Aktualności
Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
19 marca 2018 poniedziałek

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora niżej wymienionych placówek:

1) Szkoły Podstawowej nr 360 - ogłoszenie o konkursie .pdf ;
2) Przedszkola nr 439 - ogłoszenie o konkursie .pdf .

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1 w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wizyta na budowie
16 marca 2018 piątek
grafika

Powstający przy ul. Dzieci Warszawy 42 kompleks szkolno-sportowy cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ostatnim czasie plac budowy odwiedził burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski, którego po obiekcie oprowadzała burmistrz Ursusa Urszula Kierzkowska. Włodarze rozważali możliwość powstania bliźniaczej placówki w dzielnicy Wilanów, na podstawie istniejącego projektu. Zainteresowanie wzbudziły akustyczne sufity zainstalowane w salach gimnastycznych oraz na głównych korytarzach. To rozwiązanie pozwala zmniejszyć stopień hałasu odczuwalnego przez użytkowników. Jednym z atutów placówki jest także sala świetlicy bezpośrednio połączona z placem zabaw na terenie zewnętrznym.

Wizyty dzieci w JRG 16 w Ursusie w ramach realizacji programu "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy"
19 marca 2018 poniedziałek
grafika

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Ursus m.st. warszawy informuje, że niebawem zostanie wznowiony wiosenny cykl czwartkowych spotkań dzieci ze służbami w JRG 16 w Ursusie przy ul. Rynkowej.

Podczas spotkań strażacy, policjanci i strażnicy miejscy oraz przedstawiciele Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus w ramach realizacji programu "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy" uświadamiają pięcio-, sześcio- i siedmioletnim dzieciom najistotniejsze dotyczące ich zagrożenia. Dzieci zostają zapoznane z zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnej w bezpośrednim otoczeniu.

Zadaniem programu jest m.in.:
- zapoznanie dzieci z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w domu, szkole i na ulicy oraz zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej;
- nauka ważnych numerów alarmowych (112, 986, 997, 998, 999),
- przekazywanie wiedzy i kształtowanie nawyków związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym zarówno pieszych jak i rowerzystów,
- wskazywanie dzieciom prawidłowych postaw w kontaktach z osobą nieznajomą,
- przygotowanie dzieci na wypadek ataku agresywnego psa,
- poznanie różnic w umundurowaniu służb.

Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych (grupy szkolne i zerówki).

Zapytania ofertowe na zajęcia o charakterze terapeutycznym w ramach projektu „Jutro idę do szkoły”
16 marca 2018 -
23 marca 2018
grafika

Zapraszamy do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na realizację zajęć logorytmicznych, psychomotorycznych, integracji sensorycznej, muzykoterapii, plastyki sensorycznej dla dzieci z placówek przedszkolnych w ramach projektu „Jutro idę do szkoły”.

Szczegóły w załączonych zapytaniach:
- Zapytanie ofertowe - zajęcia logorytmiczne
- Formularz oferty - zajęcia logorytmiczne
- Zapytanie ofertowe - zajęcia psychomotoryki
- Formularz oferty - zajęcia psychomotoryki
- Zapytanie ofertowe - zajęcia intergracji sensorycznej
- Formularz oferty - zajęcia intergracji sensorycznej
- Zapytanie ofertowe - zajęcia muzykoterapii
- Formularz oferty -zajęcia muzykoterapii
- Zapytanie ofertowe - zajecia plastyki sensorycznej
- Formularz oferty - zajecia plastyki sensorycznej

149. rocznica urodzin Prezydenta Wojciechowskiego
15 marca 2018 czwartek
grafika

W 149. rocznicę urodzin Stanisława Wojciechowskiego władze Dzielnicy, uczniowie ursusowskich szkól oraz przedstawiciele Uniwersytetu III wieku spotkali się przy pomniku Prezydenta II RP na uroczystości upamiętniającej jednego z najwybitniejszych mieszkańców Ursusa.

- Nie zapominajmy, że obok premiera Władysława Grabskiego, to jeden z najwybitniejszych mieszkańców Ursusa, okresu II Rzeczypospolitej, która po 100 latach niebytu pojawiła się na mapach Europy. To tutaj w naszej Dzielnicy spędził ostatnie lata swojego życia. – przypomniała Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska. - Nieliczni wiedzą o jego dokonaniach na niwie spółdzielczości. Przez lata popularyzował tę ideę, widząc w niej podstawę do zjednoczenia Polaków wokół bliskiego jego sercu pomysłu. Niestety idea ta została wypaczona w okresie komunistycznym. Dopiero teraz, po latach powoli odradza się, gdyż jej zwolennicy widzą w niej jedną z podstaw budowania społeczności lokalnych - dodała.

Władze dzielnicy reprezentowali: przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Dariusz Pastor, burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, radni Dzielnicy Ursus: Wanda Kopcińska i Ryszard Rogal.

Zapraszamy do galerii - 149. rocznica urodzin Prezydenta Wojciechowskiego

Bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej
13 marca 2018 wtorek

Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego, jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej są szczególnie kierowane do dzieci przejawiających trudności w pisaniu i rysowaniu, szybko się meczących, szczególnie przy wykonywaniu precyzyjnych zadań przy biurku czy w ławce.

Zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2018r. w cyklach po 10 zajęć. Miejsce realizacji zajęć - sala integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 382, ul. Konińska 2. Projekt realizowany jest w ramach budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na 2018r.

Chętnych prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjęcia na zajęcia terapeutyczne metodą IS (dokument poniżej). Wniosek o przyjęcie na zajęcia terapeutyczne metodą SI należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 382 w Warszawie, ul. Konińska 2. Szczegóły w dokumentach poniżej.

Dokumenty do pobrania:
- zasady przyjęcia na zajęcia terapeutyczne metodą IS
- wniosek o przyjęcie na zajęcia terapeutyczne metodą SI
- ogłoszenie o bezpłatnych zajęciach terapii SI

Pomoc dla mieszkańców "Zielone wsparcie"
9 marca 2018 piątek
grafika

Można składać wnioski o dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania w ramach Pilotażowego programu osłonowego "Zielone wsparcie", prowadzonego przez stołeczny Ratusz. Pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania budynków/lokali mieszkalnych udzielana będzie osobom, które:

1) faktycznie zamieszkują w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie m.st. Warszawa, w którym nastąpiła trwała zmiana systemu ogrzewania na podstawie jednego z poniższych warunków:
a) są właścicielem budynku/lokalu mieszkalnego,
b) są użytkownikiem budynku/lokalu mieszkalnego na podstawie umowy z właścicielem, a także bezpośrednio ponoszą koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego,
c) są najemcą budynku/lokalu mieszkalnego;

2) dokonały w 2017 r. lub 2018 r. inwestycji z wykorzystaniem dotacji na modernizację kotłowni na podstawie uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej lub samodzielnie dokonały/zamierzają dokonać trwałej zmiany systemu ogrzewania poprzez likwidację dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na jeden z poniżej wskazanych systemów:
a) zainstalowanie nowego źródła ciepła w postaci kotła opalanego paliwem gazowym,
b) wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
c) wykorzystywanie ogrzewania zasilanego energią elektryczną – pod warunkiem, że brak jest możliwości podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci gazowej/ciepłowniczej lub jest to budynek będący w posiadaniu Miasta lub Skarbu Państwa, znajdujący się na gruncie, co do którego zgłoszony został wniosek o ustanowienie prawa własności czasowej w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), a budynek nie został przekazany.

O pomoc ubiegać mogą się osoby, których dochód nie przekracza:

- w gospodarstwie jednoosobowym 500% kryterium dochodowego, tj. kwoty 3170 zł netto,
- w gospodarstwie wieloosobowym 450% kryterium dochodowego, tj. kwoty 2313 zł netto na osobę w rodzinie,
- w gospodarstwie jednoosobowym osoby niepełnosprawnej 550% kryterium dochodowego tj. kwoty 3487 zł netto
- w gospodarstwie wieloosobowym, którego członkiem jest osoba niepełnosprawna bądź w przypadku rodziny wielodzietnej 500% kryterium dochodowego, tj. kwoty 2570 zł netto na osobę w rodzinie.

Aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względy na miejsce zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub w przypadku użytkowników lokalu mieszkalnego umowę z właścicielem potwierdzającą bezpośrednie ponoszenie kosztów ogrzewania lokalu mieszkalnego;

2) dokument potwierdzający wielkość powierzchni faktycznej lokalu mieszkalnego, a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w razie braku takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni faktycznej;

3) dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt 4,7,8,11,17,18 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 tej ustawy;

4) dokumenty potwierdzające trwałą zmianę systemu ogrzewania dokonaną w 2017 r. lub 2018 r.:
a) dla osób, które uczestniczyły w miejskim programie dotacyjnym na modernizację kotłowni - pisemne potwierdzenie z Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (BOŚ), że rozliczenie udzielonej dotacji zostało zaakceptowane lub faktura za realizację inwestycji, ze stemplem BOŚ potwierdzającym rozliczenie ze środków budżetu m.st. Warszawy,
b) dla osób, które nie uczestniczyły w miejskim programie dotacyjnym, a zainstalowały nowe źródło ciepła w postaci kotła opalanego paliwem gazowym w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
- oświadczenie wnioskodawcy o likwidacji źródła ciepła opartego na paliwie stałym,
- potwierdzenie zainstalowania nowego źródła ciepła - faktura z 2017 r. lub 2018 r. za zakup kotła opalanego paliwem gazowym i faktura/zaświadczenie od instalatora za montaż kotła gazowego (lub faktura za zakup i montaż kotła gazowego od instalatora),
c) dla osób, które nie uczestniczyły w miejskim programie dotacyjnym, a zainstalowały nowe źródło ciepła w postaci kotła opalanego paliwem gazowym w przypadku budynków wielorodzinnych:
- oświadczenie administratora o likwidacji źródła ciepła opartego na paliwie stałym w danym budynku/lokalu mieszkalnym zajmowanym przez wnioskodawcę,
- oświadczenie administratora o zainstalowaniu nowego źródła ciepła,
d) dla osób, które nie uczestniczyły w miejskim programie dotacyjnym, a przyłączyły budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
- oświadczenie wnioskodawcy o likwidacji źródła ciepła opartego na paliwie stałym,
- umowa na dostarczanie ciepła do budynku zawarta z operatorem sieci,
e) dla osób, które nie uczestniczyły w miejskim programie dotacyjnym, a przyłączyły budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej w przypadku budynków wielorodzinnych:
- oświadczenie administratora o likwidacji źródła ciepła opartego na paliwie stałym w danym budynku,
- oświadczenie administratora potwierdzające zawarcie umowy na dostarczanie ciepła do budynku zawarta z operatorem sieci ciepłowniczej,
f) dla osób, które nie uczestniczyły w miejskim programie dotacyjnym, a w lokalu mieszkalnym zajmowanym przez siebie dokonały - za zgodą zarządcy budynku z nieuregulowaną sytuacją prawną – inwestycji, instalując stałe ogrzewanie zasilane energią elektryczną:
- oświadczenie wnioskodawcy o likwidacji źródła ciepła opartego na paliwie stałym,
- zaświadczenie z Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy stwierdzające sytuację prawną budynku,
- zaświadczenie z wydziału w Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy realizującego zadania w zakresie infrastruktury lub inwestycji, że najemca poniósł koszty inwestycji dokonanej za zgodą zarządcy budynku,
- fakturę za zakup stałych elektrycznych urządzeń grzewczych i fakturę za instalację w danej lokalizacji (lub fakturę od instalatora za zakup i instalację),
g) dla osób, które nie uczestniczyły w miejskim programie dotacyjnym, a wykorzystują ogrzewanie zasilane energią elektryczną:
- oświadczenie wnioskodawcy o likwidacji źródła ciepła opartego na paliwie stałym,
- opinię od dystrybutora ciepła/gazu o braku możliwości podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci lub zaświadczenie z Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy stwierdzające sytuację prawną budynku;

5) dokument potwierdzający niepełnosprawność wnioskodawcy lub członka rodziny wnioskodawcy.

Więcej informacji na stronie - http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/pomoc-dla-mieszka-c-w-zielone-wsparcie  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!