Aktualności
Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domu
22 lutego 2018 czwartek
grafika

Przypominamy, że Warszawiacy mogą bez problemu i za darmo pozbyć się starego lub zużytego dużego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego np. lodówek, pralek, telewizorów czy zmywarek. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 22 333 00 albo wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.elektrosmieci.pl i umówić się na odbiór w dogodnym terminie. Program prowadzony jest przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. Jego partnerem jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

W ramach programu warszawiacy mogą oddać duży sprzęt AGD i RTV, taki jak, np. pralki, lodówki, telewizory powyżej 24 cali, kuchenki elektryczne, czy też zmywarki. Przy okazji odbioru dużych elektrośmieci można tez oddać drobny sprzęt. Sprzęt powinien być odłączony, opróżniony i przygotowany do transportu. Usługa jest całkowicie bezpłatna. Sprzęt jest odbierany bezpośrednio z domu bądź mieszkania, bez konieczności jego wynoszenia.

Dodatkowo w każdą sobotę w Ursusie w godzinach od 10 do 14 działa punkt zbierania elektrośmieci zlokalizowany przy pl. Czerwca 1976 nr 1 (przy Urzędzie Dzielnicy), w których można pozbyć się bezpłatnie wszelkich elektrośmieci oraz baterii. Wykaz punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w innych dzielnicach:
https://czysta.um.warszawa.pl/documents/10181/0/elektroeko%20wykaz%20maj%202017.pdf

Elektrośmieci to wszystkie niedziałające, popsute lub już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne działające kiedyś na prąd lub baterie. Selektywna zbiórka tego typu urządzeń jest niezbędna, ponieważ zawierają one szkodliwe substancje, jak na przykład rtęć i freony. Substancje te mogą przenikać do gleby, wód gruntowych lub atmosfery i stanowić zagrożenie dla środowiska, a przez to dla życia i zdrowia ludzi. Należy również pamiętać, że pozbywanie się elektrośmieci w sposób niezgodny z prawem lub ich nielegalny demontaż jest zagrożony karą grzywny do 5 000 złotych.

Zmiany w systemie segregacji śmieci od przyszłego roku
9 lutego 2018 piątek
grafika

8 lutego stołeczni radni przyjęli uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowania tych odpadów w Warszawie. Uchwalone zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Przypominamy, że uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, wynika z wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (zwane dalej: „Rozporządzeniem”; Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z zastrzeżeniem, że czas przeznaczony na zmianę zasad zbierania odpadów na terenie gminy, nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2021 r. Z uwagi na obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy, zmiany wynikające z Rozporządzenia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Wyjątek stanowią zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, które precyzują szczegółowe wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych. Wejdą one w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przykładowo paragraf 15 Regulaminu wskazuje:
- dla obiektów biurowych, usługowych, produkcyjnych i rzemieślniczych, magazynów, hurtowni oraz obiektów użyteczności publicznej: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną,
- dla obiektów hotelowych, pensjonatów, moteli oraz innych o podobnym charakterze : 40 litrów na jedno łóżko,
- dla szkół (wszystkich typów), uczelni wyższych, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze: 10 litrów odpowiednio na jednego ucznia, studenta, słuchacza, podopiecznego i jedną osobę zatrudnioną.

Rozporządzenie ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000019/O/D20170019.pdf ) określa 5 rodzajów frakcji odpadów komunalnych, które podlegają segregacji na każdej nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Rozporządzenie określa, jakie frakcje odpadów komunalnych wchodzą w skład „selektywnego zbierania”. Od 1 stycznia 2019 roku będziemy segregować odpady do pięciu pojemników:
- papier;
- szkło;
- metale i tworzywa sztuczne;
- bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy)
- odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji).
Dodatkowo, zgodnie z regulaminem, na terenie nieruchomości selektywnie zbierać należy odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Rozporządzenie wprowadza ujednolicenie kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Wskutek powyższego, uchwalony regulamin określa wymagania ogólne dotyczące oznaczeń i kolorystyki pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, zarówno w zakresie wynikającym z Rozporządzenia, jak również w odniesieniu do odpadów zielonych i odpadów zmieszanych:
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów papieru – kolor niebieski, napis ”Papier”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „Metale i tworzywa sztuczne”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła - kolor zielony, napis „Szkło”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy, napis „Bio”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk - kolor brązowy, napis „Bio – gastronomia/targowisko”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych - kolor szary, napis „Odpady zielone”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „Odpady zmieszane”;
- pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „Odpady wielkogabarytowe”.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru): zabudowa jednorodzinna:
- papier – co cztery tygodnie,
- metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
- szkło – co cztery tygodnie,
- odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
- bio – co tydzień,
- odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
- odpady zmieszane – co dwa tygodnie;

zabudowa wielolokalowa:
- papier – co dwa tygodnie,
- metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
- szkło – co cztery tygodnie,
- odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
- bio – co tydzień,
- odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
- odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
- papier – co cztery tygodnie,
- metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
- szkło – co cztery tygodnie,
- odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
- bio – co tydzień,
- bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,
- odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
- odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

Przyjęcie uchwał zostało poprzedzone konsultacjami, które miały na celu poinformowania mieszkańców o zmianie szczegółowych zasad zbierania odpadów komunalnych oraz zebranie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych podmiotów na temat nowego sposobu zbiórki odpadów. Konsultacje odbywały się od 16 października do 30 listopada 2017 roku. Oprócz możliwości przesłania uwag drogą listowną i elektroniczną, odbyły się również popołudniowe ogólnomiejskie spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Uwagi mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych zainteresowanych stron zgłoszone podczas spotkań zostały zebrane i poddane analizie w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo. Pełen raport z konsultacji znajduje się na tutaj ( http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/2017_konsultacje_raport_29.01.2018_ost.pdf ). W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami mieszkańców, przyjęto następujące zmiany w Regulaminie:
- wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada;
- dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów;
- obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące);
- możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, ale także, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu czy zaobserwowane zjawiska dot. dzikich wysypisk czy palenia odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowaliśmy całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.

Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki?
8 lutego 2018 czwartek
grafika

Jak przygotować pracowników do sytuacji w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki, ułatwić im przeprowadzenie właściwej oceny zagrożenia, a tym samym zminimalizować jego skutki?

Mając na uwadze zagrożenia związane z możliwością odebrania przesyłki mogącej stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne lub zagrożenie wybuchem, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy opracowało plakat instruktażowy „Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki”.

W 2017 roku służby miejskie odnotowały 20 zgłoszeń o wpływie podejrzanych przesyłek do różnych instytucji, w tym także Urzędu m.st. Warszawy, co zdezorganizowało ich funkcjonowanie w okresie kilku godzin (ewakuowano około 1800 osób, hospitalizowano 20 osób, dekontaminowano 46 osób).

Do pobrania - Plakat instruktażowy „Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki”

Spotkanie informacyjne w sprawie zmiany obwodów szkolnych
2 lutego 2018 piątek
grafika

W Szkole podstawowej nr 4 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zmiany obwodów szkolnych na terenie południowego Ursusa. Zmiany wprowadza się w związku z planowanym oddaniem do użytku nowej szkoły podstawowej przy ul. Dzieci Warszawy 42. Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, wzięło w nim udział ok. 400 zainteresowanych rodziców uczniów.

W nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 rozpocznie działalność placówka oświatowa w rejonie Skoroszy, która może pomieścić blisko tysiąc uczniów. Nowa szkoła, oprócz uczniów klas pierwszych z rejonu, może przyjąć całe klasy spoza rejonu, m.in. z blisko położonej Szkoły Podstawowej nr 4, która obecnie jest przeciążona (ponad 1.000 uczniów), a nauka w niej odbywa się na dwie zmiany. Takie rozwiązanie poprawi warunki nauki i pracy w obecnie funkcjonującej szkole, a także pozwoli wykorzystać potencjał budowanej placówki.

Decyzje o przenoszeniu całych klas lub pojedynczych uczniów podejmą rodzice. Obecni na spotkaniu zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik odpowiadali na ich pytania, które dotyczyły funkcjonowania nowej szkoły, a także innych placówek po zmianie rejonów. W spotkaniu wzięli udział także naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy Ursus Joanna Hermanowska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Ewa Gerełło.

Powstający kompleks edukacyjno-sportowy przy ul. Dzieci Warszawy to największa inwestycja oświatowa dzielnicy. Za kwotę 34 mln złotych powstanie nowoczesna szkoła, dwie sale sportowe, trzy boiska, w tym jedno z bieżnią lekkoatletyczną oraz dwa place zabaw dla najmłodszych uczniów. Przed rozpoczęciem roku szkolnego planowany jest dzień otwarty w placówce, wówczas rodzice i uczniowie będą mogli zapoznać się z nową szkołą i podjąć najlepszą dla dalszej edukacji swojego dziecka.

Nowe inwestycje Wodociągów Warszawskich
29 stycznia 2018 poniedziałek
grafika

Znacząca poprawa bezpieczeństwa pracy sieci kanalizacyjnej w trakcie pogody deszczowej i bezdeszczowej oraz stworzenie możliwości uruchomienia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową – takie będą najważniejsze korzyści z budowy kolektora C Bis.

Inwestycje będą realizowane w ramach Fazy V i VI unijnego Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Warszawie”. Umowy na ich wykonanie podpisano w obecności przedstawicieli Spółki oraz wykonawców. Łączny koszt obydwu zadań wynosi blisko 160 mln zł netto.

Nowy kolektor dla Piastowa, Pruszkowa i Ursusa

Mierzący około 7 km kolektor C-Bis będzie służył do transportu ścieków sanitarnych głównie z terenu Piastowa i Pruszkowa do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj – Buduj”, a jej koszt wyniesie ok. 50 mln zł netto. Planowany termin wykonania tego przedsięwzięcia to 2021 r. Trasa kolektora będzie przebiegała wzdłuż m.in.: al. Krakowskiej, ulic: Warszawskiej i Bohaterów Wolności w Piastowie oraz ulic: Dąbrowskiej, Korczaka, Zdziarskiej, Mostowej i Długiej w Pruszkowie. Ponadto fragment kanału zostanie poprowadzony pod dnem rzeki Utraty w specjalnie, w tym celu wybudowanym syfonie.

Ponad 7 km mikrotunelingu

Nowy kolektor będzie budowany metodą bezwykopową z rur GRP o średnicy od 800 mm do 1000 mm. Wykorzystanie nowoczesnej technologii mikrotunelingu pozwoli ograniczyć utrudnienia w ruchu lokalnym, gdyż punktowe wykopy będą wykonywane jedynie w miejscach komór technologicznych i studni rewizyjnych zlokalizowanych na jego trasie. Ponadto w ramach kontraktu znalazły się zadania polegające na włączeniu kanału do istniejących kolektorów C i G oraz odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników po wykonanych robotach. Realizacja inwestycji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszarów położony w rejonie Pasma Pruszkowskiego. Usprawnienie pracy sieci kanalizacyjnej, dzięki odciążeniu istniejącego kolektora C, umożliwi bowiem m.in. powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych w Pruszkowie i Piastowie, a w przyszłości także na obszarze byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus S.A.

Za prawidłowe wykonanie inwestycji jest odpowiedzialna firma POLAQUA Sp. z o.o. Zawarcie kontraktu oznacza, że wykonawca może przystąpić do prac projektowych, by po ich ukończeniu i pozyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, móc rozpocząć budowę.

Największy projekt środowiskowy w Europie

Opisane inwestycje z zakresu rozwoju gospodarki wodno-ściekowej stanowią kontynuację działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, którego łączna wartość dla Faz I – VI wynosi około 6,7 mld złotych. Spółka, korzystając ze środków unijnych, w ostatnich kilkunastu latach gruntownie zmodernizowała i rozbudowała proces uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dzięki temu mieszkańcy Warszawy i okolic mają zapewniony dostęp do wysokiej jakości wody, a oczyszczone ścieki nie zatruwają wód Wisły i Bałtyku. Jednocześnie, w trosce o komfort życia mieszkańców, systematycznie rozbudowywany jest układ dystrybucji wody i odbioru ścieków, co pozwala na utrzymanie ponad 98% wskaźnika dostępności świadczonych usług na terenie stale rozwijających się aglomeracji obsługiwanych przez Spółkę.

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych inwestycji realizowanych w ramach unijnego Projektu są dostępne na stronie przedsiębiorstwa: https://www.mpwik.com.pl/view/projekt-warszawski Do pobrania - trasa kolektora

Realizacja Projektu UE ,,Jutro idę do szkoły” w przedszkolach
19 stycznia 2018 piątek
grafika

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy otrzymała dofinansowanie unijne projektu ,,Jutro idę do szkoły”. Celem projektu jest: Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Dzielnicy Ursus poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych wyrównujących szanse dzieci oraz umożliwiających udział dzieci z niepełnosprawnością, a także zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Kwota dofinansowania to w kwocie 1 597 820 zł.

Projekt obejmuje wsparciem: Przedszkole nr 112, ul. Wapowskiego 3/Przedszkole nr 137, ul. Zagłoby 11/Przedszkole nr 168, ul. Zagłoby 27/Przedszkole nr 194, ul. W. Sławka 7/ Przedszkole nr 200, ul. Balbinki 1/Przedszkole nr 219, ul. Keniga 16/Przedszkole nr 343, ul. Warszawska 53/Przedszkole nr 418 ul. Szancera 7 w Warszawie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach dla dzieci i szkoleniach dla nauczycieli jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie Urzędu Dzielnicy Ursus w zakładce: fundusze europejskie/projekty realizowane

Zastrzeganie dokumentów tożsamości
12 grudnia 2017 wtorek
grafika

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Więcej wiadomości znajdą Państwo na stronie: http://www.dokumentyzastrzezone.pl"  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!