Rady Dzielnicy Ursus ≫ Sesje ≫ Porządek sesji
Wybierz rok:
Porządek sesji 51 w dniu 4 października 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 299.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 301 – wprowadzono na sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 302 – wprowadzono na sesji.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 300.
6. Przekazanie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za okres od 1 lipca 2018r. do 30 września 2018r. – wprowadzono na sesji.
7. Interpelacje.
8. Wnioski i zapytania Radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 49 w dniu 20 września 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 sierpnia 2018 roku.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 289.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 290.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 291.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 292.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 296 – wprowadzono na sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 297 – wprowadzono na sesji.
9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Słoneczne Skorosze” na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 293.
10. Sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na koniec kadencji 2014-2018.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania Radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 50 w dniu 20 września 2018 r.
1. Sprawdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Zamknięcie obrad.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 19:30
Porządek sesji 48 w dniu 23 sierpnia 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 roku. 3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 280.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 281.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 282.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 283.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 284.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 285.
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 287 – wprowadzono na sesji.
10. Projekt uchwały w sprawie skargi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z dnia 14 czerwca 2018r. dotyczącej uchwały Nr 208/XLVI/2018 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2018 r. – druk nr 286.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.
12. Interpelacje.
13. Wnioski i zapytania Radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00

Porządek sesji 47 w dniu 5 lipca 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2018r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 271.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 272.
5. Projekt uchwały w sprawie skargi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z dnia 14 czerwca 2018r. dotyczącej uchwały Nr 207/XLV/2018 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2018r. – druk nr 273.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o zaopiniowanie zmian w Statucie m.st. Warszawy – druk nr 274.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 275.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 276.
9. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 277.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania Radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 46 w dniu 21 czerwca 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 29 maja 2018r. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radnym p. Stanisławem Jasińskim – druk nr 267.
3. Projekt stanowiska w sprawie zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – wprowadzono na sesji – druk nr 268.
4. Projekt stanowiska w sprawie opatrywania podpisami materiałów promocyjnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – wprowadzono na sesji – druk nr 269.
5. Zakończenie obrad sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 45 w dniu 17 maja 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XLIII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 15 marca 2018r. oraz z XLIV sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2018r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 259.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 260.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2017 – druk nr 261.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 262.
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi firmy VIDI Sp. z o.o. na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 263.
8. Projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 23 kwietnia 2018r. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Panem Stanisławem Jasińskim – druk nr 264.
9. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 44 w dniu 5 kwietnia 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 252.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 256 – wprowadzono na sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy – druk 253.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 254.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 257 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radną Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Panią Jolantą Dąbek – druk nr 255.
8. Przekazanie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 43 w dniu 15 marca 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XLI sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2018r. oraz z XLII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2018r.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za rok 2017 – druk 244.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk 245.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk 246.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk 248 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 – druk nr 249 – wprowadzono na sesji.
8. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2017r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2017r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2017r.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za 2017r.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani Agnieszki Barańskiej na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus – druk nr 250 – wprowadzono na sesji.
13. Projekt stanowiska w sprawie przedłużenia linii metra i budowy stacji przesiadkowej „URSUS” łączącej budowaną linię metra i istniejącą linię klei SKM – druk 247.
14. Interpelacje.
15. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 42 w dniu 15 lutego 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk 234.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk 236 – wprowadzono na sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk 237 – wprowadzono na sesji.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk 238 – wprowadzono na sesji.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk 239 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018 – druk nr 240 – wprowadzono na sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. ryżowej, stanowiących działki ewidencyjne nr 4/6, 4/3, 6/1 z obrębu 2-11-16, z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza parafialnego – druk nr 242 – wprowadzono na sesji.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030 – druk 235.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 41 w dniu 31 stycznia 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2017r.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 228.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 229.
5. Projekt uchwały w sprawie odwołania Radnego Dariusza Pastora ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 230.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 231.
7. Projekt stanowiska w sprawie przekazania na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Ryżowej stanowiących działki ewidencyjne nr 4/6, 4/3, 6/1 z obrębu 2-11-16 dla celów poszerzenia cmentarza parafialnego – druk nr 232 – wprowadzono na sesji.
8. Przekazanie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!