Informator - Organizacje pozarządowe
drukuj wszystko 
Fundacja „Świat Na Tak”

Adres:
Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa

Telefony:
Tel./fax 022 629 35 75, 022 629 63 34

WWW:
http://www.swiatnatak.pl/

email:
fundacja@swiatnatak.pl

Godz. otwarcia:

Władze:

  • Joanna Fabisiak - Prezes Zarządu Fundacji
  • Piotr Kociszewski - Członek Zarządu Fundacji
  • Daniel Pieniek - Członek Zarządu Fundacji
  • Elżbieta Zawodnik - Członek Zarządu Fundacji

Cele :
Działalność nieodpłatna a. Organizowanie wystaw, festiwali, biennale, konkursów a w szczególności Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” b. Wspieranie programów, powoływanie i finansowanie placówek o charakterze doradczo-informacyjnym zajmujących się doradztwem w zakresie bytowym, edukacyjnym i psychologicznym, upowszechniającym postawy obywatelskie, zaradność, samodzielność i samorządność między innymi poprzez tworzenie i udostępnianie baz danych związanych z udzielaniem informacji. c. Pomoc finansowa i rzeczowa dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. d. Prowadzenie i wspieranie klubów wychowawczo-resocjalizacyjnych i sportowych dla młodzieży z rodzin patologicznych, młodzieży bezrobotnej oraz opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze lub zakłady karne, inicjowanie, powoływanie i wspieranie klubów dla młodzieży niepełnosprawnej, powoływanie i prowadzenie Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu. Działalność odpłatna a. Organizowanie imprez turystycznych a w szczególności organizowanie i finansowanie obozów szkoleniowych i wypoczynkowych dla młodzieży, wycieczek, dwustronnej wymiany mających na celu przybliżenie i poznanie przez młodzież struktur i procedur obowiązujących w Unii Europejskiej. b. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz szkoleń dla liderów i kadry instruktorskiej do pracy z młodzieżą. c. Wydawanie publikacji oraz innych materiałów szkoleniowych i poradniczych dla młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą

Działalność:
Fundacja "Świat na Tak" działa od 1998 roku na rzecz młodzieży. Celem działania Fundacji jest wszechstronna pomoc młodzieży oraz promocja wolontariatu. Fundacja została zarejestrowana w grudniu 1998 roku, ale pierwsze zadanie - Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" - było realizowane już 5 lat wcześniej.

W 2001 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Fundacją a Ministrem Edukacji Narodowej o promocji wolontariatu, podejmowaniu wspólnych działań wspierających programy wychowawcze upowszechniających altruizm oraz służące rozwojowi młodzieży i właściwego przygotowania jej do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie oraz promowania programu doskonalenia nauczycieli do rozwijania wolontariatu.

W marcu 2004 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego, a w listopadzie 2004 roku nagrodę w konkursie Pro Publico Bono.

Fundacja posiada regionalne pełnomocnictwa w Białymstoku, Gdańsku, Oleśnie, Radomiu, Poznaniu, Tarnobrzegu, Tczewie i Wrocławiu.

Projekty:
Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
Konkurs organizowany od 1993 r. jako forma przeciwstawienia się brutalności i przemocy wśród młodzieży promuje pozytywne, prospołeczne postawy i działania młodych ludzi na rzecz osób potrzebujących. Organizowany przy współpracy z władzami samorządowymi w ponad 100 miastach całej Polski. Konkurs jest elementem procesu wychowawczego młodzieży i poprzez wskazanie postaw altruistycznych ma na celu kształtowanie charakteru młodych ludzi. Konkurs skierowany jest zarówno do uczniów szkół podstawowych jak też do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu
Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu proponując wartościową formę aktywności młodzieży w czasie pozalekcyjnym uzupełniają program wychowawczy młodzieży. Celem istnienia i działalności Klubów jest wychowywanie do brania pełnej odpowiedzialności za własne życie oraz obywatelskiej odpowiedzialności za życie społeczne. Kluby kierują się trzema zasadami: indywidualnego zaangażowania wolontariuszy w pomoc potrzebującym, etyczną zasadą Kazimierza Lisieckiego "wstyd za zło", polegającą na systematycznym kształtowaniu własnego charakteru oraz zasadą budowania cywilizacji miłości. Wolontariusze na co dzień pracują na rzecz osób chorych, sędziwych, samotnych, dzieci z domów dziecka, niepełnosprawnych. Na co dzień wolontariusze pracują na rzecz: osób chorych, niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka, seniorów, rówieśników, społeczeństwa. Przez cały rok szkolny prowadzone są szkolenia dla wolontariuszy: - szkolenia wstępne - obejmujące podstawowe informacje z zakresu historii wolontariatu, idei młodzieżowego wolontariatu i Klubów Ośmiu, - szkolenia profilowane - kierowane do wolontariuszy, którzy pracują z konkretnymi grupami odbiorców np.: osobami sędziwymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami bezdomnymi przebywającymi w noclegowniach, dziećmi i młodzieżą ze świetlic socjoterapeutycznych, - szkolenia formacyjne - przeznaczone dla wszystkich wolontariuszy, dotyczące analizy zagadnień ważnych dla młodzieży np.: patriotyzm, granice tolerancji, służba życiu czy służba śmierci, bezinteresowność-prywata, - szkolenia dla młodzieżowych liderów Klubów Ośmiu - przygotowujące wolontariuszy do prowadzenia szkoleń wstępnych dla rówieśników, pogłębiające wiedzę nabytą na szkoleniach profilowanych, - szkolenia dla opiekunów Klubów Ośmiu - wykłady i warsztaty, podczas których omawiane są najważniejsze problemy występujące w pracy z młodzieżą. Do najważniejszych co rocznych inicjatyw klubowych należą: - karnawałowe bale integracyjne - „Dzień na Tak” – 21 marca – mający na celu promocję dobra, otwieranie się na ludzi oraz nawiązywanie życzliwego dialogu - Wigilia Polska – spotkania wigilijne skierowane dla samotnych, potrzebujących, często marginalizowanych Kluby Ośmiu działają m.in.: na terenie dzielnicy Ursus w gimnazjach: na Starym Ursusie, Gołąbkach, os. Niedźwiadek, a także w Bibliotece Publicznej.

Pogotowie Naukowe
Program pozwalający młodzieży gimnazjalnej i licealnej z terenu m.st. Warszawy na nadrobienie zaległości w nauce oraz wyrobienia w sobie umiejętności samodzielnego uczenia się. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w zaprzyjaźnionych szkołach oraz w siedzibie Fundacji, przez doświadczonych nauczycieli w zakresie nauk ścisłych, humanistycznych i języków obcych.

Młodzieżowa Agencja Informacyjna
Swoje usługi w zakresie bezpłatnej i anonimowej informacji prowadzone były przez Młodzieżową Agencję Informacyjną. Odbiorcami usług MAI jest młodzież szkolna i studencka oraz opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy.

Radosna Jesień Życia
Program prowadzony we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, którego celem jest integracja młodzieży i seniorów. Fundacja podpisała porozumienie o współpracy z ursynowskim Uniwersytetem III Wieku. W ramach spotkań integracyjnych organizowane są imprezy świąteczne, wspólne wycieczki, wyjścia do kina, teatru. Ponadto organizowany jest regularny kurs obsługi komputera. Klub Pracy Droga do Samodzielności Osoby bezrobotne, młodzież kończąca szkoły, absolwenci uczelni wyższych mogą bezpłatnie uzyskać kompleksową pomoc w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Otrzymują pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny), przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, mają dostęp do prasy, sprzętu biurowego i komputerowego. Wszyscy chętni mogą wziąć udział w szkoleniach aktywizacyjnych.

Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w kulturze”
Programy realizowane we współpracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus” mają na celu promocję kultury oraz tradycji regionu Mazowsza oraz mniejszości go zamieszkujących.

Konto bankowe:
25 1050 1038 1000 0022 1213 0393

Typ organizacji:
Fundacja,Organizacja pożytku publicznego

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!