Z prac Zarządu
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

W maju 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał. Dotyczyły one przede wszystkim: wprowadzenia poprawek w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, a także gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym.

W uchwale w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, Zarząd zaopiniował pozytywnie 2 wnioski ważne dla rozwoju Dzielnicy Ursus. Pierwszy z nich dotyczył wieloletnich przedsięwzięć bieżących w zakresie wydatków pozaoświatowych, czyli utrzymania i remontów dróg gminnych oraz sieci wodno-kanalizacyjnej. Łącznie na ten cel obejmujący lata 2019-2020 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 4 721 202 zł. Kolejne zmiany zostały dokonane w wieloletniej prognozie budżetowej w zakresie wydatków bieżących. Wprowadzone zmiany przewidują: konserwację i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym, utrzymanie, remonty i konserwacje dróg oraz utrzymanie obiektów sportowych. Na powyższe przedsięwzięcia zabezpieczono na lata 2019-2021 środki finansowe w wysokości 187 465 zł. Pozytywnie została zaopiniowana uchwała w sprawie bieżącego utrzymania Urzędu Dzielnicy Ursus, którego koszt w 2019 roku wyniesie 2 007 484 zł.

Zarząd Dzielnicy podjął 2 uchwały w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok. Zabezpieczono środki finansowe m.in. na opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska, utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej, utrzymanie i konserwację urządzeń i zbiorników wodnych, a także utrzymanie i konserwację terenów zieleni. Łącznie na wspomniane działania przeznaczone zostaną środki w wysokości 1 141 435 zł. W celu usprawnienia funkcjonowania i zarządzania placówkami oświatowymi na terenie dzielnicy, Zarząd zabezpieczył środki w wysokości 86 311 042 zł na prowadzenie przedszkoli, zerówek, szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych. Ponadto fundusze przeznaczone będą na remonty wymienionych placówek i projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej. Zarząd zatwierdził również sprawozdania finansowe za rok 2018 z działalności instytucji kultury zlokalizowanych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Ośrodka Kultury „Arsus” i Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego.

Podczas posiedzeń majowych, Zarząd Dzielnicy poświęcił także wiele czasu na uregulowanie spraw lokalowych. Znalazło to odzwierciedlenie w 15 uchwałach z zakresu gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym. Wszystkie postanowienia, które zapadły podczas czterech posiedzeń Zarządu mają na celu poprawę jakości funkcjonowania naszej dzielnicy, łącznie Zarząd przyjął 25 uchwał. Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał zarządu wraz z uzasadnieniem, dostępna jest na stronie: bip.um.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu 2019 roku odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Na obradach podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał. Dotyczyły one przede wszystkim: gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym, wprowadzenia poprawek w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, a także dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045.

W sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045 Zarząd podjął trzy uchwały, które dotyczyły wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, m.in.: utrzymania porządku i czystości dróg, bieżącym utrzymaniu Urzędu Dzielnicy Ursus i zasobu komunalnego. Łącznie na wymienione cele zabezpieczono 4 062 222 zł. Zmiany dotyczą także przeprowadzenia remontu lodowisk (102 000 zł).

Zarząd Dzielnicy podjął sześć uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok. Zabezpieczono środki finansowe m.in. na remont lokali mieszkalnych (2 907 809 zł), realizację zajęć Integracji Sensorycznej (79 181 zł), a także rozwój wolontariatu w domach kultury i bibliotekach m.st. Warszawy (9 855 000 zł). Ponadto wprowadzone zostały zmiany do planu wydatków bieżących na 2019 rok w zakresie utrzymania zieleni osiedlowej (3000 zł). Zarząd zatwierdził również sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2018 i zabezpieczył środki na zbiorowe żywienie w jadłodajniach (390 301 zł).

Istotną kwestią poruszaną na obradach Zarządu była również realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku. Powołano komisję konkursową do opiniowania ofert. Zgodnie z rekomendacją komisji, dotację przyznano następującym podmiotom: Parafii Matki Bożej Fatimskiej, ul. Zagłoby 37, 02-495 Warszawa oraz Stowarzyszeniu Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, ul. Kolorowa 16 m27, 02-495 Warszawa.

Podczas posiedzeń kwietniowych, Zarząd Dzielnicy poświęcił wiele czasu na uregulowanie spraw lokalowych. Znalazło to odzwierciedlenie w szesnastu uchwałach z zakresu gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym.

Zainteresowanych informujemy, że szczegółowa treść wszystkich przyjętych przez zarząd uchwał wraz z uzasadnieniem, dostępna jest na stronie: bip.um.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W marcu 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał. Dotyczyły one przede wszystkim: wprowadzenia poprawek w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, a także gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym. .
.
Zarząd Dzielnicy podjął pięć uchwał w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, w części dotyczącej wydatków majątkowych na rok 2019. Zabezpieczono m.in. środki finansowe na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „zadaszenie pneumatyczne boiska ‹‹Orlik›› przy ul. Sosnkowskiego 3” w kwocie 900 000 zł. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia pozwoli na optymalne wykorzystanie obiektu, niezależnie od warunków atmosferycznych. Uchwałą Zarząd zwiększył również o kwotę 62 222 zł środki finansowe na podjęcie prac serwisowo-konserwacyjnych Kanału Konotopa oraz rowu U-1, który odgrywa znaczącą rolę w odprowadzeniu wód opadowych z terenu dzielnicy. Ponadto została zabezpieczona kwota w wysokości 140 000 zł, na organizacje koncertów i „Kina pod Gwiazdami” dla mieszkańców Ursusa. .
.
Zarząd Dzielnicy w celu usprawnienia funkcjonowania i zarządzania placówkami oświatowymi na terenie dzielnicy, podjął 4 uchwały w tej sprawie. Najistotniejszą jest uchwała w sprawie przekształcenia zamiejscowej filii przedszkola, położonego przy ul. S. Wojciechowskiego 13 na samodzielną jednostkę. Reorganizacja placówek przedszkolnych pozwoli rodzicom na współpracę i bezpośredni kontakt z dyrektorami placówek oraz ułatwi dyrektorom zarządzanie jednostkami. .
.
Zarząd debatował również nad sprawami z zakresu polityki społecznej, czego efektem jest przyjęcie Harmonogramu realizacji zadań lokalnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 roku. Powyższe działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie. Do zadań programu należy również ograniczenie zjawisk dysfunkcjonalności grup społecznych oraz podnoszenie wiedzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. .
.
Wiele czasu Zarząd Dzielnicy poświęcił także sprawom lokalowym. Znalazło to odzwierciedlenie w 13 uchwałach z zakresu gospodarowania dzielnicowym zasobem komunalnym. Również na koniec kwartału, Zarząd Dzielnicy Ursus uzupełnił listy osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Zgodnie z przepisami umowa zostanie wywieszona na okres 14 dni do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń. .
.
Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał zarządu wraz z uzasadnieniem, dostępna jest na stronie: bip.um.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

W lutym 2019 r. odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, podczas których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał. Dotyczyły one przede wszystkim: wprowadzenia zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy a także dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2045.
.
W uchwale w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2045, Zarząd przyjął wniosek o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy" z kwotą 7 500 000 zł w rozłożeniu na lata 2019-2021. W związku z realizacją zadania powstanie placówka dla 150 dzieci (6 oddziałów). Budowa obiektu zapewni przede wszystkim możliwość realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej wynikających z ustawowego obowiązku państwa, zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. .
.
Zarząd przyjął cztery uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, w części dotyczącej wydatków bieżących na 2019 rok. Dotyczy to m.in. realizacji zadania Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" poprzez zmniejszenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 4 782 490 zł o kwotę 2 428 250 zł, tj. do kwoty 2 354 240 zł i przeniesienie kwoty zmniejszenia na rok budżetowy 2020 - a także utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka budynku stołówki po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" przy Placu Czerwca 1976 r." z kwotą w wysokości 1 154 074 zł w roku budżetowym 2019 oraz z kwotą w wysokości 288 518 zł w roku budżetowym 2020. .
.
Zarząd przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2019 roku. W dwóch odrębnych uchwałach Zarząd dokonał zmian w przyjętych 30 stycznia br. uchwałach Zarządu nr 55/2019 i nr 56/2019, w sprawie rekomendowania dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku. Na lutowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajmował się także sprawami lokalowymi, co znalazło odzwierciedlenie w przyjęciu dwunastu odrębnych uchwał. Treść wszystkich przyjętych uchwał zarządu, wraz z uzasadnieniami, dostępna jest na stronie: bip.um.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

W styczniu 2019 r. odbyło się sześć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał – dotyczyły one m.in.: wprowadzenia autopoprawek w projekcie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok i w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019–2045 a także podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

W przyjętej uchwale Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wniósł o wprowadzenie autopoprawki w projekcie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, w zakresie przywrócenia pięciu zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2019: „Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki” (kwota 24 964 zł), "Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1" (kwota 326 844 zł), „Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy" (kwota 305 458 zł), "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania" (kwota 550 400 zł), "Boiska dla Warszawy – Warszawska 63" (kwota 35 000 zł), a także w zakresie przesunięcia na rok 2019 zgodnie z nowym harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych:” Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby” (2 249 343 zł), budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" (354 240 zł), utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego (1 079 040 zł), budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U–1 wraz z przebudową rowu U–1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka (1 291 591 zł), realizacja projektu "SkateparkUrsus" (64 600 zł), budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 – etap I (2 633 452 zł).

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Pełna informacja w tym zakresie dostępna jest na stronie urzędu dzielnicy, w zakładce BIP. Zarząd przyjął trzy uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskami o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019 r. placówek:

- Przedszkola nr 137 przy ul. Zagłoby 11 wraz z oddziałami przy ul. S. Wojciechowskiego 13 i Przedszkola nr 418 przy ul. J. M. Szancera 7 z oddziałami zlokalizowanymi przy ul. W. Sławka 2 – w celu utworzenia nowych, dodatkowych placówek, oraz

- Przedszkola nr 439 przy ul. W. Sławka 2a poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów zamiejscowych zlokalizowanych przy ul. W. Sławka 2 (1 oddział) oraz ul. Dzieci Warszawy 42 (3 oddziały).

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku. Dwie uchwały zarządu, przyjęte w zakresie realizacji priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi, dotyczyły rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku.

Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi, co znalazło odzwierciedlenie w przyjęciu czternastu odrębnych uchwał.

Treść wszystkich przyjętych uchwał zarządu, wraz z uzasadnieniami, dostępna jest na stronie: bip.um.warszawa.pl.
  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!