Aktualności
Projekt ,,Zawodowe Kruczki"
21 grudnia 2016 -
30 czerwca 2017

Projekt „Zawodowe Kruczki”ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u min. 72 uczniów (36dz, 36ch) poprzez wyrównanie braków edukacyjnych z matematyki i języków obcych oraz podniesienie umiejętności sprawnego przyswajania wiedzy na kursie efektywnej nauki u 14 uczniów (7dz.,7k.) oraz podniesienie kompetencji zawodowych u min. 10 nauczycieli (7k, 3m) w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów Liceum nr LVI im. Leona Kruczkowskiego.

W obszarze projektu są szkolenia dla nauczycieli dotyczące włączania narzędzi TIK w proces edukacji w tym realizacji projektów międzynarodowych, szkolenie ,,Praca metodą projektu” oraz warsztaty ,,Wspierania i rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej ucznia” oraz przedsiębiorczości.

Głównym zadaniem w projekcie jest utworzenie w placówce oświatowej Lokalnego Ośrodka Rozwoju Osobistego i Kariery Zawodowej, który zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt dydaktyczny w laptopy, a Uczniowie będą mogli korzystać w nim z poradnictwa zawodowego i psychologicznego i wziąć udział w wykładach motywacyjnych.

Projekt oferuję także realizację dodatkowych zajęć z zakresu rozwoju postaw kreatywnych i przedsiębiorczości uczniów poprzez ich udział w zajęciach ,,Business play” poprzez grę planszową symulującą prowadzenie własnej firmy. Uczniowie wcielą się w rolę właścicieli firm, trenując predyspozycje zarządcze, reguły poruszania się po współczesnym rynku, zarządzanie finansami, zespołem ludzi. Następnie poprowadzą szkolne mini przedsiębiorstwo Wezmą udział w konkursie na najlepiej zarządzaną firmę. Uzupełnieniem zajęć będzie nauka języka angielskiego biznesowego.

W projekcie planujemy także kursy przygotowujące do matury dla uczniów klas III-ich oraz zajęcia pn. ,,Inkubatory wiedzy” gdzie uczniowie będą mogli uzupełnić wiedzę z j. angielskiego, j. niemieckiego i matematyki.

Wartość całkowita projektu:175882.50 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE:140690:00 zł
Źródło dofinansowania:Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet:X Edukacja dla rozwoju
Działanie:10.1.2
Okres realizacji:1 grudnia 2016 r. - 30 listopada 2018 r.
Jednostka realizująca projekt:Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent:90 uczniów (45 dziewcząt, 45 chłopców) i 10 nauczycieli Liceum nr LVI im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie.

Załącznik do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdfDoba parkingowa na „Parkuj i Jedź” warunkowo wydłużona do marca
1 stycznia 2017 niedziela
grafika

Parking typu „Parkuj i Jedź” został wybudowany w Ursusie w 2012 roku przy ul. Orląt Lwowskich 45, jako jeden z 14 obiektów tego typu w Warszawie. Może pomieścić 356 samochodów, z czego 8 miejsc przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano też 24 stanowiska dla rowerów. System parkingów „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) umożliwia bezpłatne parkowanie pojazdów osobom, które w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny bilet autobusowy lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę. W innym przypadku użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia przy wyjeździe z parkingu jednorazowej opłaty za wynajem miejsca parkingowego w wysokości 100 zł.

Obiekty systemu parkingów „Parkuj i Jedź” ulokowane są przy węzłach komunikacyjnych w granicznych dzielnicach miasta i po zostawieniu na nich pojazdu pozwalają na kontynuację podróży środkami komunikacji miejskiej. W październiku br. wykorzystanie obiektu w Ursusie sięgnęło 68%. Oprócz podróżujących spoza Warszawy do pracy na terenie miasta, z obiektu korzystają także mieszkańcy dzielnicy. Zarząd dzielnicy zabiegał o taką możliwość z uwagi na duże zapotrzebowanie mieszkańców na miejsca parkingowe na terenie osiedla „Niedźwiadek”. Stało się to możliwe, dzięki wprowadzeniu przez ZTM akcji promocyjno – informacyjnej, w ramach której m.in. wydłużono czas możliwości pozostawieniu pojazdu do 24 h. Co kilka miesięcy, mimo zakończenia akcji, na prośbę Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy doba parkingowa jest ponownie wydłużana, tym razem do marca 2017 roku. Niestety, do Zarządu Transportu Miejskiego napływają skargi dotyczące wykorzystywania parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, co znaczenie utrudnia kierowcom pozostawienie pojazdów na jego terenie i kontynuację podróży transportem miejskim. Wskazują oni na samochody, które są porzucane na parkingu, czy stoją pod przykryciem przez kilka miesięcy, czasami nawet bez kół. Taka sytuacja może w przyszłości uniemożliwić kolejne przedłużenie doby parkowania na obiekcie typu „Parkuj i Jedź”, a mieszkańcy dzielnicy stracą możliwość pozostawiania na noc samochodów w tym miejscu.

Więcej informacji o zasadach korzystania z parkingu na stronie www.ztm.waw.pl"

Bezpieczna droga do szkoły w Ursusie
29 listopada 2016 wtorek
grafika

W dniu 29 listopada w Szkole Podstawowej Nr 14 w Ursusie odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych z przedstawicielami Policji oraz Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Policjanci przy udziale Kierownika Zespołu Delegatury BBiZK przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Myślą przewodnią spotkania było hasło: "Bezpieczna droga do szkoły. Noszę odblaski - nie wpadam w potrzaski". W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 uczniów z klas czwartych SP 14 w Ursusie.

Prowadzący spotkanie wręczyli uczniom opaski odblaskowe, które zostały przekazane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
14 listopada 2016 poniedziałek
grafika

W poniedziałek, 14 listopada, członkowie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego rozpoczęli pracę nad IV edycją Budżetu Partycypacyjnego. Zespół określił szczegółowe zasady przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus. Kwota, która została przeznaczona na realizację BP w 2018 wynosi 1 655 677 zł, co stanowi 1% planowanego na rok 2018 budżetu Dzielnicy Ursus.

W tym roku, tak jak w ubiegłym, członkowie zespołu podjęli decyzje o podziale dzielnicy na dwa obszary terytorialne: Ursus Północny i Ursus Południowy. Kwota przypisana każdemu z nich wynosi po 827 838,5 zł. Podjęto również decyzje o nie wprowadzaniu limitu kwoty na projekt. W trakcie spotkania odbyło się głosowanie, podczas którego jednogłośnie stanowisko przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego objęła Areta Wasilewska-Gregorowicz (mieszkanka Dzielnicy Ursus). Wiceprzewodniczącym Zespołu został wybrany Mikołaj Wojciechowski (mieszkaniec Dzielnicy Ursus), a sekretarzem Zespołu została wybrana Iwona Jabłonowska (pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus).Członkowie Zespołu wspólnie wypracowali projekt Regulaminu pracy Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018. 5 października ukazało się zarządzenie nr 1500/2016 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018, którego załącznikiem jest Regulamin przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 w m.st. Warszawie. Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP: Link do strony - Zarządzenie nr 1500/2016 z dnia 05-10-2016.

W dniu 12.10.2016 r. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął Uchwałę nr 656/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018. Informujemy, iż w tym roku nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej edycji Budżetu Partycypacyjnego w następującym zakresie:

 • Wydłużenie etapu głosowania;
 • Definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów - każdy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali ją do 23 listopada br. Na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów;
 • Zrezygnowanie z podawania nr PESEL na listach poparcia projektu;
 • Włączenie etapu dyskusji o projektach do etapu weryfikacji;
 • Konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu w przypadku składania projektu elektronicznie do dnia ogłoszenia wyników głosowania;
 • Zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji. Autor projektu lub jego przedstawiciel prezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu Zespołu. Dodatkowo w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy.
 • Próg 10% głosów w trakcie głosowania. Konieczność uzyskania przez projekty przynajmniej 10 % głosów ważnych oddanych w danym obszarze terytorialnym. Nawet jeżeli pozostaną środki finansowe, które pozwoliłyby na jego realizację.

Poniżej przedstawiamy harmonogram Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 w Warszawie:

 • Określenie szczegółowych zasad przeprowadzania BP w dzielnicach - do 23.11.2016r.;
 • Zgłaszanie projektów- od 01.12.2016r. do 23.01.2017r.;
 • Weryfikacja projektów i dyskusje mieszkańców- od 24.01.2017r. do 08.05.2017r.;
 • Odwołania i ponowna weryfikacja- od 08.05.2017r. do 26.05.2017r.;
 • Spotkania promocyjne - od 01.06.2017r. do 30.06.2017r.;
 • Głosowanie - od 16.06.2017r. do 30.06.2017r.;
 • Ogłoszenie wyników do 15.07.2017r.

Zapraszamy do udziału w Budżecie Partycypacyjnym 2018!

Ruszyła nowa edycja Budżetu Partycypacyjnego
7 października 2016 piątek
grafika

Już po raz czwarty mieszkańcy zadecydują o przeznaczeniu części środków finansowych dzielnicy. Tym razem na realizację projektów Zarząd Dzielnicy przeznaczył 1% prognozowanego budżetu Dzielnicy Ursus, co daje kwotę 1 655 677, 00 zł. Spotkanie otworzyła burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska, która zachęciła mieszkańców do aktywnego udziału w kolejnej edycji.
Dzięki możliwości składania projektów, dyskusji nad nimi, a następnie oddaniu na nie głosu, stajemy się autorami wielu ciekawych pomysłów.
6 października br. w Domu Kultury „Kolorowa” odbyło się pierwsze spotkanie w nowej edycji budżetu. Wyłoniono członków dzielnicowego zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego. W jego skład weszło, sześcioro mieszkańców, trzech radnych dzielnicy, pięciu urzędników wskazanych przez burmistrza, jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy oraz jeden przedstawiciel Rady Seniorów. Do 23 listopada powołany Zespół ustali regulamin prac zespołu oraz podejmie decyzję o podzieleniu Dzielnicy na mniejsze obszary. Obrady będą otwarte dla mieszkańców.
Projekty do sfinansowania w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć wszystkich dziedzin życia: infrastruktury, edukacji, ekologii, kultury, zdrowia czy sportu. Jeśli od dawna myślicie o realizacji projektów, które będą służyły mieszkańcom Ursusa, to koniecznie wykorzystajcie możliwości, jakie daje budżet partycypacyjny i zgłoście swój projekt. Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Harmonogram IV edycji.

Fortepian dla Ursusa
30 marca 2016 środa
grafika

Kolejny projekt budżetu partycypacyjnego 2016 zrealizowany. Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus zakupił w ramach projektu nr 403 pod nazwą „Fortepian dla Ursusa” instrument Fortepian Yamaha GC-1PE. Przeznaczony on będzie do realizacji koncertów, prób i nauki gry dla chętnych zespołów, grup zainteresowań i osób indywidualnych. Koszt to 49,2 tys. zł. Instrument będzie służyć mieszkańcom korzystajacym z bezpłatnych koncertów w DK „kolorowa” takich jak np. „Spotkania z muzyką kameralną” lub „Piosenki Retro w Kolorowej”.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!