Z prac Zarządu
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał dotyczące zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok polegających na utworzeniu nowych zadań inwestycyjnych takich jak: przebudowa ul. Henryka Brodatego (na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – kwota 1,5 mln zł), budowa placu zabaw na terenie szkoły przy ul. Warszawskiej 63" (300 000 zł), zakupy inwestycyjne na potrzeby Przedszkola Nr 343 przy ul. Warszawskiej 53" (6 190 zł). Ponadto zwiększono wydatki z przeznaczeniem m.in.: na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" (500.000 zł), na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia w ramach projektu "Zawodowe Kruczki" (14.100 zł)

Wprowadzono także odpowiednie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy, na lata 2017-2045, a dotyczyły one m.in.: prognozy budżetów w zakresie dochodów na 2018 i 2019 oraz nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" (2017 r. – 1,5 mln zł, 2018 r. - 80 000 zł).

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zwrócił się do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o wystąpienie do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały ws. pozostawienia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2016 w kwocie 160.620,79 zł z przeznaczeniem na inwestycje własne w 2017 roku.

Ponadto Zarząd Dzielnicy rozstrzygnął 2 konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2017 roku. Następujące podmioty otrzymały dotacje: Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, KS Oxygen Ursus, UTS "AKRO-BAD", UKS Judo Panda, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, UKS ISKRA Warszawa, UKS "SKALAR", UKS "Czternastka", PKS "Józef", UKS 4 Ursus, KS Ursus, Fundacja Kagi, Be A Star Footbal Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, UKS "URSUS 2002" i Stowarzyszenie Brzask. Łączna kwota wszystkich dotacji wynosiła 940.000 zł.

Równocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w Warszawie. Powołanie nowej placówki jest konieczne z uwagi na: stale wzrastającą demografię Dzielnicy i rozbudowę osiedla Skorosze, przepełnienie funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursus szkół podstawowych, przepełnienie funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursus przedszkoli oraz plany rozwojowe Dzielnicy, w tym budowę nowych osiedli mieszkaniowych.

Zarząd wystąpił także do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej ws. założenia przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2a w Warszawie. Powołanie nowego Przedszkola w Dzielnicy Ursus jest konieczne m.in. z powodu rozbudowy osiedla Skorosze oraz ograniczone możliwości zapewnienia miejsc wszystkim ubiegającym się dzieciom w wieku przedszkolnym przez funkcjonujące na obszarze Dzielnicy Ursus przedszkola.

Na styczniowych posiedzeniach, Zarząd Dzielnicy poświęcił wiele uwagi sprawom lokalowym, zgodnie ze wskazaniami Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, związanych z zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy, a dotyczących Dzielnicy Ursus w tym, m.in. wydzielenia jednego lokalu i przeznaczenia go na lokal socjalny, umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na czas nieoznaczony oraz przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert boksów użytkowych. Znalazło to odzwierciedlenie w 29 uchwałach Zarządu Dzielnicy Ursus. Ponadto zgodnie z zapisami uchwały Rady m.st. Warszawy Nr 1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Zarząd na początku 2017 r. ustalił listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).
  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!