Z prac Zarządu
Informacja za okres: październikdrukuj wyślij pocztą

W październiku odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla finansów i funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: adaptacji pomieszczenia do przechowywania dokumentacji Działu Rejestracji Pojazdów w Urzędzie Dzielnicy Ursus, remontu łazienki w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wymiany instalacji elektrycznej w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla dzieci i młodzieży „Stokrotka”.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczenia pod montaż zintegrowanego systemu regałów rotacyjnych w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus" z kwotą 91.842 zł, które są konieczne do przechowywania dokumentacji Działu Rejestracji Pojazdów i Wydawanych Uprawnień, remont ogrodzenia na ul. Prawniczej 54 (kwota 9.920 zł), zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci drukarki biurowej „Zebra” (kwota 10.246 zł), na zakup szafek do szatni, materiałów do remontów oraz zakup mebli w placówkach oświatowych (kwota 35.000 zł), wykonanie projektu, aranżacji i wykończenia wnętrz sanitariatów oraz remont łazienki w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej (kwota 51.524 zł) oraz wymianę instalacji elektrycznej w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla dzieci i młodzieży „Stokrotka” przy ul. Prawniczej 54 (kwota 33.768 zł).

Uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy powołano Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego 2019 dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w skład którego weszło 5 mieszkańców, 3 radnych dzielnicy Ursus, po jednym przedstawicielu Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Ponadto w pracach zespołu będą brali udział reprezentanci następujących wydziałów i zespołów Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Infrastruktury, Kultury, Sportu i Rekreacji. Koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus został Jerzy Lipka-Wołowski.

Na październikowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 13 uchwałach, które dotyczyły m.in. zakwalifikowania do odrębnego umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z tytułu zamiany, potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego oraz skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: wrzesieńdrukuj wyślij pocztą

We wrześniu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla finansów i funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: modernizacji ul. Zaczarowanej Dorożki, naprawy dachów sal gimnastycznych wraz z uszczelnieniem okien w SP nr 381 przy ul. Drzymały 1 oraz w SP nr 383 przy ul. Warszawskiej 63.

Zarząd Dzielnicy Ursus skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na modernizację ul. Zaczarowanej Dorożki o kwotę 189 808 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót związanych z przebudową kabli średniego i niskiego napięcia, na naprawę dachów sal gimnastycznych z uszczelnieniem okien w Szkole Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 (100.000 zł), na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji programów sportowo - rekreacyjnych w placówkach oświatowych oraz na przeprowadzenie rozgrywek amatorskich lig w różnych dyscyplinach sportowych (40.000 zł), na iluminacje świąteczne na terenie Dzielnicy Ursus (20.000 zł), na realizację programu "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" (łącznie 21.457 zł), na dotacje dla placówek oświatowych różnego szczebla w tym, dla placówek niepublicznych oraz dla placówki publicznej dotowanej przez Urząd Dzielnicy Ursus (210.000 zł), dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych (21.000 zł), dla niepublicznych szkół podstawowych (458.164 zł) oraz dla niepublicznych gimnazjów (130.000 zł), Ponadto dodatkowymi środkami wsparto następujące zadania: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (39.000 zł) oraz program wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (521.000 zł).

Niestety z powodu nie rozstrzygnięcia przetargu "Tory rowerowe dla każdego - Pumptrack i skatepark” w Ursusie Północnym i Południowym (podział zastosowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego) Zarząd Dzielnicy zmuszony był zmniejszyć zaplanowane środki na 2017 rok do kwoty 13.530 zł (dla każdej z inwestycji) i przenieść kwotę (po 136 530 zł) na rok następny. Powodem nie rozstrzygnięcia był brak ofert. Potencjalni wykonawcy mieli już zarezerwowane terminy do końca 2017 r. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą od stycznia 2018 r.

Jednocześnie Zarząd zmniejszył w tym roku środki finansowe zaplanowane na przebudowę ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej do kwoty 500.000 zł w 2017 r. W związku z planowanym zawarciem porozumienia z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na realizację inwestycji oraz zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac przez ZKiRD niezbędne jest przeniesienie środków finansowych w wysokości 1.000.000 zł na rok 2018. Podobna sytuacja miała miejsce z nabyciem gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha (rozliczenie z deweloperem), gdzie środki finansowe na tym zadaniu zmniejszono o 2 045 838 zł w 2017 r. i przeniesiono je do 2018 r. decyzje te znalazły odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy na lata 2017 – 2045.

Ponadto Zarząd Dzielnicy we wrześniu podjął działania pod względem formalno-prawnym polegające na przekształceniu dodatkowych oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy ul. Walerego Sławka 2a i przekształceniu tej placówki w samodzielne przedszkole. Budynek został oddany do użytku w październiku 2016 r. i spełnia wszystkie podyktowane przepisami wymogi. Powołanie nowego przedszkola w Dzielnicy Ursus umożliwi efektywne zarządzanie budynkami przy ul. W. Sławka 2a i W. Sławka 7.

Na wrześniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 18 uchwałach, które dotyczyły m.in. potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego, odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, zakwalifikowania umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego z jednoczesnym skierowaniem do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Jednocześnie na koniec kwartału Zarząd Dzielnicy Ursus uzupełnił listy osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych). Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla finansów i funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: przekształcenia przedszkola „Klub Malucha Siódme Niebo”, CL „Niedźwiadek”, a także budowy nowych mieszkań komunalnych w Dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Ursus skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (1.721.700 zł), na wynagrodzenia nauczycieli (20.000 zł), na adaptację budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13 (wzrost o kwotę 43 550 zł). Ponadto Zarząd Dzielnicy w związku z przekształceniem w Publiczne Przedszkole prowadzone przez inne osoby niż m.st. Warszawa Przedszkola Niepublicznego „Klub Malucha Siódme Niebo” zwiększył plan wydatków o 65.000 zł.

Jednocześnie Zarząd zmniejszył w tym roku środki finansowe na Centrum Lokalne „Niedźwiadek” o 500.000 zł i przeniósł je na 2018 r. w związku z długotrwałym procesem tworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co spowoduje, że płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w przyszłym roku. W związku z faktem, że niezbędna jest wypłata większej kwoty za nabycie gruntu dotyczącego terenu pod przyszły żłobek przy ul. Henryka Pobożnego, Zarząd zwiększył kwotę zaangażowania środków finansowych o 43 550 zł.

Zarząd Dzielnicy Ursus zawnioskował do Rady Dzielnicy ws. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy na lata 2017 - 2045. Dotyczyły one m.in.: budowy mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich (wzrost środków o 4.000.000 zł do kwoty 9 000 000 w 2018 r. i wzrost o 2. 000.000 zł do 6.000.000 zł w 2019 r.). W tym przypadku w związku z faktem, iż po otwarciu ofert przetargowych najniższa oferta była znacznie wyższa niż przeznaczone środki na realizację tego zadania, nie jest możliwa kontynuacja realizacji tego zadania w tym roku. Ponadto Zarząd wprowadził zmiany do WPF w kwestii budowy mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby (zmniejszenie łącznej kwoty inwestycji w latach 2018-2019 o 6.000.000 w związku z przedłużającą się procedurą związaną z realizacją projektu wynikającą z wcześniejszych postępowań sądowych, co spowodowało przesunięcie realizacji zadania).

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej ws. zmiany uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczącej sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Warszawie. Sprawa dotyczy powołania nowego oddziału zamiejscowego Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie, mieszczącego się przy ul. Wojciechowskiego 13.

Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 13 uchwałach, które dotyczyły m.in. potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego, wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu, skierowania jednej osoby do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego, odmowy zakwalifikowania. do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych uchwał w sprawie budżetu Dzielnicy na rok 2017, które dotyczyły m.in. remontów budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 44 oraz studni oligoceńskiej przy ul. W. Sławka, a także programu unijnego "Inwestycja w przyszłość" skierowanego do uczniów Technikum nr 8 im. J. Karskiego.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na remont ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Walerego Sławka (90.000 zł) oraz na remont i izolację piwnic oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Regulskiej 44 (155.000 zł). Ponadto wygospodarowano nowe środki finansowe przeznaczone na projekt unijny "Inwestycja w przyszłość" w kwocie 172.301 zł. Zakłada on objęcie wsparciem Technikum nr 8 im. J. Karskiego w Warszawie (zajęcia dodatkowe, doradztwo zawodowe i coaching, wyposażenie w sprzęt dydaktyczny i pomoce dydaktyczne palcówki oświatowej). Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w związku z przekształceniem w Publiczne Przedszkole Przedszkola Niepublicznego „Klub Malucha Siódme Niebo” zwiększył środki finansowe o kwotę 65.000 zł. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy skierował do Rady Warszawy propozycję likwidacji oddziałów Przedszkola nr 194 zlokalizowanych przy ul. W. Sławka 2a w Warszawie. Przedszkole nr 194 zlokalizowane przy ul. W. Sławka 7 z dniem 31 sierpnia 2018 r. ulegnie przekształceniu poprzez likwidację oddziałów zlokalizowanych w Warszawie przy ul. W. Sławka 2a. Podjęcie tych działań prawnych wiąże się z planami powołania przy ul. W. Sławka 2a nowej placówki przedszkolnej.

Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 14 uchwałach, które dotyczyły m.in. zakwalifikowania osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, zmiany przeznaczenia pomieszczenia tymczasowego na lokal socjalny z jednoczesnym skierowaniem osób do zawarcia umowy najmu, wyrażenia zgody na oddanie części lokalu do bezpłatnego używania i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego, boksów użytkowych oraz garaży na okres do 3 lat. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

W czerwcu odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych uchwał m.in. w sprawie budżetu Dzielnicy na rok 2017, finansowania programów „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe”, „Lato w Mieście” oraz wdrożenia programu inwentaryzacja środków trwałych w placówkach oświatowych na terenie Ursusa.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na realizację programów: „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe”, „Lato w Mieście” (15.000 zł) "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w postaci opłat za obiady szkolne (9.000 zł). Dodatkowe środki przeznaczono także na sprzątanie pustostanów (8.000 zł) oraz na zakup i wdrożenie programu informatycznego „Stock – ewidencja, amortyzacja i inwentaryzacja środków trwałych " w przedszkolach, szkołach podstawowych (31.950 zł), gimnazjach (7.100 zł), publicznych liceach ogólnokształcących (3.550 zł), publicznych szkołach zawodowych (3 550 zł) i publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (3.550 zł).
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził sprawozdania finansowe za rok 2016 Ośrodka Kultury „Arsus” oraz Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Dotacje przyznane obu podmiotom, na podstawie sprawozdań merytorycznych, zostały wydatkowane zgodnie ze statutem i założeniami merytorycznymi.
W związku z rezygnacją Piotra Jankowskiego, Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy powołał na nowego członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Pawła Smereczyńskiego.
Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 11 uchwałach, które dotyczyły m.in. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy lokalu i przeznaczenia go na lokal socjalny, zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie na nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących, a także przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, boksów użytkowych. Uzupełniono listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).
Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!