego Urzędu Dzielnicy.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ DROGĄ POCZTOWĄ?

1. Wydrukuj deklarację – formularze dostępne są tutaj
2. Wypełnij ją i podpisz
3. Wyślij drogą pocztową do właściwego Urzędu Dzielnicy

Data nadania listu jest uznawana jako data złożenia deklaracji. Dokumenty podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy, dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.

DO KTÓREGO URZĘDU DZIELNICY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.

Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Natomiast w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, deklarację składa się w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.

W przypadku domków letniskowych lub innych budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, deklarację należy złożyć do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na położenie tej nieruchomości.

Informacje o deklaracjach, dotyczących gospodarowania odpadami dostępne są na stronie czysta.um.warszawa.pl".

WAŻNE TERMINY

Termin złożenia deklaracji do 10 kwietnia jest wskazany w ustawie, która obowiązuje mieszkańców całego kraju. Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca w danej nieruchomości lub powstania w niej odpadów komunalnych.

Brak złożenia deklaracji nie wyłącza obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę za kwiecień br., zgodną z nowo obowiązującymi stawkami, właściciele nieruchomości powinni wnieść do 28 kwietnia 2020 r. na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy, co do numeru rachunku bankowego, istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy – szczegóły dostępne tutaj.

Komunikat dotyczący wniosków i dokumentów składanych w sprawie świadczeń pieniężnych (500+, rodzinne, alimentacyjne
1 kwietnia 2020 środa

Wnioski w sprawie świadczeń pieniężnych (500+, rodzinne, alimentacyjne) składać można za pośrednictwem portalu Empatia lub za pośrednictwem poczty, wnioski o 500+ także za pośrednictwem konta bankowego.
Dokumenty do wniosków, w tym na wezwania można wysyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Prosimy o nie wysyłanie żadnych wniosków oraz dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail. Przepisy nie przewidują możliwości składania ww. dokumentów za pośrednictwem e-mail.

Prośba o zdalny kontakt z OPS
1 kwietnia 2020 środa
grafika

Z uwagi na troskę i bezpieczeństwo mieszkańców naszej dzielnicy, w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do osób potrzebujących wsparcia (pomocy usługowej, żywnościowej, finansowej, psychologicznej, specjalistycznej) o nawiązanie kontaktu wyłącznie drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Sekretariat: tel. 22 277-34-40
Punkt przyjęć interesantów: tel. 22 277-34-63
Adres e-mail: sekretariat@ops-ursus.pl

Wolontariat - pomoc w zrobieniu zakupów, wykupieniu lekarstw: 511 863 056 lub 606 768 676

ZDALNA POMOC

Całodobowa Infolinia NFZ - 500 190 590
Dyżurny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 602 220 181, 502 171 171
Nieodpłatna pomoc prawna - 19115 lub nppar21ursus@um.warszawa.pl
Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów - 510 205 050
Całodobowy telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich - 800 676 676
Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002
Infolinia Wsparcia Psychologicznego związana z aktualną sytuacją epidemiologiczną - 222 990 431  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!