Aktualności
"Zapalenie Pierwszej Świeczki na Choince"
6 grudnia 2007 czwartek
grafika

przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus. m.st. Warszawy Bogdan Olesiński zapraszają 6 grudnia o 18-tej pod budynek urzędu na "Zapalenie Pierwszej Świeczki na Choince". Ponadto w programie Koncert kolęd i pastorałek pt. "Mali Maleńkiemu" w wykonaniu młodych artystów ze szkół i przedszkoli Ursusa z towarzyszeniem zespołu "Malina Kowalewski Band".

Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych
30 listopada 2007 piątek

Osoby zainteresowane mogą starać się o dofinansowanie na likwidację „SZAMBA” z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy na podstawie Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy Nr 373/2007 z dnia 23.04.2007r.

Terminy składania wniosków: • dla osób przyłączających się do kanalizacji w 2007r – od 30.04.2007 do 29.06.2007 • dla osób przyłączających się do kanalizacji w 2008rod 01.09.2007 do 30.11.2007

Likwidacja Biura Terenowego ZUS w dzielnicy
29 listopada 2007 czwartek

W czerwcu br. zostało zlikwidowane Biuro Terenowe ZUS. Zarząd Dzielnicy prowadził negocjacje zmierzające do odtworzenia placówki w innej formie organizacyjnej. Niestety, zmiany przeprowadzane w strukturach ZUS uniemożliwiły powstanie Punktu Informacyjnego na terenie Urzędu Dzielnicy Ursus.

Obecnie możliwe jest wyłącznie utworzenie placówki w formie Inspektoratu ZUS, ale władze ZUS twierdzą, że na terenie naszej dzielnicy nie ma potrzeby tworzenia Inspektoratu, a mieszkańcy mogą dojeżdżać do Inspektoratu na terenie Dzielnicy Ochota. Jak twierdzi ZUS, liczba osób korzystających z usług zlikwidowanego Biura była minimalna.

Zarząd Dzielnicy Ursus chce poznać zdanie mieszkańców w powyższej sprawie oraz zbadać skalę potrzeb na świadczenie usług ZUS na naszym terenie. Docierają do nas informacje, że mieszkańcy odczuwają likwidację placówki jako duży problem.

Dlatego też Zarząd zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i Pracodawców z terenu Dzielnicy z prośbą o pomoc w uzyskaniu podpisów mieszkańców Dzielnicy pod petycją, którą złożymy na ręce Prezesa ZUS. Widzimy taką możliwość w formie zebrania podpisów np. poprzez gospodarzy domów, bądź zarządców nieruchomości.

Konkurs Mecenat działalności kulturalnej
26 listopada 2007 poniedziałek

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2007 roku, przedmiotem którego jest następujące zadanie: Mecenat działalności kulturalnej poprzez wspieranie wartościowych projektów kulturalnych.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207), w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez Kancelarię Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – 02-495 Warszawa, Pl. Czerwca 1976 roku Nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty ogłoszenia konkursu Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy (tj. od 26 października 2007) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki w godzinach od 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00).

Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976 roku Nr 1 pok. nr 219, lub pobrać ze strony internetowej m. st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo . Oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie.

Klub Pracy zaprasza na warsztaty
22 listopada 2007 -
23 listopada 2007

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty dla osób: poszukujących, zmieniających, planujących karierę, pozostających bez pracy. Tematem warsztatów jest poznanie i wykorzystanie umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy: ● zdobycie umiejętności uzyskania informacji o wolnych miejscach pracy; ● wiedza na temat prowadzenia rozmowy telefonicznej z potencjalnym pracodawcą; ● zdobycie umiejętności krótkiej autoprezentacji przez telefon; ● informacja na temat kształtowania pozytywnej postawy wobec siebie i otoczenia.

Miejsce – Klub Pracy przy Ośrodku Pomocy Społecznej m.st. Warszawy Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 16 pokój nr 127. Data rozpoczęcia: 22 - 23 listopada 2007r. w godzinach 12-16. Osoby prowadzące: Agnieszka Grabowska pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, trener. Katarzyna Pyza pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, trener. Szkolenie jest bezpłatne. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa. Kontakt: Agnieszka Grabowska tel. 0-22 662-62-08, 0-22 662-63-81 e-mail: akgb@op.pl Zapraszamy

III Warszawski Festiwal Gitarowy
17 listopada 2007 sobota

W sobotę 17 listopada o godz. 19:00 rozpocznie się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia III Warszawski Festiwal Gitarowy. Bilety do nabycia w kasach Studia Koncertowego przy ulicy Woronicza 17. Zapraszamy

Konferencja READCOM
16 listopada 2007 -
17 listopada 2007

Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz Biuro Kultury m.st. Warszawy zapraszają na I Międzynarodową Konferencję READCOM, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2007 w Warszawie pod patronatem honorowym: • Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydenta m.st. Warszawy • Pana Henryka Linowskiego, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy • Pana Bogdana Olesińskiego, Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy • Pani Elżbiety Stefańczyk, Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

I Międzynarodowa Konferencja READCOM została zorganizowana w ramach europejskiego projektu edukacyjnego „READCOM - Reading Clubs for Adult Learning Communities”, w którym uczestniczą instytucje edukacyjne z pięciu państw. Celem projektu jest promowanie edukacji międzykulturowej poprzez atrakcyjne metody aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi dorosłych z wykorzystaniem literatury, filmu i teatru. Projekt został wyróżniony przez Komisję Europejską jako jeden z 20 najlepszych projektów programu Grundtvig.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zaświadczenia o uczestnictwa będą wydawane po konferencji. Program konferencji i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronach internetowych: http://www.bpursus.waw.pl oraz http://www.readcom.info


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!