Z prac Zarządu
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w czerwcu 2013 roku obradował na czterech posiedzeniach, podczas których podjął szereg uchwał i ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2042 oraz w sprawie dokonania pięciu zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok. Zmiany dotyczyły m.in. prac z zakresu utrzymania zieleni, oświaty, sportu i rekreacji oraz działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.
Zarząd na mocy uchwały zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2012 - Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego oraz Ośrodka Kultury „Arsus”.
Na posiedzeniu zarządu zostały wybrane oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2013 roku. Dofinansowanie otrzyma w sumie 14 klubów i fundacji sportowych działających na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie wyposażenia żłobka przy ul. Czerwona Droga w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Wiele uwagi poświęcono sprawom lokalowym. Podjęto w sumie 15 uchwał dotyczących listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, podpisania umów najmu na lokal czy w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu lokali użytkowych.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na wycinkę 3 drzew, z nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej przy ul. Sosnkowskiego z powodu ich złego stanu zdrowotnego. W miejsce wyciętych drzew, będą wykonane nowe nasadzenia.
Zarząd Dzielnicy poparł prośbę NZOZ „Zdrowia Plus” s.c., dotyczącą zasadności i potrzeby dalszego funkcjonowania placówki, celem zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dzielnicy Ursus, w dotychczas zajmowanej lokalizacji.
Zarząd Dzielnicy poparł inicjatywę przedłożoną przez Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Henrykowi Linowskiemu, Złotego Krzyża Zasługi.
  
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w maju 2013 roku obradował na 4 posiedzeniach. Poniżej przedstawiamy skrót wybranych uchwał i ustaleń Zarządu.
Zarząd Dzielnicy podjął uchwały w sprawie o wyrażenie zgody na udzielenie 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla trzech lokalizacji. Bonifikaty zostały przyznane również Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek”.
Na posiedzeniu zarządu 16 maja 2013 roku wybrano do dofinansowania oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2013 r. Dofinansowanie otrzymały: Parafia św. Rodziny, Parafia i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej oraz Towarzystwo Edukacji Alternatywnej, wszystkie na organizowane przez siebie kolonie oraz inne formy wypoczynku letniego.
Dokonano trzech zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok oraz dwie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042. Zmiany dotyczyły spraw oświatowych, sportowych oraz spraw wynikających z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, były to m.in. przesunięcia środków na remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dożywianie w szkołach dzieci z rodzin będących pod opieką OPS oraz utrzymanie i konserwacja zieleni.
Zarząd Dzielnicy podjął szereg uchwał dotyczących spraw lokalowych. Między innymi zakwalifikowano trzy rodziny do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, a kolejnym dwóm odmówiono zakwalifikowania na rzeczoną listę z powodu nie spełnienia wymaganych kryteriów. Na mocy uchwały skierowano dwie rodziny do zawarcia umowy, jedną do lokalu mieszkalnego a druga do lokalu socjalnego.
Zarząd Dzielnicy zatwierdził do realizacji Protokół nr 27 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z dnia 21 maja 2013 roku, przyjął Sprawozdanie Zbiorcze za 2012 rok z planu rzeczowo-finansowego remontów oraz inwestycji i modernizacji w Dzielnicy Ursus, zestawienie zbiorcze na 2013 rok oraz plan remontów na 2013 rok w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus oraz w lokalach komunalnych, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską, na usunięcie jednego drzewa z nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej przy ul. Hassa.
  
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu 2013 roku zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy spotkał się na 4 posiedzeniach. W tym czasie podjął 55 uchwał oraz 7 ustaleń. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane z nich:
Z powodu nie spełniania kryteriów określonych w Uchwale Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, odmowę zakwalifikowania na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu oraz odmowę umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy otrzymało łącznie 9 rodzin. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie 4 umów najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony oraz potwierdził uprawnienia do najmu 4 lokali mieszkalnych. Podjęto również 4 uchwały w sprawie umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego (w tym jeden socjalny), a dwie rodziny skierowano do zawarcia umowy najmu zamiennego lokalu mieszkalnego.
Zarząd Dzielnicy podjął stosowne uchwały w sprawie zawarcia na okres 3 lat umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. 1 – go Maja 7 i w sprawie przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Kazimierza Pużaka 4 Wyraził również zgodę na dzierżawę gruntu pod kiosk handlowy, usytuowany na działce przy wjeździe z parkingu na teren placu zabaw „Hasanka”. Jednocześnie Zarząd powołał stały zespół negocjacyjny ds. dzierżaw nieruchomości gruntowych przekazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Działając na mocy obowiązującego prawa, Zarząd podjął uchwały w sprawie o wyrażenie zgody na udzielenie 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe w siedmiu przypadkach. Bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe otrzymała również Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowej Miś”.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie planu sprzedaży w latach 2013- 2017 lokali stanowiących własność m.st. Warszawy, usytuowanych w budynkach wielolokalowych, położonych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Na mocy uchwał Zarząd dokonał 3 zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok, a tym samym w Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012-2042. Następnie skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania modyfikacji w w/w załączniku. Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia środków na zadanie z zakresu pomocy bezrobotnym oraz zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na remont Zespołu Szkół nr 42.
Na posiedzeniach Zarządu Dzielnicy została powołana komisja konkursowa do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus w 2013 r, Zatwierdzono do realizacji Protokół nr 26 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z dnia 9 kwietnia 2013 roku. Przyjęto do wiadomości plan pracy Ośrodka Kultury „Arsus” oraz podległych mu komórek organizacyjnych, na miesiąc maj 2013 rok, jednocześnie kierując w/w plan pod obrady Komisji Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz zatwierdzono sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, za rok 2012.
Na mocy uchwały został przekazany Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota, do nieodpłatnego korzystania i pobierania pożytków na okres 3 lat – lokal użytkowy o pow. 243,23 m2, położony w budynku przy ul. 1-go Maja 13 w Warszawie.
Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską na usuniecie dwóch drzew z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych przy ul. Obrońców Helu 2 oraz na Placu 1905 r., z uwagi na ograniczenie dostępu światła dziennego do pobliskich mieszkań.
  
Informacja za okres: marzecdrukuj wyślij pocztą

W minionym miesiącu – marcu, Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy trzykrotnie zwoływał posiedzenia, na których podjęto decyzje istotne dla Dzielnicy. Najważniejsze z nich dotyczyły budżetu, ochrony środowiska, oświaty oraz spraw lokalowych. W wyniku prac nad budżetem podjęto uchwały dotyczące: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012-2042, zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok, skierowano pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok, a ponadto trzykrotnie podejmowano uchwały odnośnie ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Zarząd w trakcie marcowych obrad podjął uchwałę w sprawie ustalenia wykazu miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Ursus, a także w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2013 roku oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2013 roku. Wyrażono czterokrotnie zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Jak zwykle dużo uwagi poświęcono w trakcie obrad na sprawy lokalowe, czego następstwem było podjęcie uchwał dotyczących m.in. zakwalifikowania czterech osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, a także uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Ponadto Zarząd Dzielnicy zatwierdził do realizacji Protokół nr 25 Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z dnia 26 lutego 2013 roku, wyraził zgodę właścicielską na usunięcie czterech drzew z nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej przy ul. Zapustnej na działce o numerze ewidencyjnym 176/8 z uwagi na kolizję z planowaną budową przewodu wodociągowego w ulicy Zapustnej. Zarząd Dzielnicy zaakceptował projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia zmian do Dzielnicowego Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zaakceptował również projekt uchwały Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmiany wykazu miejsc usytuowanych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego. Zarząd Dzielnicy, przyjął do wiadomości sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok, z działalności Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz jego plan pracy na kwiecień 2013 roku. W trakcie obrad Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na ustanowienie głównego użytkownika - Zespół Żłobków m.st. Warszawy - administratorem nowobudowanego budynku żłobka, położonego przy ul Czerwona Droga, z uwagi na konieczność podpisania umów z poszczególnymi dostawcami i odbiorcami mediów oraz wyraził zgodę na powołanie pięcioosobowej komisji, celem odbioru terenu rekreacyjno-sportowego „Hasanka” Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy z dnia 18 listopada 2008 r., zmieniającego termin wykonania etapu III i IV przedmiotowego projektu dotyczącego budowy dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice w ciągu trasy POW.
  
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

W lutym 2013 roku Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na pięciu posiedzeniach podjął 22 uchwały i 8 ustaleń. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane z nich.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Ponadto, do dalszego najmu przeznaczono 4 garaże wolnostojące przy ul. Michałowicza, Wiosny Ludów, pl. 1095 roku oraz 2 lokale użytkowe położone w budynkach przy ul. Bohaterów Warszawy 47 i ul. Pużaka 2. We wszystkich przypadkach wyrażono zgodę na podpisanie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

Zarząd podjął 3 uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok oraz w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2013-2042. Zmiany dotyczyły spraw związanych z oświatą, ochroną środowiska, sportem i rekreacją, infrastrukturą oraz wykorzystania funduszy europejskich w ramach projektów oświatowych.

Na posiedzeniu zarządu został przyjęty Harmonogram Lokalny Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2013.

W drodze uchwały, Zarząd wyraził zgodę w dwóch przypadkach na udzielenie 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz ustalił minimalne stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów, o których mowa w § 5 ust.1 Uchwały Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. oraz w § 7 ust. 1 Zarządzenia Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r.

Zarząd Dzielnicy zaakceptował kalendarz imprez kulturalnych oraz obchodów patriotycznych, zaplanowanych przez Wydział Kultury i Promocji na 2013 rok, plan pracy O. K. „ARSUS” na miesiąc marzec br. oraz przyjął do wiadomości informację o organizowanych przez Ośrodek Kultury „Arsus” imprezach plenerowych dla mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2013 roku. Jednocześnie Zarząd polecił przekazać w/w plan pod obrady Komisji Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę właścicielską wymaganą przy usunięciu 28 drzew zlokalizowanych przy ul. Traktorzystów 1, w związku z budową trasy ciepłowniczej w tym rejonie.

  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!