Informator - Ochrona Środowiska
Warszawiacy otrzymają dofinansowanie do wymiany pieców
Informujemy, że 12 stycznia 2017 r. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9) rozpocznie nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2017 r.

Modernizacja domowych pieców i kotłowni jest bardzo kosztowna. Dlatego, aby zachęcić mieszkańców do przeprowadzenia takich prac Warszawa wprowadza dotację na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Tego typu działania są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem niskiej emisji w stolicy.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych Biura Ochrony Środowiska.(pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404, tel. 22 443 25 73 - 77) oraz 12 stycznia informacje będą także dostępne na stronie internetowej BOŚ w zakładce "dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej" - Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy
Od 12 stycznia br. wnioski będą także dostępne w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na stanowisku nr 2.

Jak możemy przeczytać w projekcie uchwały warszawiacy będą mogli otrzymać dopłaty od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:
1. Likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym. Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową będzie mógł uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości:

a. 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b. 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

2. Likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalna wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć:

a. 10 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b. 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obok niedawno przekazanych specjalistycznych radiowozów straży miejskiej służących pomiarom jakości powietrza to właśnie dotacje na wymianę pieców wpłyną na obniżenie niskiej emisji na obszarach stolicy najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem.

Dotacje będą udzielane ze środków budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W budżecie na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę ponad 23 milionów złotych. Jeśli zaistnieje konieczność sfinansowania dodatkowych działań środki te będą mogły zostać zwiększone.

Wciąż można ubiegać się o dofinansowanie innych przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na:

• likwidację zbiorników bezodpływowych z budową przyłącza kanalizacyjnego;
• usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest oraz
• wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej.

W 2016 roku dotacje z budżetu m.st. Warszawy w ten sposób uzyskało 579 projektów na łączną kwotę ponad 7,3 miliona złotych.

Podstawa prawna: Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/975/2016 w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Opublikowano: wtorek 10 stycznia 2017 / Wprowadził: lwi 
Finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów
Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 15 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 r.
Właściciele psów i kotów, którzy mieszkają na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu w jednym z 28 wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania). Szczegóły akcji na: bip.warszawa.pl
Opublikowano: poniedziałek 13 kwietnia 2015 / Wprowadził: mka 
Bezpłatne „CZIPOWANIE” oraz „STERYLIZACJA, KASTRACJA” czworonoga
Akcję prowadzi Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy.
Informacji udziela Wydział ds. Zwierząt Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa - tel. 22 2579245 oraz Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus, ul. Plac Czerwca 1976 roku Nr 1, 02-495 Warszawa, tel. 22 4786056.
Opublikowano: poniedziałek 23 marca 2015 / Wprowadził: mka 
Utrzymanie porządku i czystości
Troska o ład i porządek w Warszawie to nasza wspólna sprawa. Z dniem 17 stycznia 2013 r. wszedł w życie "Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie m.st. Warszawy". Przypominamy Państwu o konieczności szczególnego traktowania odpadów elektronicznych, zielonych, wielkogabarytowych i o sprzątaniu po zwierzętach.
Opublikowano: poniedziałek 23 marca 2015 / Wprowadził:  
Psie sprawy Warszawy

Sprzątanie po podopiecznych to tak samo ważny obowiązek jak spacer czy karmienie. Wiąże się to z przełamaniem wstydu i niechęci wielu warszawiaków wobec poprawnego zachowania. Wstydzić powinni się ci, którzy zostawiają psie odchody, a nie ci, którzy je uprzątają. Chodzi bowiem nie tylko o względy estetyczne, ale także o zapobieganie chorobom odzwierzęcym szczególnie wśród dzieci. W stolicy psie odchody można wrzucić do każdego napotkanego kosza. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe zostały uregulowane w Rozdziale VI § 28 i § 29 Uchwały Nr XLIX/1366/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Tekst ww. Uchwały można zaleźć na stronie: bip.warszawa.pl

Opublikowano: poniedziałek 23 marca 2015 / Wprowadził: mka 
Opłaty środowiskowe bez tajemnic
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że w nr 9 (127) z 2013r. pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Kronika Mazowiecka” ukazał się interesujący artykuł Pt.: „Opłaty środowiskowe bez tajemnic”, w którym w bardzo przystępny sposób został przedstawiony cel ponoszenia przez podmioty opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie, obowiązki korzystających ze środowiska, a także przykłady naliczania przedmiotowych opłat.
do pobrania: opłaty środowiskowe
Opublikowano: piątek 8 listopada 2013 / Wprowadził: rtr 
Wycinka drzew i krzewów
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zawiadamia, że informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń oraz zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych, tzn. witrynie internetowej Ekoportal, która administrowana jest przez Ministra Środowiska. Wyszukiwanie informacji o ww. dokumentach możliwe jest pod adresem http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam
Opublikowano: piątek 22 marca 2013 / Wprowadził: rtr 
Postępowanie wobec gatunków chronionych, które zasiedlają budynki mieszkalne i inne obiekty
Z uwagi na notorycznie powtarzające się informacje na temat łamania zakazów w odniesieniu do gatunków objętych ochroną podczas realizacji prac termomodernizacyjnych oraz innych prac budowlanych, Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus podaje wskazania i zalecenia , które winne być stosowane przed przystąpieniem do realizacji tych prac celem uniknięcia łamania zakazów obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chronionych z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz łamania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997r. Nr 11, poz. 724, ze zm.). Szczegółową listę chronionych gatunków przedstawiają załączniki nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie dziko występujących gatunków objętych ochroną (Dz. U. z 2004r. Nr 220, poz. 2237). Analizując powyższe załączniki należy stwierdzić, iż wszystkie gatunki ptaków zasiedlające budynki są objęte ochroną gatunkową w myśl obowiązujących przepisów. Do gatunków najczęściej zasiedlających budynki mieszkalne na terenach miejskich należą: jerzyki, pustułki, wróble, kawki, jaskółki oknówki, gołębie miejskie, sroki, mazurki, pliszki siwe, szpaki oraz chronione ropuchy szare i jeże europejskie. Jeżeli prace remontowe, w wyniku których dochodzi do zniszczenia siedlisk, gniazd lub jaj, a także płoszenia lub niepokojenia ptaków objętych ochroną są prowadzone bez zezwoleń odpowiednich organów, naruszają one zakazy wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody , Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną oraz ustawach z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) i z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). W takim wypadku dochodzi do oczywistego naruszenia przepisów ww. aktów, co wymaga interwencji właściwych organów. Organem właściwym do podjęcia takiej interwencji oprócz organów ochrony przyrody i organów ścigania jest także organ nadzoru budowlanego. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie środowiska. W przypadku prowadzenia prac budowlanych mogących zagrozić ptakom bytującym na terenie inwestycji lub ich siedliskom, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do wstrzymania przeprowadzanych prac budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą. Przed rozpoczęciem prac remontowych lub termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych gatunków podczas prac budowlanych. W sytuacji, gdy zniszczenie schronień ptaków gatunków chronionych podczas prac budowlanych jest konieczne, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie stosownego zezwolenia oraz zapewnić tym gatunkom zastępcze miejsca lęgowe. Zgodnie z art. 127 pkt 2 lit. e ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny. Sporządzenie opinii powinno być niezbędne w przypadku planowanych przedsięwzięć o charakterze budowlanym: remonty, modernizacje (typu: termomodernizacja, ocieplanie lub remont powierzchni strychowych w tym wymiana dachu, oraz remont przestrzeni wentylacyjnej stropodachów, wymiana orynnowania, remont ciągów kominowych i wentylacyjnych, kratowanie otworów prowadzących na stropodachy, tynkowanie elewacji zewnętrznych itp.) prowadzonych w budynkach w okresie od 1 marca do 15 października; Opinia ma przede wszystkim stwierdzić:
  • obecność lub brak lęgów lub gniazd ptaków, brak lub obecność nietoperzy gatunków objętych ochroną prawną ( ścisłą lub częściową) zgodnie z obowiązującym prawem;
  • przybliżoną liczbę gniazd i stadium lęgów w rozbiciu na poszczególne gatunki, jak również określać rozmieszczenie gniazdowania ptaków na poszczególnych fragmentach ( ścianach) obserwowanej konstrukcji;
  • informację o możliwości ubiegania się przez inwestora o uzyskanie odstępstw od obowiązujących zakazów (art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody), w szczególności wtedy gdy gniazdowanie ptaków uniemożliwia prowadzenie robót lub inwestor zamierza zniszczyć siedlisko lęgowe.
Należy dążyć do wdrożenia w życie zasady, że rozliczenie tak zwanego kredytu termomodernizacyjnego lub innego dofinansowania tych robót (np. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinno być dokonywane z inwestorem także na podstawie adnotacji autora opinii ornitologicznej, iż w czasie prowadzenia już zakończonych prac budowlanych warunki podane w opinii zostały w pełni dotrzymane przez wykonawcę robót.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus
/-/ Marek Szymul

Opublikowano: środa 18 sierpnia 2010 / Wprowadził: mka 
Zimowe obowiązki właścicieli i zarządców
Usuwanie błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz usuwanie zalegającego śniegu z dachów budynków – to obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przypominamy o obowiązkach związanych z zimową aurą. Obok służb miejskich to właśnie na właścicielach i zarządcach spoczywa obowiązek usunięcia śniegu z chodników.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 235, poz. 2008 z późn. zm. ) właściciele i zarządcy zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5). Dotyczy to również części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego ( np. drogi i alejki osiedlowe, chodniki wzdłuż bloków). Jeśli jednak w budynku znajduje się sklep to właściciel placówki, a nie gospodarz domu ma za zadanie odśnieżyć chodnik.

Uprzątnięte błoto, śnieg i lód powinny być gromadzone w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej, pozostawiając wolne przejście dla pieszych. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach zieleni, przy drzewach i w misach drzew, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach, urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świateł itp. Stanowczo zakazane jest – zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. warszawy – zgarnianie śniegu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnie.

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają ponadto obowiązek niezwłocznego usuwania z budynków i ich części śniegu, soli i sopli, stwarzających niebezpieczeństwo dla przechodniów. Miejsca niebezpieczne muszą być odpowiednio oznakowane.

Za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków właścicielom i zarządcom grożą kary zgodnie z art. 10 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Opublikowano: wtorek 4 grudnia 2007 / Wprowadził: pja 
Zasady pielęgnacji drzew
Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, Urząd m.st. Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus informuje, iż prace pielęgnacyjne terenów zieleni, w tym drzew i krzewów należą do obowiązku jej posiadacza (tj. właściciela, władającego, użytkownika, najemcy, dzierżawcy) nieruchomości, na której one znajdują się. Z uwagi na występujące zjawisko niewłaściwej pielęgnacji drzew w niniejszym piśmie przedstawiamy podstawowe jej zasady:

Zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonywane w miarę potrzeby. Prace pielęgnacyjne nowych nasadzeń przede wszystkim powinny polegać na odbudowie jego systemu korzeniowego poprzez nawadnianie i użyźnianie gleby, oczywiście przy uwzględnieniu warunków miejscowych i wymagań gatunkowych drzew. W celu poprawy jakości gleby w sąsiedztwie posadzonych drzew można zastosować różnego rodzaju substraty stałe i żele zwiększające zdolność gleby do gromadzenia wody i składników pokarmowych. Ponadto w niezbędnych przypadkach należy przeprowadzać okresowe cięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew.

Odnośnie dojrzałych, rozwiniętych drzew najistotniejszą dla nich rzeczą w omawianym zakresie są umiejętnie przeprowadzone cięcia korony drzew. Podkreślamy, że cięcie gałęzi tych drzew nie powinno przekraczać 20% ich objętości. Przy czym każdy przypadek pielęgnacji należy potraktować indywidualnie. Wszelkie prace pielęgnacyjne drzew powinny być przeprowadzone przez uprawniony do tego podmiot pod nadzorem inżyniera, bądź technika ogrodnictwa.

W sytuacji stwierdzenia przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu nieprawidłowości przy pracach pielęgnacyjnych zieleni miejskiej, szczególnie dotyczy to ogławiania drzew, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody [Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880 ze zm.], w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zostaną wymierzone administracyjne kary pieniężne posiadaczom nieruchomości, na których zieleń znajduje się.

Zaznaczamy, iż ogławianie drzew traktujemy jako uśmiercanie drzew, natomiast pozostawione „szkielety drzew”, w naszej opinii, pogarszają w znacznym stopniu estetykę przestrzeni miejskiej. Reasumując – dbajmy wspólnie o zieleń miejską dla nas i przyszłych pokoleń, bo inaczej przyjdzie nam żyć w „kamiennej miejskiej pustyni”.

Opublikowano: środa 18 kwietnia 2007 / Wprowadził:  

 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!