Aktualności
Spotkanie prasowe na budowie kompleksu szkolno-sportowego przy ul. Dzieci Warszawy 42
9 lutego 2018 piątek
grafika

Na terenie działki przy ul. Dzieci Warszawy 42, gdzie powstaje nowa palcówka edukacyjna, odbyło się spotkanie prasowe z udziałem Zarządu dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i przedstawicieli mediów.

Burmistrz Urszula Kierzkowska wraz z zastępcami: Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem, oraz z przedstawicielami generalnego wykonawcy firmy SKANSKA, zaprezentowali dziennikarzom aktualny stan prac budowlanych realizowanych w nowym obiekcie edukacyjnym.

W skład realizowanej inwestycji wchodzą: szkoła podstawowa dla ok. 850 uczniów, dwie sale gimnastyczne oraz kompleks boisk zewnętrznych, przy czym jedno z nich zostanie wyposażone w bieżnię lekkoatletyczną. Budynek szkolny został wyposażony m.in. w odnawialne źródło energii – solary, które będą przetwarzać energię słoneczną na energię cieplną do ogrzewania części wody na potrzeby szkoły. W placówce została zamontowana także instalacja do odzyskiwania tzw. wody szarej, która będzie wykorzystywana do spłukiwania toalet. Sercem budynku jest dwupoziomowy przestrzenny hol główny, który otwiera się na centralny dziedziniec wewnętrzny. Atrakcją dla dzieci będzie dwupoziomowe patio - doskonałe miejsce na wspólne spędzanie wolnego czasu i nawiązywanie przyjaźni. Prostokątny, duży i dobrze doświetlony plac zabaw w całości wykończony jest nawierzchnią bezpieczną. Świetlica dostępna z holu głównego na pierwszym piętrze ma do dyspozycji niezależny plac zabaw, oddzielony od głównego dziedzińca - również wykończony nawierzchnią bezpieczną.

W czasie spotkania obejrzano również teren zewnętrzny placówki na którym dodatkowo powstanie plac zabaw dla najmłodszych uczniów. Planowane uruchomienie nowego kompleksu nastąpi we wrześniu 2018 roku.

Zapraszamy do galerii - Spotkanie prasowe na budowie kompleksu szkolno-sportowego przy ul. Dzieci Warszawy 42

Strona w trakcie modernizacji technicznych
14 stycznia 2018 niedziela

Informujemy, że strona www Urzędu Dzielnicy Ursus jest aktualnie w przebudowie.

Niektóre podstrony mogą działać nieprawidłowo lub wcale.
Funkcje Czatu oraz eUrzędnika są tymczasowo wyłączone.
Przepraszamy za utrudnienia.

Oswoją kulturę żydowską dzięki grantowi Ośrodka Kultury „Arsus”
13 lutego 2018 wtorek
grafika

Już od września br. młodzież z Liceum im. Leona Kruczkowskiego w Ursusie, jak również zainteresowani mieszkańcy dzielnicy będą mogli wziąć udział w działaniach w ramach zwycięskiego projektu „Oswoić nieznane” Ośrodka Kultury „Arsus”.

Projekt autorstwa instruktorki Justyny Ścibor z „Arsusa” otrzymał maksymalną kwotę dofinansowania, czyli 10 000 zł. Środki pochodzą z Funduszu Animacji Kultury, który jest realizowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej od 2015 roku. Tegorocznym priorytetem konkursu była wielokulturowość. Dlatego właśnie działania w ramach projektu skupią się na zmianie stereotypów w postrzeganiu społeczności żydowskiej i integracji międzykulturowej oraz międzypokoleniowej.

- Dzięki projektowi odbędą się dla młodzieży warsztaty wokalne i kulinarne połączone z degustacją żydowskiej kuchni, wykłady, koncert, a na końcu debata w stylu oxfordzkim także dla zainteresowanych mieszkańców – tłumaczy Justyna Ścibor. Młodzież z Liceum im. Leona Kruczkowskiego w Ursusie pozna dzięki projektowi społeczność z Zespołu Szkół Lauder-Morasha (wchodząca w skład szkoła podstawowa była pierwszą od 1950 r. żydowską szkołą w Warszawie, którą założyła Fundacja Ronalda S. Laudera, jako odpowiedź na potrzeby odradzającej się społeczności żydowskiej w Polsce po tragedii Holocaustu).

Udział w zaplanowanych działaniach pozwoli również młodym ludziom i zainteresowanym mieszkańcom Ursusa na poznanie takich osobistości, jak Bella Szwarcman-Czarnota (publicystka, redaktorka i tłumaczka oraz filozof żydowskiego pochodzenia), Jan Jagielski (pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego, autor książek o zabytkach żydowskich, uczestnik projektu upamiętnienia granic getta w Warszawie), Etel Szyc (polska aktorka teatralna i filmowa) oraz Teresa Wrońska (kierowniczka muzyczna w Teatrze Żydowskim w Warszawie, prowadzi warsztaty pieśni i piosenek jidysz). O terminach działań w ramach nagrodzonego projektu Ośrodek Kultury „Arsus” będzie informował w ramach akcji informacyjnej.

Przetarg nieograniczony, na sprzedaż samochodu służbowego
13 lutego 2018 wtorek

OGŁOSZENIE
Miasto Stołeczne Warszawa - Urząd Dzielnicy Ursus
pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony, na sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji marki OPEL COMBO TOUR 1.4 ESSENTIA nr rejestracyjny WK 18080, rok produkcji 2006 r. Cena wywoławcza 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), wadium 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie w Warszawie przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 102 w dniu 14.03.2018 r. o godzinie 10.00. Pojazd wystawiony do sprzedaży można oglądać w dniach 27.02 do 13.03.2018 r. w godzinach 10.00 do 14.00 na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursus w Warszawie przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 13.03.2018 r., przelewem na konto CITIBANK HANDLOWY w WARSZAWIE S.A. nr 32 1030 1508 0000 0005 5003 0136. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej po 5 dniach od rozstrzygnięcia przetargu, w przeciwnym wypadku wpłacone uprzednio wadium ulega utracie, zaś prawo nabycia pojazdu przechodzi na osobę, którą zaoferowała drugą najwyższą cenę. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwrócone zostanie przelewem na konto wskazane w ofercie lub w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus po 5 dniach od rozstrzygnięcia przetargu. Oferty, które powinny zawierać: oferowaną cenę (samochody nie podlegają opodatkowaniu VAT), nazwę oferenta, NIP, telefon kontaktowy oraz dowód wpłaty wadium należy składać w zamkniętych kopertach, w Urzędzie Dzielnicy Ursus przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 18 (kancelaria) do godziny 16.00 w dniu 13.03.2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Safiańskim tel. 22 443-61-16, Marianem Czekaj tel. 22 443-61-67. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus zastrzega sobie prawo do rozwiązania przetargu, bez podania przyczyn.

Zmiany w systemie segregacji śmieci od przyszłego roku
9 lutego 2018 piątek
grafika

8 lutego stołeczni radni przyjęli uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowania tych odpadów w Warszawie. Uchwalone zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Przypominamy, że uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, wynika z wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (zwane dalej: „Rozporządzeniem”; Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z zastrzeżeniem, że czas przeznaczony na zmianę zasad zbierania odpadów na terenie gminy, nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2021 r. Z uwagi na obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy, zmiany wynikające z Rozporządzenia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Wyjątek stanowią zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, które precyzują szczegółowe wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych. Wejdą one w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przykładowo paragraf 15 Regulaminu wskazuje:
- dla obiektów biurowych, usługowych, produkcyjnych i rzemieślniczych, magazynów, hurtowni oraz obiektów użyteczności publicznej: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną,
- dla obiektów hotelowych, pensjonatów, moteli oraz innych o podobnym charakterze : 40 litrów na jedno łóżko,
- dla szkół (wszystkich typów), uczelni wyższych, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze: 10 litrów odpowiednio na jednego ucznia, studenta, słuchacza, podopiecznego i jedną osobę zatrudnioną.

Rozporządzenie ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000019/O/D20170019.pdf ) określa 5 rodzajów frakcji odpadów komunalnych, które podlegają segregacji na każdej nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Rozporządzenie określa, jakie frakcje odpadów komunalnych wchodzą w skład „selektywnego zbierania”. Od 1 stycznia 2019 roku będziemy segregować odpady do pięciu pojemników:
- papier;
- szkło;
- metale i tworzywa sztuczne;
- bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy)
- odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji).
Dodatkowo, zgodnie z regulaminem, na terenie nieruchomości selektywnie zbierać należy odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Rozporządzenie wprowadza ujednolicenie kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Wskutek powyższego, uchwalony regulamin określa wymagania ogólne dotyczące oznaczeń i kolorystyki pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, zarówno w zakresie wynikającym z Rozporządzenia, jak również w odniesieniu do odpadów zielonych i odpadów zmieszanych:
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów papieru – kolor niebieski, napis ”Papier”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „Metale i tworzywa sztuczne”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła - kolor zielony, napis „Szkło”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy, napis „Bio”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk - kolor brązowy, napis „Bio – gastronomia/targowisko”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych - kolor szary, napis „Odpady zielone”;
- dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „Odpady zmieszane”;
- pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „Odpady wielkogabarytowe”.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru): zabudowa jednorodzinna:
- papier – co cztery tygodnie,
- metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
- szkło – co cztery tygodnie,
- odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
- bio – co tydzień,
- odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
- odpady zmieszane – co dwa tygodnie;

zabudowa wielolokalowa:
- papier – co dwa tygodnie,
- metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
- szkło – co cztery tygodnie,
- odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
- bio – co tydzień,
- odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
- odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
- papier – co cztery tygodnie,
- metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
- szkło – co cztery tygodnie,
- odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
- bio – co tydzień,
- bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,
- odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
- odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

Przyjęcie uchwał zostało poprzedzone konsultacjami, które miały na celu poinformowania mieszkańców o zmianie szczegółowych zasad zbierania odpadów komunalnych oraz zebranie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych podmiotów na temat nowego sposobu zbiórki odpadów. Konsultacje odbywały się od 16 października do 30 listopada 2017 roku. Oprócz możliwości przesłania uwag drogą listowną i elektroniczną, odbyły się również popołudniowe ogólnomiejskie spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Uwagi mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych zainteresowanych stron zgłoszone podczas spotkań zostały zebrane i poddane analizie w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo. Pełen raport z konsultacji znajduje się na tutaj ( http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/2017_konsultacje_raport_29.01.2018_ost.pdf ). W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami mieszkańców, przyjęto następujące zmiany w Regulaminie:
- wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada;
- dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów;
- obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące);
- możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, ale także, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu czy zaobserwowane zjawiska dot. dzikich wysypisk czy palenia odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowaliśmy całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.

Wkrótce konsultacje
8 lutego 2018 czwartek
grafika

W związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców w sprawie utrudnień przy ul. Prystora, wkrótce zostaną ogłoszone konsultacje w tej sprawie. Ich tematem będzie zmiana organizacji ruchu w rejonie ulicy Prystora lub wprowadzenie zmian architektonicznych, które umożliwią swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych na tym obszarze, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie największej ilości miejsc parkingowych.

Obecnie analizowane są możliwości wprowadzenia różnych wariantów zmian, które zostaną przedstawione mieszkańcom do konsultacji.

O terminie i przebiegu konsultacji będziemy informować na stronie internetowej Urzędu – www.ursus.warszawa.pl oraz zainteresowanych mieszkańców poprzez Zarządy wspólnot mieszkaniowych.

Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki?
8 lutego 2018 czwartek
grafika

Jak przygotować pracowników do sytuacji w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki, ułatwić im przeprowadzenie właściwej oceny zagrożenia, a tym samym zminimalizować jego skutki?

Mając na uwadze zagrożenia związane z możliwością odebrania przesyłki mogącej stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne lub zagrożenie wybuchem, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy opracowało plakat instruktażowy „Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki”.

W 2017 roku służby miejskie odnotowały 20 zgłoszeń o wpływie podejrzanych przesyłek do różnych instytucji, w tym także Urzędu m.st. Warszawy, co zdezorganizowało ich funkcjonowanie w okresie kilku godzin (ewakuowano około 1800 osób, hospitalizowano 20 osób, dekontaminowano 46 osób).

Do pobrania - Plakat instruktażowy „Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki”  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!