Rady Dzielnicy Ursus ≫ Sesje ≫ Porządek sesji
Wybierz rok:
Porządek sesji 3 w dniu 13 grudnia 2018 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości uhonorowanie pamiątkowymi medalami za zasługi dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Ks. Prałata Rocha Walczaka, Panią Barbarę Sawicką, Pana Mirosława Cholewińskiego i Pana Emila Broniarek.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 2/II/2018 z dnia 21 listopada 2018r. z II sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 8.
6. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 9.
7. Projekt uchwały w sprawie powołania i określenia zakresu działania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 10.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 11.
9. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 12.
10. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 13.
11. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 14.
12. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy – druk nr 15.
13. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy – druk nr 16.
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy – druk nr 17.
15. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 18.
16. Interpelacje.
17. Wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 2 w dniu 21 listopada 2018 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 1/I/2018 z dnia 13 listopada 2018r. z I sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 5.
5. Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 6.
6. Interpelacje.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 1 w dniu 13 listopada 2018 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 7 listopada 2018r.
Działając na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) zwołuję I sesje Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na dzień 13 listopada 2018 r., godz. 16:30.
Ustalam następujący porządek obrad pierwszej sesji:
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Informacja Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór przewodniczącego rady dzielnicy.
6. Ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących rady dzielnicy.
7. Zamknięcie sesji.
Pierwsza sesja odbędzie się w sali nr 100 (I piętro) Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1.
Komisarz Wyborczy
w Warszawie I
/-/ Rafał Wagner
Porządek sesji 51 w dniu 4 października 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 299.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 301 – wprowadzono na sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 302 – wprowadzono na sesji.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 300.
6. Przekazanie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za okres od 1 lipca 2018r. do 30 września 2018r. – wprowadzono na sesji.
7. Interpelacje.
8. Wnioski i zapytania Radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 49 w dniu 20 września 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 sierpnia 2018 roku.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 289.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 290.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 291.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 292.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 296 – wprowadzono na sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 297 – wprowadzono na sesji.
9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Słoneczne Skorosze” na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 293.
10. Sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na koniec kadencji 2014-2018.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania Radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 50 w dniu 20 września 2018 r.
1. Sprawdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Zamknięcie obrad.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 19:30
Porządek sesji 48 w dniu 23 sierpnia 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 roku. 3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 280.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 281.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 282.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 283.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 284.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 285.
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 287 – wprowadzono na sesji.
10. Projekt uchwały w sprawie skargi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z dnia 14 czerwca 2018r. dotyczącej uchwały Nr 208/XLVI/2018 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2018 r. – druk nr 286.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.
12. Interpelacje.
13. Wnioski i zapytania Radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00

Porządek sesji 47 w dniu 5 lipca 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2018r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 271.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 272.
5. Projekt uchwały w sprawie skargi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z dnia 14 czerwca 2018r. dotyczącej uchwały Nr 207/XLV/2018 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2018r. – druk nr 273.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o zaopiniowanie zmian w Statucie m.st. Warszawy – druk nr 274.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 275.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 276.
9. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 277.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania Radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 46 w dniu 21 czerwca 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 29 maja 2018r. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radnym p. Stanisławem Jasińskim – druk nr 267.
3. Projekt stanowiska w sprawie zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – wprowadzono na sesji – druk nr 268.
4. Projekt stanowiska w sprawie opatrywania podpisami materiałów promocyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – wprowadzono na sesji – druk nr 269.
5. Zakończenie obrad sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 45 w dniu 17 maja 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XLIII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 15 marca 2018r. oraz z XLIV sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2018r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 259.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 260.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2017 – druk nr 261.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 262.
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi firmy VIDI Sp. z o.o. na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 263.
8. Projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 23 kwietnia 2018r. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Panem Stanisławem Jasińskim – druk nr 264.
9. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 44 w dniu 5 kwietnia 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 252.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 256 – wprowadzono na sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy – druk 253.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 254.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 257 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Panią Jolantą Dąbek – druk nr 255.
8. Przekazanie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 43 w dniu 15 marca 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XLI sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2018r. oraz z XLII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2018r.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za rok 2017 – druk 244.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk 245.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk 246.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk 248 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 – druk nr 249 – wprowadzono na sesji.
8. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2017r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2017r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2017r.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2017r.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani Agnieszki Barańskiej na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus – druk nr 250 – wprowadzono na sesji.
13. Projekt stanowiska w sprawie przedłużenia linii metra i budowy stacji przesiadkowej „URSUS” łączącej budowaną linię metra i istniejącą linię klei SKM – druk 247.
14. Interpelacje.
15. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!