Rady Dzielnicy Ursus ≫ Sesje ≫ Porządek sesji
Wybierz rok:
Porządek sesji 39 w dniu 12 października 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na 2017 rok – druk nr 209.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na 2017 rok – druk nr 210.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na 2017 rok – druk nr 212 – wprowadzono na sesji.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 211.
7. Projekt stanowiska w sprawie zmniejszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, począwszy od października 2017r., dostępności na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju: rehabilitacja lecznicza – druk nr 213 – wprowadzono na sesji.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku – wprowadzono na sesji.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 38 w dniu 21 września 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 24 sierpnia 2017r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na 2017 rok – druk nr 199.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 200.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na 2017 rok – wprowadzono na sesji – druk 206.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na 2017 rok – wprowadzono na sesji – druk 207.
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. B. na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus – wprowadzono na sesji – druk 205.
8. Projekt uchwały w sprawie odwołania radnej Jolanty Dąbek ze składu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 201.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 202
10. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 203
11. Stanowisko Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie umieszczenia w sali obrad Rady Dzielnicy m.st Warszawy tablicy upamiętniającej śp. Henryka Linowskiego – druk nr 204.
12. Interpelacje.
13. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 37 w dniu 24 sierpnia 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XXXII sesji Rady z dnia 20 kwietnia 2017 r., z XXXIII sesji Rady z dnia 18 maja 2017 r., z XXXIV sesji Rady z dnia 8 czerwca 2017r., z XXXV sesji Rady z dnia 26 czerwca 2017r. oraz z XXXVI sesji Rady z dnia 6 lipca 2017r.
3. Złożenie ślubowania przez Panią Irenę Annę Jarzębak.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 194.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 195.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 196.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 197.
8. Informacja w sprawie zastępczej komunikacji autobusowej, w związku z modernizacją linii kolejowej nr 447, na odcinku Warszawa - Włochy – Grodzisk Mazowiecki.
9. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 36 w dniu 6 lipca 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 191.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 192 – wprowadzono na sesji.
4. Przekazanie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku – wprowadzono na sesji.
5. Interpelacje
6. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 35 w dniu 26 czerwca 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dzielnicy Ursus m.st Warszawy – druk nr 186.
3. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Piastów polegającej na budowie drogi dojazdowej do wiaduktu WD-64 – wprowadzono na sesji – druk nr 189.
4. Projekt stanowiska w sprawie wycofania z repertuaru Teatru powszechnego im. Zygmunta Hubnera w Warszawie sztuki „Klątwa” w reżyserii Olivera Frljicia – druk nr 187.
5. Projekt stanowiska w sprawie podjęcia działań w celu powiększenia cmentarzy zlokalizowanych przy ul. Ryżowej i ul. Fasolowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – druk nr 188.
6. Interpelacje.
7. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 34 w dniu 8 czerwca 2017 r.
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2017 r. oraz protokołu z XXXI sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 14 marca 2017 r.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 183.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 184.
5.Interpelacje.
6.Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 33 w dniu 18 maja 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 177.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 178.
4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.
5. Interpelacje.
6. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 32 w dniu 20 kwietnia 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie: protokołu z XXVIII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 04 stycznia 2017 r. oraz protokołu z XXIX sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 02 lutego 2017 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 174.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2016 – druk nr 175.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
7. Plan pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2017 rok.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00

Porządek sesji 31 w dniu 14 marca 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 172.
Informacja w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat[zdjęto z sesji]
Informacja w sprawie sprawozdania merytorycznego z działalności programowej w 2016r. Ośrodka Kultury „Arsus”.[zdjęto z sesji]
Interpelacje.[zdjęto z sesji]
Wnioski i zapytania radnych.[zdjęto z sesji]
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 30 w dniu 2 marca 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 09 grudnia 2016 r.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok – druk nr 165.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 166.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 167.
6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 130/XXIX/2017 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie założenia Przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2a w Warszawie – druk nr 168.
7. Projekt Stanowiska Rady Dzielnicy Ursus w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy – druk nr 169.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2016 r.
10. Plan pracy Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2017 r.
11. Plan pracy Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2017 r.
12. Interpelacje.
13. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 29 w dniu 2 lutego 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2016 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – druk nr 154.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – druk nr 155.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – druk nr 156.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2016 - wprowadzono na sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – wprowadzono na sesji.
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – wprowadzono na sesji.
10. Projekt uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie założenia Przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2a w Warszawie – druk nr 157.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2017 – druk nr 158.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2016.
13. Projekt uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pruszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pruszków - wprowadzono na sesji.
14. Interpelacje.
15. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00

Porządek sesji 28 w dniu 4 stycznia 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2016 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy, na rok 2017 – druk nr 151.
4. Projekt uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. Walerego Sławka 9– druk nr 152.
5. Przekazanie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
6. Interpelacje.
7. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!