Inicjatywa lokalna

Opublikowano: piątek 1 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
NIEDŹWIADKOWY PIKNIK – RODZINNE SPOTKANIE W URSUSIE
Zadanie publiczne, zrealizowane w ramach warszawskiej inicjatywy lokalnej.
Zadanie polegało na organizacji i przeprowadzeniu przez samych mieszkańców, przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus, imprezy plenerowej Piknik Rodzinny, skierowanej głównie do rodzin osiedla „Niedźwiadek” oraz okolicznych osiedli. Piknik odbył się w dniu 14 maja 2017 roku i trwał od godziny 13 do 18, na terenie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na ul. Zagłoby 37, 02-495 Warszawa. Piknik został zorganizowany pod hasłem: ‘Rodzinne spotkanie w Ursusie’. Inicjatorom zależało, aby to w to niedzielne popołudnie przybyły w to miejsce całe rodziny. Dlatego przewidziano liczne atrakcje tak dla dzieci, jak i dorosłych.
Cele główny realizacji zadania: zintegrowanie środowiska lokalnego, jakie stanowią mieszkańcy osiedla oraz rozwój relacji sąsiedzkich. Spotkanie sprzyjało zacieśnieniu więzi i rozwojowi relacji rodzinnych, jak i rozwojowi całej społeczności, co w następstwie ułatwi realizację kolejnych planów i projektów ukierunkowanych na dzieci i rodziny.
Udało zrealizować się w pełni wszystkie główne punkty programu, w zaplanowanym czasie. Była bardzo dobra, życzliwa, sąsiedzka atmosfera.
Sukces frekwencyjny: szacunkowo, przez ponad 5 godzin imprezy, przewinęło się ponad 1500-1800 uczestników, z czego zdecydowana większość zdecydowała się być przez cały czas trwania pikniku (organizatorzy liczyli na udział najpierw 200, a po rozpoczęciu imprezy na 500-600 osób).

Podczas imprezy odbyły się:
I. Na scenie:
1. Pokaz Tańca Egzotycznego pod kierownictwem Pani Sylwii Ikpeze
2. Występ Zespołu Dziecięcego „WESOŁE NUTKI” pod kierownictwem Pani Anny Kałużnej
3. Występ Seniorów z Zespołu „WESOŁA CHATA" pod kierownictwem Pana Bogdana Kałużnego
4. Występ Chóru Parafialnego pod kierownictwem Pana Mateusza Pietrzyka
5. Występ Zespołu Muzycznego Parafii Matki Bożej Fatimskiej pod kierownictwem Pana Marka Muchy
6. Konkurs Fatimaki
7. I przede wszystkim 1-godzinny występ gwiazdy: ANTONINA KRZYSZTOŃ z Zespołem.
II. Wokół Sanktuarium:
1. Darmowy grill, ciasta, napoje (napój hibiskusowy, woda z miętą i limonką)
2. Znakowanie rowerów
3. Spotkanie z policyjnym psem tropiącym
4. Wystawa Madonny Polskie w dolnym kościele
5. Kącik chemiczny.
III. Wydarzenia z udziałem dzieci:
- mogły spróbować własnych sił w kręceniu waty cukrowej (co trwało do godziny 19., czyli jeszcze godzinę po zakończeniu pikniku);
- mogły stać się na chwilę policjantem lub strażakiem, dzięki obecności lokalnych służb mundurowych i specjalistycznego sprzętu;
- próbowały swych umiejętności w konkurencjach sportowych i tańcu - pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
- klaun wprowadzał dzieci w arkana sztuki robienia postaci i figur z balonów.
- było także: malowanie buziek, przygotowanie masy plastycznej zwanej przez dzieci potocznie glutem i własnej biżuterii oraz makaronu.
IV. Tańce zbiorowe
Uczestnicy bawili się na placu przed sceną, tańcząc belgijkę, poloneza i zorbę.
V. Kącik kulinarny:
- przygotowanie, grillowanie i wydanie bezpłatnie ponad 1500 porcji jedzenia z grilla,
- upieczenie i wydawanie bezpłatnie ciast,
- przygotowanie i wydanie bezpłatnie napojów,
- kręcenie bezpłatnie waty cukrowej.
VI. Warsztaty dla Rodzin
Ponadto przeprowadzono Warsztaty dla Rodzin ‘Stres w rodzinie – jak sobie z nim radzić’, które prowadzili specjaliści Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej.

Łączna wartość inicjatywy wyniosła 32 229,77 zł.
Koszt po stronie wnioskodawców:
- wkład pracy społecznej wnioskodawców wyniósł 8 270,00 zł
(Wartość godziny pracy społecznej określona w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o porównywalnym charakterze).
- wkład rzeczowy wnioskodawców wyniósł 3 360,00 zł.
- wkład finansowy wnioskodawców wyniósł 2 599,77 zł.
W sumie całkowity koszt po stronie wnioskodawców wyniósł 14 429,77 zł (suma wartości wkładu pracy społecznej, rzeczowego oraz finansowego).
Całkowity koszt po stronie m.st. Warszawy (Urzędu Dzielnicy Ursus) wyniósł 18 800 zł, w tym:
- zaangażowanie finansowe: 18 800 zł
- zaangażowanie rzeczowe: 10 000 zł.

Opr.: dzielnicowy koordynator inicjatywy lokalnej Jerzy Lipka-Wołowski.

Zapraszamy do galerii - Link
Opublikowano: poniedziałek 23 maja 2016 / Wprowadził: lwi 

Drodzy Mieszkańcy Ursusa.

Zastanówcie się nad – szeroko rozumianymi – potrzebami swojego środowiska lokalnego. Macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności lokalnej przedsięwzięcie? Chcecie wspólnie ten pomysł zrealizować, we współpracy i przy pomocy z jednostkami naszego dzielnicowego samorządu? Jeśli tak – to jest INICJATYWA LOKALNA: dogodne narzędzie i sprawdzony mechanizm, który może zostać wykorzystany do tego celu, z pożytkiem dla mieszkańców dzielnicy Ursus.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Zasady tej współpracy określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz towarzyszące jej zarządzenie Prezydenta Miasta st. Warszawy. Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów infrastruktury,
 • obiektów architektury – należy pamiętać, że obiekty te muszą należeć do miasta i nie mogą być prywatne, działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego,
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Realizacja inicjatywy lokalnej polega na WSPÓŁPRACY obu stron – mieszkańców i Miasta.
 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Dzielnica i Miasto nie przekazują mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również poprzez np. zakup usług).
 • Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia, rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym np. prawem zamówień publicznych.
Szczegółowe informacje o inicjatywie można znaleźć w broszurze Działaj w swojej okolicy! Inicjatywa lokalna w Warszawie – krok po kroku" .

Kiedy można złożyć wniosek? Kiedy zostanie on rozpatrzony? Gdzie złożyć wniosek? Wniosek można złożyć w dowolnym czasie. Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca (w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy). Aby uzupełnić formularz najłatwiej skorzystać z generatora wniosku ( Generator Wniosków ). Wniosek można również wydrukować ( Plik PDF ). Ponadto, wersja papierowa dokumentu jest dostępna w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter). W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy na inicjatywa@ursus.warszawa.pl . Oto linki do dokumentów, które będą potrzebne w czasie Waszej przygody z inicjatywą lokalną:

1. Wniosek o realizację, można go także wypełnić on-line za pomocą generatora wniosków (na Generator Wniosków )
2. Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców, potwierdzające ich zaangażowanie.
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - wypełniacie je po zakończeniu inicjatywy.

Kryteria oceny wniosku o inicjatywę lokalną:

Kryterium I
FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW

Kryterium II
WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ

Kryterium III
ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH M.ST. WARSZAWY

Kryterium IV
STAN PRZYGOTOWANIA LUB REALIZACJI ZADANIA

Kryterium V
CELOWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Pozytywnie oceniony wniosek skierowany do realizacji wymaga podpisania umowy. Realizacja inicjatywy powinna być zgodna z umową podpisaną przez wnioskodawców z Dzielnicą. Po zrealizowaniu działań w ramach inicjatywy przygotowywane jest sprawozdanie z realizacji wg załącznika nr 2 do zarządzenia. Szczegółowe informacje i formularze dostępne pod adresem www.inicjatywa.um.warszawa.pl


Regulacje prawne dotyczące Inicjatywy zawiera art. 19b
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-tekst ujednolicony, uchwała nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zarządzenie nr 674/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Koordynator dzielnicowy inicjatywy lokalnej: Jerzy Lipka-Wołowski.
Pytania prosimy kierować mailowo na: inicjatywa@ursus.warszawa.pl
Opublikowano: środa 24 maja 2017 / Wprowadził: tpa 

Kontakt
Koordynator Jerzy Lipka-Wołowski, główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji dla Dzielnicy Ursus
Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
kontakt e-mail: ursus.inicjatywalokalna@um.warszawa.pl lub tel. (22) 4436245
Opublikowano: wtorek 16 maja 2017 / Wprowadził: mka 

 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!