Z prac Zarządu
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

W styczniu 2019 r. odbyło się sześć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał – dotyczyły one m.in.: wprowadzenia autopoprawek w projekcie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok i w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019–2045 a także podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
W przyjętej uchwale Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wniósł o wprowadzenie autopoprawki w projekcie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, w zakresie przywrócenia pięciu zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2019: „Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki” (kwota 24 964 zł), "Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1" (kwota 326 844 zł), „Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy" (kwota 305 458 zł), "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania" (kwota 550 400 zł), "Boiska dla Warszawy – Warszawska 63" (kwota 35 000 zł), a także w zakresie przesunięcia na rok 2019 zgodnie z nowym harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych:” Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby” (2 249 343 zł), budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" (354 240 zł), utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego (1 079 040 zł), budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U–1 wraz z przebudową rowu U–1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka (1 291 591 zł), realizacja projektu "SkateparkUrsus" (64 600 zł), budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 – etap I (2 633 452 zł).
Zarząd przyjął uchwałę w sprawie podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Pełna informacja w tym zakresie dostępna jest na stronie urzędu dzielnicy, w zakładce BIP. Zarząd przyjął trzy uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskami o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019 r. placówek:
- Przedszkola nr 137 przy ul. Zagłoby 11 wraz z oddziałami przy ul. S. Wojciechowskiego 13 i Przedszkola nr 418 przy ul. J. M. Szancera 7 z oddziałami zlokalizowanymi przy ul. W. Sławka 2 – w celu utworzenia nowych, dodatkowych placówek, oraz
- Przedszkola nr 439 przy ul. W. Sławka 2a poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów zamiejscowych zlokalizowanych przy ul. W. Sławka 2 (1 oddział) oraz ul. Dzieci Warszawy 42 (3 oddziały).
Zarząd przyjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku. Dwie uchwały zarządu, przyjęte w zakresie realizacji priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi, dotyczyły rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku.
Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi, co znalazło odzwierciedlenie w przyjęciu czternastu odrębnych uchwał.
Treść wszystkich przyjętych uchwał zarządu, wraz z uzasadnieniami, dostępna jest na stronie: bip.um.warszawa.pl .
  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!