Aktualności
Uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych
2 marca 2015 poniedziałek
grafika

2 marca 2015 roku, przy Pomniku na ul Cierlickiej, odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 70. rocznicy pierwszych aresztowań Dowódców i Żołnierzy AK przez radzieckie służby bezpieczeństwa NKWD.
W uroczystości wzięli udział: burmistrz Urszula Kierzkowska, zastępca burmistrza Wiesław Krzemień, radna Wanda Kopcińska, przedstawiciele szkół, Biblioteki Publicznej w Ursusie, OSP Ursus oraz organizacji kombatanckich.

Spotkanie w OSP Ursus
2 marca 2015 poniedziałek
grafika

Co roku Ochotnicza Straż Pożarna Ursus bierze udział w kilkudziesięciu akcjach gaszenia pożarów, wyjeżdża do wypadków oraz innych miejscowych zagrożeń. Jednostka średnio 200 godzin rocznie uczestniczy w akcjach i interwencjach. Z Prezesem OSP Ursus, p. Leszkiem Orłowskim, o historii i aktualnych wyzwaniach rozmawiała burmistrz Urszula Kierzkowska.

Nowe dowody osobiste
1 marca 2015 niedziela
grafika

Z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: ustawa o dowodach osobistych oraz o ewidencji ludności.
Wprowadzają one nowe rozwiązania w zakresie:

  • wydawania dowodów osobistych,
  • meldunków (zameldowanie na pobyt stały/czasowy, wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu za granicę lub powrotu (…),
  • wydawania zaświadczeń i udostępniania danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i Rejestru Dowodów Osobistych.
Jedną z nowości jest możliwość załatwiania niektórych spraw drogą elektroniczną, czy też złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnie wybranym urzędzie, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Zmiana dotyczy też osób, które na podstawie przepisów odrębnych podlegają obowiązkowi posiadania numeru PESEL. Teraz wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy. Dotychczas wnioski składane były bezpośrednio Departamencie Ewidencji Państwowych MSW.
Wszelkie procedury odnośnie nowych ustaw zamieszczone będą w odpowiednich kartach informacyjnych na stronie Urzędu m.st. Warszawy, w zakładce „Jak załatwić sprawę w Urzędzie”. Warto też skorzystać w miejskiej infolinii 19115.
Nowe ustawy i rozwiązania, które ze sobą niosą, mają być docelowo dla mieszkańców korzystne. Jednak, w pierwszym okresie ich funkcjonowania czas załatwiania sprawy może się wydłużyć.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w pierwszych dniach funkcjonowania wszystkich nowości ustawowych i systemowych. Ze swej strony dokładamy wszelkich starań, by pracownicy zajmujący się bezpośrednią obsługą w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych byli przygotowani na wszelkie ewentualne problemy z tym związane.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz pod tym adresem:
www.facebook.com/video.php?v=799981760076187&fref=nf

„Uwolnij książkę” w Ursusie
1 marca 2015 niedziela
grafika

Akcja „Uwolnij książkę” jest adresowana do mieszkańców dzielnicy, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. W holu Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy od marca 2015 r. będzie działała półka bookcrossingowa.
Prawie każdy z nas ma w domu przeczytane już książki dlatego podarujmy im drugie życie. Przyjdź, przynieś książkę którą chcesz polecić.
„Bookcrossing to społeczna forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna biblioteka, bez własnej siedziby, regałów i kart bibliotecznych. Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 r. wzbudzając duże zainteresowanie i popularność. Bookcrossing, czyli krążąca książka ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych (park, pociąg, ulubiony pub, wybrany sklep, teatr, kawiarnia, galeria, kino), jak również w miejscach w tym celu przygotowanych - półkach, stolikach, regałach po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej”. Właśnie taka półka w marcu znajdzie się w holu budynku urzędu przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w Warszawie.
Zapraszamy!

TRWA PRZEBUDOWA ROWU U1
28 lutego 2015 sobota
grafika

Zadanie inwestycyjne: Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U - 1 wraz z przebudową rowu U - 1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka to inwestycja kilkuletnia, która zakończy się w 2017. Teren budowy wizytowali zastępcy burmistrza: Wiesław Krzemień, Kazimierz Sternik oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursus, którzy nadzorują inwestycję.
Pierwsze 2 etapy przedsięwzięcia (do rzeki Utraty, pod stadionem Znicza Pruszków do Al. Jerozolimskich w Pruszkowie) zostały zrealizowane w latach 2009-2010. Obecnie trwają prace ramach III etapu, na odcinku od ul. Przeciętnej w Pruszkowie do ul. Królewskiej w Regułach. Planowany termin zakończenia – maj 2015. W tym roku rozpocznie się również budowa suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka o pojemności 47,98 tys. m³ wraz z rurociągiem przerzutowym doprowadzającym wody opadowe do zbiornika.
Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 30 000 000,00 zł, którą pokrywają 4 gminy: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicę Ursus, Gminę Michałowice, Miasto Piastów i Miasto Pruszków oraz zarządców dróg: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Zrealizowanie tego zadania inwestycyjnego zapewni ochronę przeciwpowodziową i możliwość prawidłowego zagospodarowania wód opadowych części terenów Dzielnic m.st. Warszawy - Włochy i Ursus, gminy Michałowice, Piastowa i Pruszkowa, na których postępuje systematyczna urbanizacja. Nastąpi znaczna poprawa stanu technicznego rowu U-1 i budowli z nim związanych.

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich 2015
26 lutego 2015 -
31 sierpnia 2015
grafika

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Ursus podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015r. Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert do dnia 28 kwietnia 2015 do godz. 15:00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976r nr 1, 02-494 Warszawa lub przesłanie ofert pod w/w/ adres pocztą.
Uchwała.

POWSTAJE DZIELNICOWA RADA SENIORÓW URSUSA
24 lutego 2015 wtorek
grafika

Zgodnie z Uchwałą Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Ursus ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do ursuskiej Rady Seniorów.
Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy. Do zadań Rady będzie należało: monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy, pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy, współpraca z warszawską Radą Seniorów, tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych, przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.
W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.
Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.
Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.
Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy.
Praca w Radzie ma charakter społeczny.
Zgłoszenie kandydata zawiera w szczególności:

  • Krótką notkę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działalności na rzecz seniorów,
  • Zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
  • Zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,
  • Listę poparcia, co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
16 marca 2015 roku (poniedziałek)
w wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!