Aktualności
Spotkanie Policjantów z seniorami w bibliotece w Ursusie
3 sierpnia 2018 piątek
grafika

W dniu 3 sierpnia w bibliotece przy ulicy Keniga 14 odbyło się spotkanie seniorów z Ursusa z Policjantami oraz przedstawicielem Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. Miało ono na celu zapoznanie uczestników z potencjalnymi zagrożeniami oraz sposobami reagowania w trudnych sytuacjach. W związku z dużą liczbą przypadków wyłudzeń pieniędzy od osób starszych w Warszawie, temu zagadnieniu poświęcono najwięcej uwagi. Ponadto przypomniano obowiązujące zasady ruchu drogowego dotyczące pieszych. Kolejnym omawianym tematem było bezpieczeństwo leków w domowej apteczce. Policjanci przypominali, aby leki były przechowywane z dala od wnuków. Z uwagi na panującą aurę przedstawiciel Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus wskazał na sposoby postępowania podczas upałów.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, z którymi zetknęli się uczestnicy spotkania lub które przytrafiły się w ich środowisku. Wykłady tematyczne przeplatane były dyskusją w przedmiotowych tematach. Ponadto uczestnicy zostali poproszeni o dzielenie się pozyskaną wiedzą wśród swoich znajomych. Na zakończenie rozdano wszystkim obecnym ulotki dotyczące zagrożeń "Na wnuczka", sposobu postępowania w przypadku kradzieży bądź zagubienia dokumentów oraz sposobów dbania o bezpieczeństwo leków w domowej apteczce. Ponadto seniorzy uczestniczący w spotkaniu otrzymali odblaski oraz pudełeczka do dziennego dawkowania leków oraz - jak na bibliotekę przystało: zakładki do książek z informacją dot. udzielania pierwszej pomocy wraz numerami alarmowymi.

W załączeniu: Ulotka zadbaj o bezpieczeństwo leków w przydomowej apteczce.pdf

Uroczystości w Ursusie w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 2018 środa
grafika

W dniu 1 sierpnia mieszkańcy i władze samorządowe dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych, partii i stowarzyszeń politycznych dzielnicy złożyli hołd bohaterskim Powstańcom Warszawskim i mieszkańcom Ursusa oraz całej Warszawy, którzy stracili życie za Wolną Polskę.
O godz. 16:30 odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach powstańców warszawskich na cmentarzu przy ul. Rakuszanki, z udziałem władz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy reprezentowanych przez burmistrz Urszulę Kierzkowską, zastępcę burmistrza Wiesława Krzemienia, radnych dzielnicy Ursus, a także przedstawicieli organizacji kombatanckich i społecznych.
Centralna uroczystość odbyła się przed „Pomnikiem Pamięci Bohaterów Mieszkańców Ursusa i okolic…” przy ul. Cierlickiej, w obecności pocztów sztandarowych Liceum Ogólnokształcącego Nr 56 oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie.
„Przed chwilą o godzinie 17:00, zgodnie z wieloletnią tradycją, w Warszawie zawyły syreny. Mieszkańcy Ursusa, jak i innych dzielnic stolicy zatrzymali się, by w zadumie oddać symboliczny hołd swoim bohaterom…” - tymi słowy rozpoczęła swe wystąpienie burmistrz Ursusa Urszula Kierzkowska.
Następnie modlitwę za poległych odmówił ksiądz proboszcz Zbigniew Sajnóg.
W ceremonii uroczystego złożenia wieńców i kwiatów uczestniczyli przedstawiciele: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło nr. 6 Helenów; Zarządu i Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Zbigniew Sajnóg; Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz 15 Ursus; Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie; Klubu Seniora z Domu Kultury „Miś”; Stowarzyszenia Kulturalnego CARMEN i członków Chóru CANTATE DEO; Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości URSUS; Koła Platformy Obywatelskiej w Ursusie; Stowarzyszenia Obywatelskiego Ursus; Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie; społeczności Szkoły Podstawowej Nr 383 w Ursusie; Koła partii Nowoczesna w Ursusie; środowiska kibiców z Ursusa.
Na zakończenie tej uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni na Mszę św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, a następnie do wzięcia udziału we wspólnym śpiewaniu piosenek powstańczych w amfiteatrze w Parku Czechowickim, które prowadził zespół Young Ursus Voices.

Zapraszamy do galerii:
- Złożenie wieńców i kwiatów na cmentarzu przy ul. Rakuszanki
- Uroczystości przed Pomnikiem przy ul. Cierlickiej
- Wspólne śpiewanie piosenek powstańczych w Parku Czechowickim

Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów dla RSM „URSUS”
1 sierpnia 2018 środa
grafika

Informujemy, że w wyniku intensywnych starań Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, podejmowanych w okresie ostatnich dwóch lat, podpisane zostało przez Prezydenta m.st. Warszawy Zarządzenie nr 1197/2018 w sprawie ustanowienia na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „URSUS” użytkowania wieczystego gruntów w rejonie ulic Keniga, Zagłoby, Orląt Lwowskich i Warszawskiej. Mieszkańcy będą mogli nareszcie w pełni korzystać ze swoich praw do nieruchomości!
Termin dokonania regulacji notarialnej jest planowany po upływie 6 tygodni od dnia 7 sierpnia 2018 r., tzn. od daty ukazania się w prasie ogłoszenia o udostępnieniu wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości. W każdym przypadku warunkiem dokonania regulacji jest jednoczesne potwierdzenie prawidłowości i bezsporności w zakresie przeprowadzonej procedury.

Rusza przebudowa ulicy Henryka Brodatego
26 lipca 2018 czwartek
grafika

Rozpoczyna się przebudowa ul. Henryka Brodatego. W pierwszej kolejności zostaną zrealizowane roboty na odcinku od Kanału Konotopa do ulicy Warszawskiej. Inwestycja rozpocznie się 30 lipca br. Na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy prace zrealizuje Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Inwestycja podzielona została na dwa etapy.

Pierwszy z nich obejmie przebudowę ul. Henryka Brodatego na odcinku od ul. Magnackiej do Kanału Konotopa. W okolicach skrzyżowania ulicy H. Brodatego z ulicą Magnacką część pasa drogowego przeznaczona zostanie pod zaplecze budowy. Drugi etap obejmował będzie wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej od Kanału Konotopa do ul. Warszawskiej.

Wykonawca w miarę możliwości powinien zapewnić dojazdy i dojścia do posesji. Do zakończenia robót budowlanych - koniec listopada 2018 r. - zaleca się dojazd sąsiednimi ulicami - Władysława Hermana, Królów Polskich oraz Zaczarowanej Dorożki.

Planowane zadanie oprócz przebudowy ul. H. Brodatego zakłada przebudowę skrzyżowania ulic Warszawskiej, H. Brodatego i Orląt Lwowskich na mini rondo. Inwestycja została przełożona ze względu na poprowadzenie komunikacji zastępczej podczas robót modernizacyjnych na linii kolejowej 447, planowaną budowę sieci ciepłowniczej do Piastowa realizowaną przez Veolia Energia Warszawa S.A. oraz planowaną budowę magistrali wodociągowej realizowaną przez MPWIK S.A. zasilającej w wodę Pasmo Pruszkowskie. Termin budowy mini ronda zostanie wyznaczony po przeprowadzeniu inwestycji przez PKP PLK i Veolia Energia Warszawa S.A.

Podziękowania MRPiPS dla Urzędu Dzielnicy Ursus Dobry start 300+
26 lipca 2018 czwartek
grafika

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało Pani Prezydent m.st Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz serdeczne podziękowania dla Urzędu Dzielnicy Ursus, za pomoc przy wdrażaniu i testowaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych, umożliwiających uruchomienie rządowego programu „Dobry Start”.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursus, jako reprezentant Warszawy, z sukcesem uczestniczył w gronie 12 wybranych miast w ogólnopolskim teście weryfikującym skuteczność działania systemu teleinformatycznego obsługującego program „Dobry start – wyprawka 300+ dla ucznia”.
Na szczególne słowa uznania zasłużyła Pani Lidia Dąbrowicz-Wąsowska, odpowiadająca za realizację przedsięwzięcia.

Ogłoszenie
26 lipca 2018 czwartek

Na podstawie Uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ursus odbytego w dniu 16 maja 2018 r., została otwarta likwidacja ww. stowarzyszenia. Powyższe podaje się do wiadomości ogólnej.
Likwidatorem Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ursusie został kol. Jan Trawczyński, tel. 509 454 100.
Podpisano: przewodniczący zebrania Jan Trawczyński, sekretarz zebrania Teresa Oskiera.

Awaria letniego ujęcie wody oligoceńskiej Walerego Sławka
25 lipca 2018 środa

We wtorek, 24 lipca br. wystąpiła awaria rurociągu doprowadzającego wodę oligoceńską do letniego ujęcia zlokalizowanego u skrzyżowania ulic Walerego Sławka i Bohaterów Warszawy. Wspomniane ujęcie pozostanie nieczynne do czasu usunięcia awarii. Przepraszamy za powstałe niedogodności i prosimy do odwołania o korzystanie z głównego ujęcia wody oligoceńskiej zlokalizowanego w Parku Achera.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!