Z prac Zarządu
Informacja za okres: sierpieńdrukuj wyślij pocztą

W sierpniu odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla finansów i funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in.: przekształcenia przedszkola „Klub Malucha Siódme Niebo”, CL „Niedźwiadek”, a także budowy nowych mieszkań komunalnych w Dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Ursus skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (1.721.700 zł), na wynagrodzenia nauczycieli (20.000 zł), na adaptację budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13 (wzrost o kwotę 43 550 zł). Ponadto Zarząd Dzielnicy w związku z przekształceniem w Publiczne Przedszkole prowadzone przez inne osoby niż m.st. Warszawa Przedszkola Niepublicznego „Klub Malucha Siódme Niebo” zwiększył plan wydatków o 65.000 zł.

Jednocześnie Zarząd zmniejszył w tym roku środki finansowe na Centrum Lokalne „Niedźwiadek” o 500.000 zł i przeniósł je na 2018 r. w związku z długotrwałym procesem tworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co spowoduje, że płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w przyszłym roku. W związku z tym, że budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego dobiega do końca, a środki na przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego nie zostaną w pełni wydatkowane Zarząd Dzielnicy zmniejszył kwotę zaangażowania środków finansowych o 43 550 zł.

Zarząd Dzielnicy Ursus zawnioskował do Rady Dzielnicy ws. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy na lata 2017 - 2045. Dotyczyły one m.in.: budowy mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich (wzrost środków o 4.000.000 zł do kwoty 9 000 000 w 2018 r. i wzrost o 2. 000.000 zł do 6.000.000 zł w 2019 r.). W tym przypadku w związku z faktem, iż po otwarciu ofert przetargowych najniższa oferta była znacznie wyższa niż przeznaczone środki na realizację tego zadania, nie jest możliwa kontynuacja realizacji tego zadania w tym roku. Ponadto Zarząd wprowadził zmiany do WPF w kwestii budowy mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby (zmniejszenie łącznej kwoty inwestycji w latach 2018-2019 o 6.000.000 w związku z przedłużającą się procedurą związaną z realizacją projektu wynikającą z wcześniejszych postępowań sądowych, co spowodowało przesunięcie realizacji zadania).

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej ws. zmiany uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczącej sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Warszawie. Sprawa dotyczy powołania nowego oddziału zamiejscowego Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie, mieszczącego się przy ul. Wojciechowskiego 13.

Na sierpniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 13 uchwałach, które dotyczyły m.in. potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego, wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu, skierowania jednej osoby do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego, odmowy zakwalifikowania. do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: lipiecdrukuj wyślij pocztą

W lipcu odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych uchwał w sprawie budżetu Dzielnicy na rok 2017, które dotyczyły m.in. remontów budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 44 oraz studni oligoceńskiej przy ul. W. Sławka, a także programu unijnego "Inwestycja w przyszłość" skierowanego do uczniów Technikum nr 8 im. J. Karskiego.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na remont ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Walerego Sławka (90.000 zł) oraz na remont i izolację piwnic oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Regulskiej 44 (155.000 zł). Ponadto wygospodarowano nowe środki finansowe przeznaczone na projekt unijny "Inwestycja w przyszłość" w kwocie 172.301 zł. Zakłada on objęcie wsparciem Technikum nr 8 im. J. Karskiego w Warszawie (zajęcia dodatkowe, doradztwo zawodowe i coaching, wyposażenie w sprzęt dydaktyczny i pomoce dydaktyczne palcówki oświatowej). Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w związku z przekształceniem w Publiczne Przedszkole Przedszkola Niepublicznego „Klub Malucha Siódme Niebo” zwiększył środki finansowe o kwotę 65.000 zł. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy skierował do Rady Warszawy propozycję likwidacji oddziałów Przedszkola nr 194 zlokalizowanych przy ul. W. Sławka 2a w Warszawie. Przedszkole nr 194 zlokalizowane przy ul. W. Sławka 7 z dniem 31 sierpnia 2018 r. ulegnie przekształceniu poprzez likwidację oddziałów zlokalizowanych w Warszawie przy ul. W. Sławka 2a. Podjęcie tych działań prawnych wiąże się z planami powołania przy ul. W. Sławka 2a nowej placówki przedszkolnej.

Na lipcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 14 uchwałach, które dotyczyły m.in. zakwalifikowania osób do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, zmiany przeznaczenia pomieszczenia tymczasowego na lokal socjalny z jednoczesnym skierowaniem osób do zawarcia umowy najmu, wyrażenia zgody na oddanie części lokalu do bezpłatnego używania i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego, boksów użytkowych oraz garaży na okres do 3 lat. Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: czerwiecdrukuj wyślij pocztą

W czerwcu odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych uchwał m.in. w sprawie budżetu Dzielnicy na rok 2017, finansowania programów „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe”, „Lato w Mieście” oraz wdrożenia programu inwentaryzacja środków trwałych w placówkach oświatowych na terenie Ursusa.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na realizację programów: „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe”, „Lato w Mieście” (15.000 zł) "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w postaci opłat za obiady szkolne (9.000 zł). Dodatkowe środki przeznaczono także na sprzątanie pustostanów (8.000 zł) oraz na zakup i wdrożenie programu informatycznego „Stock – ewidencja, amortyzacja i inwentaryzacja środków trwałych " w przedszkolach, szkołach podstawowych (31.950 zł), gimnazjach (7.100 zł), publicznych liceach ogólnokształcących (3.550 zł), publicznych szkołach zawodowych (3 550 zł) i publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (3.550 zł).
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził sprawozdania finansowe za rok 2016 Ośrodka Kultury „Arsus” oraz Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Dotacje przyznane obu podmiotom, na podstawie sprawozdań merytorycznych, zostały wydatkowane zgodnie ze statutem i założeniami merytorycznymi.
W związku z rezygnacją Piotra Jankowskiego, Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy powołał na nowego członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Pawła Smereczyńskiego.
Na czerwcowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 11 uchwałach, które dotyczyły m.in. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy lokalu i przeznaczenia go na lokal socjalny, zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie na nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących, a także przeznaczenia do dalszego najmu w trybie poza konkursem ofert, boksów użytkowych. Uzupełniono listę osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).
Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: majdrukuj wyślij pocztą

W maju odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych uchwał m.in. Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na: budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Dzieci Warszawy (więcej o 3.000.000 zł do 33.480.870 zł w 2017 r.), wyposażenie hali sportowej przy ul. Konińskiej 2 (więcej o 15.000 zł tj. do 85.000 zł w 2017 r.), remont tablicy na obelisku przy ul. Cierlickiej (15.870 zł), wykonanie dokumentacji dotyczącej zmiany technologii uzdatniania wody oligoceńskiej w studni w Parku Achera (54.300 zł) ) oraz zakup dla Przedszkola nr 168 przy ul. Zagłoby 27 nowego wyposażenia do kuchni (kwota 11.971 zł). Jednocześnie zwiększono dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (kwota 505.000 zł). Ponadto Zarząd Dzielnicy złożył wniosek Rady Dzielnicy Ursus o utworzenie nowych zadań inwestycyjnych, takich jak "Nabycie gruntu pod budowę ulicy Starodęby na odcinku od ulicy Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha” (2.045.838 zł w 2017 r.) oraz "Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" (w 2017 r. - 500.000 zł, w 2018 r. - 6.075.672 zł i w 2019 r. - 5.561.058 zł).

Powyższe zmiany zostaną także wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2017 Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zarekomendował dwa podmioty do dofinansowania zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus w 2017 r. Są to Parafia Rzymskokatolicka i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny „Simul”. Łączna suma wsparcia to 15.000,00 zł.

Zarząd Dzielnicy Ursus wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego, który został ogłoszony 7 kwietnia br., w związku z brakiem zainteresowania ze strony niepublicznych przedszkoli.

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zatwierdził „Plan gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na lata 2017-2019”. Z dokumentu wynika m.in. że ogólny zasób lokali użytkowych w Dzielnicy Ursus wynosi 140 lokali, w tym 45 lokali, 21 garaży oraz 74 boksy. Większość lokali użytkowych znajduje się w budynkach wybudowanych w latach 1950-70 lub wcześniej, tylko kilka z nich zostało wybudowanych w latach późniejszych. Lokale najbardziej atrakcyjne pod względem lokalizacji oraz wielkości powierzchni są stale wynajęte, a ich najem jest kontynuowany przez dotychczasowych, stałych najemców. Największa liczba lokali znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada udziały.

Zarząd Dzielnicy zwrócił się do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą nadania ulicy nazwy Sir Johna Morgana, który był ambasadorem brytyjskim w Polsce m.in. w okresie „Solidarności” oraz popierał swoimi działaniami działaczy Związku w okresie stanu wojennego. Kolejną inicjatywą Zarządu jest objęcie ochroną lipy drobnolistnej, rosnącej przy ul. Wysoczyńskiej 16. Z uwagi na stan, wiek oraz parametry drzew, Zarząd Dzielnicy Ursus uważa, że drzewo kwalifikuje się do ustanowienia go pomnikiem przyrody.

Na majowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 27 uchwałach, które dotyczyły m.in. skierowania osób do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego, odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta, wyrażenia zgody na rozwiązanie i jednoczesne zawarcie nowej umowy najmu boksu użytkowego w budynku, odmowy potwierdzenia uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego.

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
Informacja za okres: kwiecieńdrukuj wyślij pocztą

W kwietniu odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W ich trakcie rozpatrywano zmiany dotyczące m.in. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w postaci placówki szkolno-przedszkolnej przy ul. Dzieci Warszawy, a także zwiększenia wsparcia finansowego dla takich zadań, jak budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3, program „Stacja Ursus 2”, akcja „Czysty Ursus oraz utrzymanie ukwiecenia waz, donic i rabat na terenie Dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały ws. utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działkach 4/20 i 4/21 z obrębu 2-11-16 przy ul. Dzieci Warszawy - etap I" z kwotą w wysokości 400.000 zł w 2017 r. oraz w wysokości 1.100.000 zł w 2018r. Budynek szkoły podstawowej przyjmie ok. 800 uczniów, natomiast przedszkole zapewni miejsce dla 150 dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do sześciu oddziałów.

W ramach kolejnej inwestycji oświatowej Zarząd Dzielnicy zawnioskował do Rady Dzielnicy o zwiększenie środków finansowych w zadaniu "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09" o 400.000 zł do kwoty 784 794 zł w 2017 r. oraz o kwotę 2.200.000 zł w 2018 roku. Środki zostaną przeznaczone na projekt budowy placówki oraz budowy boisk szkolnych z wyposażeniem w postaci m.in. piłkochwytów, a także placem zabaw. Powyższe zmiany zostały także wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) m.st. Warszawy.

Ponadto Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus projekty uchwał zwiększające środki finansowe na utrzymanie ukwiecenia waz, wież, donic i rabat na terenie Dzielnicy (kwota 37.593), obsługę akcję "Czysty Ursus" (kwota 3.750 zł) oraz na dotacje w wysokości 65.000 zł na wczesne wspomaganie dla placówek niepublicznych.

Zarząd Dzielnicy zarekomendował „Stację Ursus 2”, w skład której wchodzą : Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, „Fundacja Kagi”, UKS „Iskra Warszawa”, Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, do realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2017 – 2019. Działania skierowane będą do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ursus. Środki na tę dotację w latach 2017-2019 to 750.000 zł, po 250.000 na każdy rok.

Równocześnie Zarząd dokonał zmiany składu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, gdzie m.in. koordynatorem ds. budżetu w Dzielnicy Ursus został Jerzy Lipka-Wołowski.

Zarząd Dzielnicy powołał komisję w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2017 roku. Komisja składa się z dwóch przedstawicieli Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i dwóch przedstawicieli wskazanych przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Oprócz tego Zarząd zatwierdził sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2016.

Na kwietniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 13 uchwałach, które dotyczyły m.in. potwierdzenia uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego, zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu oraz przeznaczenia do najmu lokali użytkowych oraz garaży na okres do 3 lat.

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl
  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!