Aktualności
Kwalifikacja wojskowa 2019
31 stycznia 2019 czwartek
grafika

Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.). Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Kwalifikacji wojskowej podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1998-1999, uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania kwalifikacji w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do pobrania - Pełna informacja o Kwalifikacji Wojskowej 2019

Warszawska Złota Rączka dla seniora 75+
22 stycznia 2019 wtorek
grafika

Seniorze! Skończyłeś 75 lat? Masz problem z cieknącym kranem, nieszczelnym oknem lub inną drobną usterką?
Urząd miasta uruchomił program Warszawskiej Złotej Rączki dla seniora 75+. Program kierowany jest do osób w wieku 75+, szczególnie tych mieszkających samotnie, dysponujących niskimi dochodami, a które potrzebują bezpłatnej pomocy przy drobnych domowych usterkach. Katalog napraw świadczonych w ramach usługi obejmuje między innymi:  wymianę/naprawę kranów w kuchni i łazience, udrażnianie zatkanych odpływów, naprawę nieszczelnych rur, naprawę spłuczki, montaż/wymiana deski sedesowej, podłączenie pralki/zmywarki, wymianę żarówki czy naprawę/wymianę gniazdka elektrycznego. Realizatorami usługi są Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Fundacja Pomoc Potrzebującym. Więcej informacji w regulaminie na stronie: Warszawska Złota Rączka dla seniora 75+

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”
22 stycznia 2019 wtorek
grafika

Zbliża się kolejna edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs ma wieloletnią tradycję i co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, w tym roku to już XXVI stołeczna edycja.
Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu - młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.
W konkursie dopuszczone są dwie formy zgłoszeń.
Zgłoszenia indywidualne:
Kategoria „Ósemeczka” - uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej.
Kategoria „Ósemka”:
„Ósemka Junior”- uczniowie klas 7 - 8 szkoły podstawowej;
„Ósemka Senior” - uczniowie klas 1 - 5 szkoły ponadpodstawowej.
Zgłoszenia grupowe dzielą się na kategorie wiekowe:
klasa 4 – 8 szkoły podstawowej w kategorii „Ósemeczki - Grupy”;
klasa 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej w kategorii „Ósemki - Grupy”.

Wszystkie zgłoszenia kandydatów należy składać bezpośrednio w siedzibie Fundacji „Świat na Tak” przy Al. J. Ch. Szucha 27 w Warszawie w terminie do 18 lutego 2019 r. /w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”/. Zapraszamy do udziału.

Szczegółowy harmonogram konkursu, regulamin oraz dokumenty do pobrania są zamieszczone na stronie fundacji www.swiatnatak.pl .

IX edycja konkursu S3KTOR 2018
16 stycznia 2019 środa
grafika

Ogłoszono IX edycję konkursu S3KTOR 2018. Celem podstawowym konkursu jest promocja warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców stolicy. Na zwycięzców w kategoriach podstawowych czekają atrakcyjne nagrody finansowe w kwocie 10 000 zł, każda. Laureat w kategorii Grand S3KTOR, otrzyma nagrodę w kwocie 20 000 zł. Mieszkańcy Warszawy w otwartym głosowaniu zdecydują, która inicjatywa otrzyma Nagrodę Mieszkańców, fundatorem tej nagrody są Tramwaje Warszawskie.

Aby zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją za pośrednictwem poczty lub osobiście do sekretariatu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, pok. 135, 00-099 Warszawa lub e-mailowo na adres: ngo@um.warszawa.pl

Nabór zgłoszeń potrwa do 18 lutego br.

Więcej informacji na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor-2018

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020.
13 lutego 2019 -
7 marca 2019

Szanowni Państwo,

Już za miesiąc rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.
Harmonogram rekrutacji - plik .pdf
Zasady rekrutacji i kryteria dostępne są na stronie: www.edukacja.warszawa.pl

Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
14 stycznia 2019 poniedziałek

Przekształceniu podlegają: nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych). Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku, zaś fakt przekształcenia jest potwierdzany w wydawanym przez organ zaświadczeniu. Organ, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wydaje zaświadczenie z urzędu. Wówczas nie ma obowiązku wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
Organ przekazuje zaświadczenie do właściciela nieruchomości oraz do sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych, który dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie.

Opłata za przekształcenie:

- Opłata za przekształcenie wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku.
Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku.

W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.

- W przypadku potwierdzenia (wydania zaświadczenia), że nastąpiło przekształcenie z mocy prawa, właściciel gruntu może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty za przekształcenie zgłosić chęć jednorazowego uiszczenia tej opłaty.
- Wniosek o wyliczenie jednorazowej opłaty nie jest tożsamy z wnioskiem o udzielenie bonifikaty. Występując o udzielenie bonifikaty nie ma potrzeby wnioskowania o wyliczenie jednorazowej opłaty.

Bonifikata od opłaty za przekształcenie:

W dniu 18 października 2018 roku Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła uchwałę nr LXXV/2128/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty: osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156).

- Bonifikata udzielana jest na wniosek.
- Wniosek o bonifikatę może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
- Jeżeli garaż (w budynku wielolokalowym), w którym są wydzielone miejsca postojowe stanowi lokal niemieszkalny – posiada odrębną księgę wieczystą, przekształcenie następuje za pełną odpłatnością.

Postępowania wszczęte na wniosek użytkowników wieczystych w trybie ustawy z 29 lipca 2005 roku zostaną umorzone jeżeli użytkownicy lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę, nie złożą do 31 marca 2019 roku oświadczenia o prowadzeniu dalszego postępowania w dotychczasowym trybie.

Dodatkowe informacje i karty informacyjne dotyczące przekształcenia:

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
https://warszawa19115.pl/-/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-m-st-warszawy-w-trybie-ustawy-z-dnia-20-lipca-2018
- Bonifikata na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
https://warszawa19115.pl/-/bonifikata-na-przeksztalcenie-uzytkowania-wieczystego-we-wlasnosc
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
https://warszawa19115.pl/-/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-skarbu-panstwa

Poświąteczna zbiórka choinek od 7 stycznia
4 stycznia 2019 piątek
grafika

W Ursusie i w całej Warszawie 7 stycznia rusza doroczna, poświąteczna zbiórka choinek, w ramach projektu „Ciepło z natury”. Wszystkie choinki - naturalne drzewka, które podczas świąt gościły w naszych domach - zostaną przemienione w ekologiczne paliwo. W jaki sposób przekazać choinkę? 1. Zdejmij dekoracje, stojak/doniczkę.
2. Umieść choinkę w altanie śmietnikowej w odpowiednim pojemniku na odpady wielkogabarytowe, lub w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy altanie śmietnikowej.
Operatorzy będą sukcesywnie odbierać drzewka. Zbiórka potrwa do 29 marca. Przekazane choinki staną się wysokoenergetyczną zieloną energią, wykorzystywaną do ogrzewania domów bądź produkcji prądu. Zielona energia powstaje z biomasy - spalana w specjalnych kotłach, przy wysokiej temperaturze, emituje mniej gazów cieplarnianych niż węgiel. Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne są 1 tonie węgla kamiennego. Podczas dotychczasowych siedmiu edycji projektu „Ciepło z natury” mieszkańcy przekazali 3418 ton ekologicznego paliwa. Organizatorami ósmej odsłony akcji jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz Segromet Sp. z o.o.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!