Aktualności
Grunt na własność – 98 % bonifikaty
19 czerwca 2019 środa
grafika

JEDNORAZOWA OPŁATA I BONIFIKATA OD OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE

W dniu 18 października 2018 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXXV/2128/2018, w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156). Uchwałą nr VIII/161/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 26 lutego 2019 r.,poz.2603) Rada m.st. Warszawy zmieniła w/w uchwałę rozszerzając jej zakres przedmiotowy o bonifikaty obejmujące także opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, które podlegają przekształceniu, tj.: garaże w budynkach mieszkalnych, wielolokalowych - hale garażowe będące odrębnymi lokalami z miejscami postojowymi, garaże stanowiące lokale przynależne do lokali mieszkalnych.

• Bonifikata udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu na piśmie zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty, z wykorzystaniem 98% bonifikaty.
• Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
W związku z powyższym, wniosek ten powinien być złożony bezpośrednio po otrzymaniu z Urzędu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia. Sposób obliczenia wysokości jednorazowej opłaty za przekształcenie z uwzględnieniem 98 % bonifikaty wynikającej z uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy nr LXXV/2128/2018 – Opłata J

Opłata J = opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 20 lat * 2%
a w uproszczeniu:
Opłata J= opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 0,4

• Osoby, które wniosą opłatę za użytkowanie wieczyste, po otrzymaniu zaświadczenia, które będzie potwierdzeniem faktu przekształcenia z mocy prawa, powinny wystąpić o zaliczenie wniesionej kwoty na poczet należności za przekształcenie oraz zwrot nadpłaty.

POMOC DE MINIMIS
Dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz fizycznymi, które w lokalu usługowym, mieszkalnym, domu jednorodzinnym na gruncie podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzą działalność gospodarczą-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wiązać się będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w ramach przekształcenia Prezydent m.st. Warszawy może udzielić pomocy publicznej do wysokości kwalifikującej taką pomoc, jako pomoc de minimis (do 200.000 euro). W takich przypadkach beneficjent pomocy zobowiązany jest przed poświadczeniem przez Prezydenta m.st Warszawy samego przekształcenia wypełnić i przekazać do Wydziału Gospodarowania Nieruchomości dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy formularz oświadczenia, przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wcześniejsze pobranie ww. dokumentu ze strony Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wypełnienie i przekazanie do Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami umożliwi wydanie zaświadczenia o przekształceniu w krótszym czasie. Wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przekształcenie, zostanie wydane zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. Wartością pomocy, ustalonej na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.), będzie różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu, a sumą opłat przekształceniowych.

W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (tj. kwoty 200 tys. EURO lub 100 tys. EURO dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów), konieczne będzie dokonanie dopłaty do wysokości wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty zostanie ustalona z urzędu. Wartość rynkowa nieruchomości zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego, którego koszt ponosi zobowiązany do uiszczenia dopłaty.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat pomocy publicznej w procesie przekształceń własnościowych odnaleźć można na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563
Oświadczenie Przedsiębiorcy

15 października - Dzień Edukacji Narodowej
16 października 2019 środa
grafika

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Prezydent m.st. Warszawy przyznał nagrody zasłużonym wychowawcom warszawskich szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podczas uroczystości w Zamku Królewskim gratulacje laureatom składali wiceprezydenci m.st. Warszawy Renata Kaznowska i Paweł Rabiej. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie laureatki z dzielnicy Ursus: pani Katarzyna Konczewska, dyrektor Zespołu Szkół nr 42 oraz pani Renata Wilk, dyrektor Przedszkola nr 168 Misiowa Gromadka. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych oraz burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy, w tym burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński.

Zapraszamy do galerii - 15 października - Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas pierwszych w Szkołach Podstawowych.
16 października 2019 środa
grafika

W poniedziałek 14.10 odbyło się ślubowanie klas pierwszych w Szkołach Podstawowych (SP4, SP381, SP 382, SP360, SP 14, SP383). Ślubowaniu towarzyszyły występy artystyczne zaprezentowane przez młodych uczniów, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na szkolnych korytarzach. W uroczystościach brali udział burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński oraz zastępca burmistrza Kazimierz Sternik, którzy pomagali nauczycielom w pasowaniu na ucznia. Obecny był również wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Paweł Dillis i przewodnicząca komisji oświaty Wanda Kopcińska oraz radna Anna Lewandowska.

Zapraszamy do galerii - Ślubowanie klas pierwszych w Szkołach Podstawowych.

Zniszczono pumptruck w Ursusie
15 października 2019 wtorek
grafika

Z przykrością informujemy, że w naszej dzielnicy doszło do aktu wandalizmu. Na pumptrack’u przy ul. Chmiela zostały zniszczone skarpy, muldy oraz wszystkie paliki otaczające drzewa. Sprawa zostanie zgłoszona na policję.

Szkód dokonano na terenie, który na co dzień służy ursuskiej młodzieży jako miejsce aktywnego wypoczynku. Pumptruck poza dostarczaniem rozrywki poprawia refleks, zmysł równowagi oraz kondycję użytkowników. Szkoda, że nie wszyscy wiedzą jak z niego korzystać.

W najbliższą niedzielę tj. 20 października, na terenie przy ul. Chmiela odbędzie się wydarzenie „Kolor na Pumptruck”. Tym bardziej przykre jest to, że atrakcje trzeba będzie przeprowadzić w podniszczonym otoczeniu.

Mamy jednak nadzieję, że zaplanowane na ten dzień wspólne malowanie muralu oraz zajęcia o charakterze artystyczno-edukacyjnym pobudzą w nas świadomość dbania o wspólną przestrzeń.

Nie bądźmy obojętni na to co dzieje się w naszej okolicy. Reagujmy.

Galeria - Zniszczono pumptruck w Ursusie

Jesienne zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego w Ursusie
15 października 2019 wtorek
grafika

Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ursusie we współpracy z Delegaturą BBiZK we Włochach oraz Komendą Stołeczną Policji zorganizował Dzień Otwarty na Miasteczku Ruchu Drogowego.

Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus oraz w Dzielnicy Włochy, Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i zapraszają w sobotę 19 października w godzinach 9.30-13.30 na dzień otwarty „Miasteczka ruchu drogowego” organizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10.
Zajęcia prowadzone przez funkcjonariusza Policji obejmować będą:
- doskonalenie jazdy na rowerze, - instruktaż i zasady poruszania się po drogach publicznych dla kierujących rowerami, - złożenie egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej (dotyczy uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat).
Przypominamy o zabraniu legitymacji szkolnej.

Zmiana zasad udzielania dotacji na zabytki
14 października 2019 poniedziałek
grafika

Uchwała nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy zmienia m.in. terminy corocznego naboru wniosków, wprowadza nowe wymagania w przypadku obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz nowe wzory formularzy wniosków. Zgodnie z nową uchwałą, prowadzone będą dwa odrębne nabory – oddzielnie dla prac planowanych oraz oddzielnie dla prac już wykonanych. Ważna zmiana dotyczyć będzie właścicieli obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Od tego roku, wnioskodawcy obiektów ujętych w GEZ będą musieli załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz nowymi formularzami wniosków.

- Uchwała nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019r.
- Wniosek o udzielenie dotacji na planowane prace
- Wniosek o udzielenie dotacji w formie refundacji

Jubileusze małżeńskie w Ursusie
11 października 2019 piątek
grafika

W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbyła się podniosła uroczystość, w trakcie której dziewięć par małżeńskich obchodziło jubileusz co najmniej 50 lat wspólnego życia. Z okazji tej wyjątkowej rocznicy dostojni Jubilaci otrzymali od Zarządu Dzielnicy Ursus listy gratulacyjne, okolicznościową statuetkę oraz kwiaty.

Wyróżnieni zostali: Anna i Stanisław Bzdak, Krystyna i Jan Jaworscy, Barbara i Włodzimierz Kłos, Marianna i Władysław Koczyńscy, Zofia i Stanisław Kołsut, Władysława i Kazimierz Kondej, Mirosława i Lech Michalak, Irena i Edward Tokarscy, Wiesława i Edmund Więckowscy.

Życzenia gościom złożyli burmistrz Bogdan Olesiński i zastępca burmistrza Kazimierz Sternik. Spotkanie uświetnił występ uczniów szkoły Podstawowej nr 11 pod kierownictwem Anny Kałużnej.

Zapraszamy do galerii - Jubileusze małżeńskie w Ursusie  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!