Z prac Zarządu
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

W październiku Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. Dużo też czasu na październikowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
- Zarząd Dzielnicy Ursus dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, które polegały na przesunięciu środków finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia pozaoświatowe na bieżące i kolejne lata, w tym na prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych oraz na utrzymanie zasobu komunalnego. Dodatkowo w zakresie trzech inwestycji tj. „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa – Katowice”, „Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich” oraz „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela” przesunięto niewykorzystane środki finansowe w roku bieżącym na kolejne lata. Zwiększono również środki finansowe na utrzymanie porządku i czystości dróg oraz na wypłatę świadczeń społecznych w latach 2020-2021.
- Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy, o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym na 2019 rok w zakresie wydatków bieżących, inwestycyjnych i majątkowych na 2019 rok z przeznaczeniem na: - utworzenie trzech nowych zadań inwestycyjnych związanych z zakupem: nowego samochodu służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest niezbędny do codziennego funkcjonowania na terenie Warszawy, dodatkowego sprzętu do serwerowni w Bibliotece Publicznej w Ursusie oraz nowego samochodu służbowego dla Ośrodka Kultury „Arsus”, który jest konieczny do prowadzenia działalności statutowej czterech placówek Ośrodka Kultury „Arsus” oraz Klubów Seniora,
- na naprawę uszkodzonego boiska i ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 383
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły i z powrotem,
- wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem zakupu nowego lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy,
- usunięcie gruzu i asfaltu z terenu zieleni przy ul. Rakuszanki, zakup ławek i koszy parkowych, wykonanie wygrodzeń, ochraniających rabaty bylinowe na terenie Parku Czechowickiego oraz naprawę trampoliny na terenie zieleni miejskiej przy ul. Zaczarowanej Dorożki, za których realizację będzie odpowiadał Wydział Ochrony Środowiska.
- Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2019 rok wniesione przez:
- Wydział Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie terenu, ciągów pieszych, jezdnych, klatek schodowych oraz parkingu podziemnego w budynku komunalnym przy ul. Zagłoby 17, opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu Dzielnicy Ursus, pielęgnację terenów zielonych, remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, badanie poziomu hałasu wytwarzanego w rejonie toru treningowego Warsaw Rally Center (położonego przy ul. Kompanii AK Goplana), remonty studni oligoceńskich, utrzymanie zieleńców i skwerów oraz na remonty placów zabaw,
- Wydział Kultury z przeznaczeniem na drobne prace remontowe w muszli koncertowej zlokalizowanej w Parku Czechowickim, zakup nagród w konkursach oraz organizację cyklu koncertów dla mieszkańców Dzielnicy Ursus,
- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola nr 194.
- Zarząd Dzielnicy mając na uwadze wysokość zabezpieczonych w budżecie Dzielnicy środków oraz liczbę złożonych wniosków o stypendium socjalne, zaakceptował propozycję Wydziału Oświaty i Wychowania, dotyczącą wysokości miesięcznej kwoty przedmiotowego stypendium dla uczniów, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, w roku szkolnym 2019/2020 – do kwoty 120,00 zł miesięcznie dla jednego ucznia. Udzielenie przedmiotowego stypendium zaplanowano w formie pokrycia całkowitego lub częściowego kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w postaci zakupu podręczników i innych pomocy dydaktycznych.
- Została powołana Komisja ds. restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus oraz zatwierdzono tryb pracy Komisji. Do zadań w/w Komisji należeć będzie wydawanie opinii do wniosków o restrukturyzację zadłużenia złożonych przez osoby wskazane w § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 uchwały Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy i w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 4 i ust. 5 ww. uchwały, na potrzeby rozstrzygnięcia przez Burmistrza Dzielnicy.
- Na październikowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 28 uchwał w tym zakresie. Zarząd zatwierdził również do realizacji protokół Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus nr 9 z dnia 22 października 2019 r., która zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. Przedłużono też umowy na najem pomieszczeń użytkowych pozostających w zasobie m.st. Warszawy tj. boksów i lokali użytkowych oraz wyrażono zgodę na ogłoszenie konkursu ofert na najem dwóch boksów użytkowych położonych przy ul. Kolorowej 18 oraz przy ul. Kazimierza Pużaka 3, na okres do 3 lat.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 3 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. Dużo też czasu na wrześniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
- Zarząd Dzielnicy Ursus podjął decyzję o konieczności dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, które polegały na przesunięciu środków finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia oświatowe, w związku z obsługą jednostek edukacyjno-oświatowych. Dodatkowo przesunięto środki finansowe zaplanowane 2019 na 2020 rok na:
- „Budowę kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”
- „Tężnie solankową dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego”.
- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”. Powyższa zmiana była konieczna, ponieważ Urząd Dzielnicy Ursus obecnie jest w trakcie przygotowywania dokumentów w celu ogłoszenia przetargu na roboty I-go etapu inwestycji, polegającej na budowie budynku żłobka (stan surowy zamknięty). Wobec powyższego niezbędne jest zmniejszenie środków finansowych w obecnym roku budżetowym, ponieważ żaden wyłoniony w przetargu wykonawca inwestycji nie będzie w stanie zrealizować robót budowlanych za kwotę obecnie znajdującą się w planie na 2019 r.
- Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus trzy uchwały, celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym na 2019 rok w zakresie:
- utrzymania ulic, chodników, ścieżek rowerowych i zatok parkingowych, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, w związku z wydanymi decyzjami na usunięcie drzew, zakup energii, wykonanie tablic informacyjnych oraz na usuwanie trzciny ze zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Parku Czechowickiego i Parku Achera,
- przeznaczenia środków na wynagrodzenia koordynatorów merytorycznych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr: 2, 14 i Szkołach Podstawowych nr: 4, 11, 381, 382 w Dzielnicy Ursus., które biorą udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.: „Interaktywnie zintegrowani”. Celem ww. projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo w ramach powyższego przedsięwzięcia szkoły zostaną doposażone w specjalistyczne narzędzia oraz sprzęt do pracy terapeutycznej i IT, a także będą zorganizowane kursy podwyższające kompetencje zawodowe nauczycieli.
- zwiększenia środków finansowych na budowę Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”, ponieważ we wrześniu została podpisana umowa na realizację I-go etapu robót budowlanych, związanych z gruntowną modernizacją i przebudową placu zabaw "Hasanka". Ponadto w kolejnym postępowaniu przetargowym został już wyłoniony wykonawca na realizację prac II-go etapu, w którym zaplanowana jest budowa strefy boisk wielofunkcyjnych i parkingu. Umowa na realizację przedmiotowego etapu będzie podpisana w II połowie września. W związku z powyższym z uwagi na przyspieszenie robót, konieczne jest zabezpieczenie większej ilości środków finansowych w celu wykonania przedmiotowych prac.
- zwiększono środki na budowę żłobka przy ul. Dzieci Warszawy z przeznaczeniem na pokrycie opłat za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej i gazowej oraz innych opłat administracyjnych.
- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty uzyskało zgodę na zwiększenie środków finansowych na zakup mobilnego i uniwersalnego schodołazu gąsienicowego z rampami najazdowymi, który będzie służył do bezpiecznego pokonywania schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14.
- Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2019 rok, które obejmowały m.in.:
- zwiększenia wydatków dla Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty na wypłatę odprawy redukcyjnej, zakup wyposażenia do sal w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Technikum nr 8 im. Jana Karskiego 42 oraz zakup pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznej (switche, komputery) dla ww. technikum.
- zwiększenie planu wydatków na wymianę w SP nr 360 szyby w drzwiach tzw. kurtyny dymnej oraz sztucznej trawy na boisku,
- zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie i wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie Dzielnicy Ursus, na przegląd techniczny kładki dla pieszych nad torami PKP oraz usuwanie bieżących awarii drogowych, remonty nawierzchni chodników, projekty remontów dróg, projekty doświetlenia przejść dla pieszych, realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego oraz na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Konińskiej.
- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia uzyskał zgodę na zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych oraz programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
- Zarząd pozytywnie zaakceptował propozycję podziału środków finansowych dla podmiotów zamierzających promować Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy poprzez udział w rozgrywkach sportowych w drugim półroczu 2019 r. Dofinansowanie uzyskają: Ursusowskie Towarzystwo Sportowe AKRO-BAD, Klub sportowy „Ursus” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Iskra Warszawa, które będą promowały Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy m.in. występując w strojach z logo Dzielnicy – „Zakochaj się w Ursusie” na rękawach koszulek, a dodatkowo niniejszy logotyp będzie widniał na ich stronach internetowych, plakatach, relacjach prasowych, portalach społecznościowych, a informacja o partnerstwie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie podawana przez spikera podczas przedmiotowych zawodów sportowych.
- Wydział Ochrony Środowiska przedstawił Zarządowi Dzielnicy projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o nadanie dwóm drzewom statusu pomnika przyrody. Oba drzewa stanowią cenne obiekty przyrodnicze i odznaczają się wysoką wartością krajobrazową i historyczną dla tego terenu, dlatego kwalifikują się do objęcia ochroną prawną. Objęcie ochroną prawną przedmiotowych drzew ma na celu utrwalenie ich wartości przyrodniczo-krajobrazowych oraz przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniował propozycję nadania drzewu z gatunku dąb szypułkowy rosnącego na terenie parku Achera przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie, statusu pomnika przyrody.
- Zarząd Dzielnicy Ursus zwiększył dotację dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus z przeznaczeniem na stworzenie wspólnego katalogu e-literatury dla bibliotek warszawskich. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w ramach ogólnomiejskiego projektu "Programu Rozwoju Bibliotek".
- Wyrażono zgodę na powołanie trzech nowych członków Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów w przeprowadzonych w dniach 2-16 września 2019 r. w Dzielnicy wyborach uzupełniających do ww. Rady.
- Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 20 uchwał w tym zakresie, wynikających ze wskazań Komisji Mieszkaniowej, zawartych w protokołach nr 7 z 27.08.2019 r. oraz nr 8 z 17.09.2019 r. Pod koniec miesiąca została też zatwierdzona przez Zarząd Dzielnicy kwartalna lista osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, która zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wywieszona na okres 14 dni do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 5 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania naszej Dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045 oraz skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektów uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. Dużo też czasu na sierpniowych posiedzeniach Zarząd poświęcił sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
• Zarząd Dzielnicy Ursus podjął decyzję o konieczności dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, która polegała na zwiększeniu środków finansowych na budowę żłobka przy ul. Dzieci Warszawy. Powodem przedmiotowego działania jest konieczność uwzględnienia zmiany cen obowiązujących na rynku budowlanym, które uległy znacznemu wzrostowi. Pozytywne zaopiniowanie tej propozycji przez Radę m.st. Warszawy pozwoli na rozpoczęcie budowy żłobka jeszcze w tym roku.
• Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus cztery uchwały celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmiany w załączniku dzielnicowym w zakresie:
o doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursus, aby zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić widoczność użytkownikom ruchu drogowego, w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym,
o zwiększenia dotacji dla niepublicznego gimnazjum na terenie Dzielnicy,
o dokonania zmian w projekcie przychodów i wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus, z przeznaczeniem na zakup maszyn czyszczących niezbędnych do utrzymywania prawidłowej czystości w pływalniach „Skalar” i „Albatros”, na kortach tenisowych oraz na zapleczu stadionu, nowego samochodu dostawczego oraz kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji zieleni na terenie OSiR.
o zwiększenia środków finansowych na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły i z powrotem w okresie wrzesień-grudzień 2019 r.,
o wydatków na realizację programu „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe”, którego zadaniem jest zwiększenie liczby młodych osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w ośrodkach sportowych oraz promowanie nawyków zdrowego stylu życia.
• Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w projektach uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym planu wydatków bieżących na 2019 rok, które obejmowały m.in.: o zwiększenia wydatków Wydziału Infrastruktury z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg i chodników, usuwanie bieżących awarii oraz na roboty w zakresie urządzeń i instalacji związanych z potrzebami dróg gminnych,
o przesunięcie środków finansowych na remont instalacji elektrycznej w Technikum nr 8 przy ul. Dzieci Warszawy 42,
o realizację zadań prowadzonych w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy.
• Wydział Ochrony Środowiska, przedłożył Zarządowi Dzielnicy projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o nadaniu dwóm drzewom rosnącym na terenie nieruchomości, położonej przy ul. Bolesława Śmiałego 7, statusu pomnika przyrody. Oba drzewa z gatunku lipa drobnolistna stanowią cenne obiekty przyrodnicze i odznaczają się wysoką wartością krajobrazową na tym terenie, dlatego kwalifikują się do objęcia ochroną prawną. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniował propozycję nadania ww. drzewom przy ul. Bolesława Śmiałego statusu pomnika przyrody, kierując wniosek do Biura Ochrony Środowiska celem podjęcia stosownych działań.
• Zarząd Dzielnicy w związku z koniecznością ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus opracował wzór karty wyborczej. Niniejsze wybory zostaną przeprowadzone w dniach 2-16 września 2019 r. w Dzielnicy Ursus. Procedura głosowania odbywać się będzie poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej tylko na jednego kandydata.
• Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na organizację koncertu w dniu 1 września 2019 r., w muszli koncertowej Parku Czechowickiego pn.: „Znów walczy dzielna stolica”. Przedmiotowe wydarzenie będzie zwieńczeniem uroczystości patriotycznych organizowanych w tym dniu. Jedenastoosobowy skład orkiestry i czterech solistów – artystów Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w mundurach wykona znane i lubiane utwory z okresu II Wojny Światowej.
• Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy na nieodpłatne korzystanie i pobieranie pożytków z lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 13 przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego (SZPZLO) Warszawa-Ochota. W przedmiotowym budynku mieścił się Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, będący jednostką organizacyjną ww. SZPZLO.
• Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił również sprawom związanym z gospodarowaniem komunalnym zasobem m.st. Warszawy, podejmując 21 uchwał w tym zakresie.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania Dzielnicy uchwał - dotyczyły one m.in zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2045, skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 oraz spraw związanych z gospodarowaniem zasobem komunalnym m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w nich zawarte:
• W związku z realizacją nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Interaktywnie zintegrowani”, w ramach którego będą organizowane szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe, zajęcia terapeutyczne oraz placówki oświatowe zostaną wyposażone w sprzęt dydaktyczny i terapeutyczny, zaistniała konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019 – 2045
. • Zarząd skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus uchwałę celem zaopiniowania i przekazania do Rady m.st. Warszawy o podjęcie decyzji w sprawie zmiany w załączniku dzielnicowym w zakresie:
- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie: o budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 w zakresie zapleczy sanitarno-socjalnych oraz montażu wentylacji nawiewno-wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych,
o kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie,
o placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga w Warszawie,
- korekty istniejących zadań polegającej na:
o rozszerzeniu zakresu rzeczowego budowy drogi 17 KDD o budowę placu miejskiego 7 KD-PM oraz niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej na potrzeby drogi, placu miejskiego i sąsiadujących budynków użyteczności publicznej (żłobka, a następnie przedszkola),
o zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa domu komunalnego przy ul. Zagłoby” niezbędnych do wykonania ewentualnych robót budowlanych narzuconych przez inspekcje państwowe w trakcie procedury oddawania budynku, czy nasadzeń zastępczych wskazanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w stosownej decyzji administracyjnej.
o przesunięciu zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych na rok budżetowy 2020 na budowę żłobka przy ul. Henryka Pobożnego. Z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych inwestycji niezbędne jest zmniejszenie środków finansowych w obecnym roku budżetowym. Jednocześnie zawnioskowano o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji z 2020 roku na 2021 i zwiększenie z rezerwy budżetowej m.st. Warszawy o kwotę 3 000 000 zł w 2021 roku, z powodu znacznego wzrostu cen robót i materiałów budowlanych w latach 2018-2019.
o zwiększeniu na 2021 rok środków finansowych na budowę żłobka przy ul. Dzieci Warszawy, z uwagi na zbyt niskie nakłady inwestycyjne, przeznaczone przez Miasto Stołeczne Warszawa na budowę 6-oddziałowego żłobka, w stosunku do aktualnych cen rynkowych w budownictwie. Dlatego też niezbędne jest dofinasowanie zadania z rezerwy budżetowej m.st. Warszawy (dodatkowo planuje się wybudować 7-oddziałowy żłobek, tj. 1 oddział więcej).
• Pozytywnie zaopiniowano wydatkowanie środków finansowych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.in. na zakup szafek skrytkowych na ubrania dla uczniów, konserwację instalacji hydraulicznej i elektrycznej, serwis drukarki w Przedszkolu nr 219, zakup wyposażenia, okablowanie pracowni, podłączenie i zintegrowanie sprzętu informatycznego oraz zakup laptopów, drukarki, projektora i tablicy do pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 42 -w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.
• Zwiększono środki finansowe na organizację następujących imprez promocyjnych:
o „Letnia Strefę Zabaw”, która będzie dużym piknikiem przygotowanym z myślą o najmłodszych. Teren przy ul. Dzieci Warszawy 24 dwa razy w ciągu wakacji zmieni się w strefę relaksu i rozrywki. Na wszystkie dzieci będą czekały dmuchańce, wodne szaleństwo na łódkach, strefa rekreacyjno-sportowa oraz konkursy z nagrodami.
o „Mikołajki w Ursusie”, podczas których zostaną przygotowane liczne atrakcje dla dzieci i rodziców na terenie jednej ze szkół. Do dyspozycji najmłodszych będą m.in. edukacyjne warsztaty plastyczne, strefa malucha z dmuchańcami, bezpłatna fotobudka z mikołajowymi zdjęciami i inne atrakcje.
• Zabezpieczono środki na wykonanie badań jakości wody w studniach oligoceńskich, położonych na terenie Dzielnicy Ursus.
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie nazwy nowej ulicy, tj. „Ogniowa”, drodze wewnętrznej, położonej na terenach poprzemysłowych Dzielnicy Ursus , w liniach rozgraniczających ul. Strażackiej, co w konsekwencji wprowadzi ład przestrzenny i ułatwi orientację mieszkańców dzielnicy na terenie pozakładowym.
• Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił też sprawom związanym z gospodarowaniem zasobem komunalnym m.st. Warszawy, podejmując 19 uchwał w tym zakresie wynikających z zatwierdzonego do realizacji przez Zarząd protokołu z dnia 3 lipca 2019 r. Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus. Opiniowała ona przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. Podjęto również 2 uchwały na wynajem lokali użytkowych i 3 uchwały dotyczące boksów użytkowych. Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl.
  
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

W czerwcu Zarząd Dzielnicy Ursus obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania Dzielnicy uchwał - dotyczyły one m.in zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok oraz spraw związanych z gospodarowaniem zasobem komunalnym m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje:
 • Zarząd Dzielnicy skierował do Rady Dzielnicy Ursus uchwałę w sprawie zaopiniowania zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, dotyczącą utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha". Powodem podjęcia tej inicjatywy jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom na skrzyżowaniu ul. Tomcia Palucha i ul. Kolorowej, poprzez poprawę widoczności w ww. miejscu. Przedmiotowy cel może zostać osiągnięty tylko dzięki wyburzeniu istniejących naniesień (garaży) na wskazanej nieruchomości.
 • Podjęto również decyzję o przebudowie wejścia do Sali Ślubów w Urzędzie Dzielnicy Ursus, aby poprawić estetykę oraz zwiększyć dostępność pomieszczeń dla społeczności lokalnej.
 • Zarząd zaakceptował zwiększenie wydatków o kwotę 6 246 zł z wygospodarowanych przez Wydział Ochrony Środowiska środków, z przeznaczeniem na pielęgnację drzew oraz zieleni wewnątrzosiedlowej, polegającą na uzupełnieniu roślinności, która uległa zniszczeniu z powodu panujących warunków atmosferycznych w okresie wiosennym i letnim.
 • Wydział Ochrony Środowiska zawnioskował do Zarządu o pokrycie kosztów związanych z remontem fontanny w Parku Hassów, uzyskując zgodę na wykonanie tego zadania.
 • Przesunięto również środki finansowe w kwocie 10 000 zł na opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z dróg gminnych do rowu U-1.
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami zawnioskował o zwiększenie środków finansowych na przeprowadzenie remontów lokali użytkowych, będących w zasobie lokalowym Urzędu Dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Ursus otrzymał pozwolenie na budowę Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Dzięki temu możliwe już jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na pierwszy, a potem na kolejne etapy niniejszej inwestycji. Na początek planowana jest budowa boisk wielofunkcyjnych, remont placu zabaw „Hasanka” oraz budowa nowego parkingu.
 • Zakończono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie żłobka przy ul. Dzieci Warszawy. Złożono tylko jedną ofertę na kwotę przekraczającą kosztorys inwestorski. W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na rozszerzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wszystkie formy konstrukcji modułowej z uwzględnieniem elementów stalowych, tym samym unieważniając przedmiotowe postępowanie przetargowe i polecając ogłosić nowe.
 • Zostały podjęte działania zmierzające do nawiązania współpracy z Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie oraz Muzeum Warszawy, w związku z planowanym pozyskaniem eksponatów z Kolekcji Historii Ursusa, będących w posiadaniu Polskiego Holdingu Obronnego Sp. z o.o. Zarząd Dzielnicy polecił Wydziałowi Kultury oraz Wydziałowi Komunikacji Społecznej i Promocji zwrócić się oficjalnie do ww. jednostek muzealnych z propozycją utworzenia filii jednego z przedmiotowych muzeów na terenie Dzielnicy Ursus.
 • Zarząd Dzielnicy zaakceptował też propozycję przekazania środków finansowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Czternastka. Klub ten w II połowie 2019 r. będzie brał udział w zawodach Mistrzostw Europy Juniorów, Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich, II Lidze Szachowej, Mistrzostwach Dzieci oraz Mistrzostwach Polski. Ww. podmiot biorąc udział w zawodach i imprezach sportowych, będzie promował Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy m.in. poprzez umieszczenie logotypów „Zakochaj się w Ursusie” oraz informacji o partnerstwie m.st. Warszawy – Dzielnicy Ursus.
 • Czerwiec był miesiącem, w którym mieszkańcy Warszawy mogli składać projekty w ramach nowej edycji budżetu obywatelskiego. Na terenie Ursusa w bieżącym roku zgłoszonych zostało 48 projektów, w tym jeden o charakterze ogólnomiejskim pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Gierdziejewskiego i Czerwona Droga/Posag 7 Panien”. Przeważającą ich liczbę stanowiły projekty z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska i kultury. Zarząd skierował je do komórek merytorycznych, celem dokonania weryfikacji i analizy realnych kosztów wykonania danego przedsięwzięcia oraz możliwości jego realizacji na danym terenie z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień czy zezwoleń. Po tym etapie, który zakończy się 8 sierpnia br., zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonych ocen. Kwota, która została zaplanowana na realizację ww. projektów wynosi 1 994 673 zł, a maksymalny limit środków na projekt dzielnicowy to 398 934,60 zł. Limit środków przeznaczonych na projekt ogólnomiejski wynosi zaś 4 986 681,80 zł.
 • Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus wiele czasu poświęcił na sprawy związane z gospodarowaniem zasobem komunalnym m.st. Warszawy, podejmując 10 uchwał w tym zakresie. Zatwierdzono do realizacji protokół Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus z dnia 4 czerwca 2019 r., która zaopiniowała przedłożone przez Wydział Zasobów Lokalowych wnioski mieszkańców Dzielnicy, ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. Pod koniec miesiąca została też zatwierdzona przez Zarząd Dzielnicy kwartalna lista osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, która zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wywieszona na okres 14 dni do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

Zainteresowanych informujemy, że treść wszystkich przyjętych uchwał Zarządu wraz z uzasadnieniem, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.um.warszawa.pl.
  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!